UCHWAŁA NR IX/50/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011 w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat.

UCHWAŁA NR IX/50/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 10 czerwca 2011


w sprawie dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres powyżej trzech lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341 ),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej trzech lat, powierzchni 6 m2 z części nieruchomości nr 384/1 z obrębu Stare Czarnowo, w której Gmina Stare Czarnowo posiada udział 36/100.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr IX/50/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 czerwca 2011r.

Gmina Stare Czarnowo nabyła prawo własności działki nr 384/1 z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo, w udziale 36/100 z przeznaczeniem na lokalizację oczyszczalni ścieków dla miejscowości Stare Czarnowo. Na części wyżej wymienionej nieruchomości – przypadającej Gminie Stare Czarnowo – zlokalizowany jest nośnik reklamowy będący własnością firmy LECHPOL Zbigniew Leszek Miętne 08-400 Garwolin ul. Garwolińska 1.
Pismem z dnia 18 kwietnia 2011 r. Prezes” LECHPOL” Pan Zbigniew Leszek zwrócił się do Wójta Gminy o zawarcie umowy na dzierżawę terenu (około 6 m2 ) na którym znajduje się ww. nośnik, na okres pięciu lat, wraz z propozycją opłaty rocznej w wysokości 1.500,00 zł. netto.
Ponieważ przedmiotowy obiekt znajdował się na nieruchomości przed wykupieniem przez Gminę udziału w gruncie oraz z uwagi na to, że lokalizacja nośnika reklamowego nie koliduje z planowaną na tym terenie inwestycją, należy zawrzeć nową umowę w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651r. z późniejszymi zmianami ).

Sporządził:
B.Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-06-2011 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2011 10:04