ZARZĄDZENIE NR II/55/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

ZARZĄDZENIE NR II/55/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2010 r.


w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203), art. 4 ust. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; z 2003 r. Dz. U. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz. 1152; Nr 139, poz. 1324; Nr 229, poz. 2276; z 2004 r. Dz. U. Nr 96, poz. 959; Nr 145, poz. 1535; Nr 146, poz. 1546; Nr 213, poz. 2155) w związku z art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r Nr 152, poz. 1223 z póź. zm), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861). zarządzam, co następuje:

§ 1. Rokiem obrotowym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym jest okres, za który sporządza się sprawozdania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861)

§ 2. Ustala się:

  1. „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów” - stanowiącą załącznik nr 1,
  2. „Instrukcję gospodarki kasowej” - stanowiącą załącznik nr 2,
  3. „Instrukcję inwentaryzacyjną” - stanowiącą załącznik nr 3,
  4. „Zakładowy plan kont dla budżetu gminy” - stanowiący załącznik nr 4,
  5. „Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej” -stanowiący załącznik nr 5,

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr I/45/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 października 2006r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, oraz Zarządzenie Nr II/14/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr I/45/2006, Zarządzenie Nr II/21/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr I/45/2006, Zarządzenie Nr II/21/2008 z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr I/45/2006, Zarządzenie Nr II/11/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr I/45/2006, Zarządzenie Nr II/16/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr I/45/2006

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-03-2011 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 09-05-2011 10:02