ZARZĄDZENIE Nr III/12/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/12/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412    Ochotnicze straże pożarne 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00
801       Oświata i wychowanie 0,00
80113    Dowożenie uczniów do szkół 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 234,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 234,00
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095    Pozostała działalność 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 91,00
4430 Różne opłaty i składki 91,00
926       Kultura fizyczna 0,00
92601    Obiekty sportowe 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 400,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 400,00
92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 309,00
4260 Zakup energii - 309,00
Zespół Szkól w Kołbaczu
801       Oświata i wychowanie 0,00
80101    Szkoły podstawowe 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200,00
80104    Przedszkola - 200,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00
80110    Gimnazja - 2 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 200,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 300,00
80148    Stołówki szkolne i przedszkolne 2 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395    Pozostała działalność 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 000,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 200,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 620,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 40,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4307 Zakup usług pozostałych - 35 320,00
4309 Zakup usług pozostałych - 2 320,00
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-04-2011 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 27-04-2011 13:06