ZARZĄDZENIE Nr III/19/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 kwietnia 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/19/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 kwietnia 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
750     Administracja publiczna 0,00
75011   Urzędy wojewódzkie 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 300,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 378,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 378,00
4300 Zakup usług pozostałych - 60,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 160,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 160,00
4580 Pozostałe odsetki 60,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 8 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 97,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00
4260 Zakup energii 97,00
851     Ochrona zdrowia 0,00
85149   Programy polityki zdrowotnej - 25,00
4300 Zakup usług pozostałych - 25,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095   Pozostała działalność 0,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00
4300 Zakup usług pozostałych - 500,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 203,00
4270 Zakup usług remontowych - 1 030,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 030,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00
4260 Zakup energii 5 500,00
4270 Zakup usług remontowych - 3 500,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 100,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00
92695   Pozostała działalność 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 110,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 110,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-05-2011 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2011 10:04