ZARZĄDZENIE NR III/10/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 MARCA 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego celem przeprowadzenia przeglądu stanu utrzymania czystości i porządku w poszczególnych miejscowościach gminy Stare Czarnowo

ZARZĄDZENIE NR III/10/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 MARCA 2011 r.


w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego celem przeprowadzenia przeglądu stanu utrzymania czystości i porządku w poszczególnych miejscowościach gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy za dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U . z 2002 r. Nr 142, poz. 159, z 2002 r. Nr 32, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806Z 2005r Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z późn. zm./ oraz art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008z 2006r. Nr 144, poz. 1042, Nr 180, poz. 1495 z późn. zm./ oraz Uchwały Rady Gminy w Starym Czarnowie NR XXXV/261/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo

zarządzam:

§ 1. Powołuję zespół kontrolny w składzie:

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

 • Zbigniew Ślęzak – podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej.

   CZŁONKOWIE KOMISJI:

 1. Bogdan Adrabiński - podinspektor d/s Gospodarki Gruntami.
 2. Piotr Modzelewski - inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 3. Policjant z KPP Gryfino Posterunek Policji w Starym Czarnowie.
 4. Olga Stolarska – podinspektor referatu księgowości
 5. Sołtys wsi - danej miejscowości.

§ 2. Zespół kontrolny dokona:

 1. Przeglądu stanu czystości i porządku we wszystkich posesjach znajdujących się na terenie gminy Stare Czarnowo w zakresie:
  • częstotliwości i sposobu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości,
  • posiadania dokumentacji właścicieli nieruchomości o korzystaniu z usług usuwania odpadów, okazanie zawartej umowy,
  • obowiązku właścicieli nieruchomości posiadania urządzeń do gromadzenia odpadów /pojemniki/ oraz oczyszczania z zanieczyszczeń chodników i poboczy położonych wzdłuż nieruchomości,
  • utrzymania zwierząt domowych - przestrzeganie terminów szczepień  ochronnych,
  • przestrzegania prawa o ochronie środowiska i przyrody
  • z zakresu BHP i p/poż na terenie posesji i jej przyległym - pod względem zagrożeń mogących występować lub istniejących dla ludzi i otoczenia.
 2. Sprawdzenia zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 3. Weryfikacji zgodności składanych deklaracji i informacji składanych przez podatników w zakresie obowiązku płacenia podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym.

§ 3. Czynności o których mowa w § 2 Zespół Kontrolny wykona w ramach pełnienia obowiązków służbowych do dnia 22.07.2011r.

§ 4. Po zakończeniu prac w terminie do 7 dni od ich zakończenia, Zespół Kontrolny sporządzi Protokół z wykonanych prac celem przedłożenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. gospodarki Komunalnej

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-03-2011 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2011 12:00