UCHWAŁA NR IX/54/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR IX/54/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 10 czerwca 2011 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675)oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539; z 2009 Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40 poz. 230, Nr 182 poz.1228, Nr 254, poz.1700; z 2011r. Nr 6, poz.18, Nr 34, poz.173). Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej w dniu 30.05.2011r. przez Panią Halinę Hoduń na bezczynność Wójta Gminy Stare Czarnowo, uznaje się skargę za bezzasadną  z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały nr IX/54/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 czerwca 2011r.

Zgodnie z art. 227 KPA przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe ograny albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
W niniejszej sprawie prośba o zwrot kosztów złożona przez skarżącą Panią Halinę Hoduń dot. usunięcia azbestu, które miało miejsce w sierpniu 2009r. (faktura VAT nr 309/08/06 z dnia 10.08.2006r.).
Uchwała Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań w zakresie unieszkodliwienia azbestu zawartego w pokryciach dachowych i elewacji pochodnych z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo została zaś podjęta w dniu 30.03.2009r..
Dopiero wraz z wejściem w życie w/w uchwały możliwym stało się składanie wniosków o sfinansowanie unieszkodliwienia azbestu.
W/w uchwała przewiduje tryb, gdzie na wniosek osoby, która chce azbest usunąć zawierana jest umowa z Gminą Stare Czarnowo, w której określone zostają warunki usunięcia azbestu. Dopiero na tej podstawie są zwracane koszty.
W związku z tym, że w niniejszej sprawie azbest został usunięty w roku 2006 zwrot kosztów na podstawie w/w uchwały nie był możliwy.
Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, że pracownik tutejszego Urzędu Gminy poinformował skarżącą o braku możliwości uzyskania zwrotu kosztów ( notatka służbowa z dnia 01.06.2011r.).
Fakt powiadomienia skarżącej o odmowie zwrotu kosztów potwierdza pośrednio samo zachowanie skarżącej, która po złożeniu wniosku przez okres ok. 2-ch lat nie domagała się ich zwrotu, gdyż znała stanowisko Gminy w tym zakresie.
W tym stanie rzeczy w szczególności wobec braku podstaw do zwrotu skarżącej kosztów usunięcia azbestu, skargę należało uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-06-2011 10:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2011 10:07