ZARZĄDZENIE Nr III/52/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2012.

ZARZĄDZENIE  Nr III/52/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

 
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo Nr XL/281/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo zarządzam, co następuje 

§ 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo, pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy Stare Czarnowo, jednostki sektora finansów publicznych finansowane z budżetu Gminy Stare Czarnowo, bądź powiązane z budżetem otrzymywaną dotacją - do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2012.

§ 2. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok należy opracować zgodnie z:

 1. Zasadami ustalonymi w Uchwale Nr XL/281/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo.
 2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 3. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)
 4. Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)
 5. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),
 6. Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Stare Czarnowo na lata 2011 – 2025.
 7. Obowiązującymi uchwałami Rady Gminy Stare Czarnowo mającymi wpływ na budżet Gminy.
 8. Warunkami porozumień i umów zawartych przez Gminę Stare Czarnowo z innymi podmiotami.

§ 3. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok opracowuje się na podstawie:

 1. Średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w 2012 roku wyniesie 2,8 %.
 2. Istniejącej sieci jednostek finansowanych z budżetu Gminy Stare Czarnowo.
 3. Wynagrodzeń obowiązujących w dniu 1 września 2011 roku z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów o zasadach wynagrodzenia.
 4. Przewidywanych ustawowo nowych zadań do przejęcia przez Gminę w 2012 roku z wyjątkiem zmian ustrojowych.

§ 4. Podstawą konstrukcji projektu budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2012 będzie:

 1. Bieżący monitoring i analiza sytuacji finansowej Gminy na podstawie danych o realizacji budżetu.
 2. Przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne przedstawione w dokumentach rządowych, w tym w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011-2014 i opracowanym na tej podstawie wstępnym projekcie ustawy budżetowej państwa na 2012 rok (przyjętym przez rząd w maju bieżącego roku).
 3. Analiza możliwych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Gminy w 2012 roku i w kolejnych latach, w tym m.in. ewentualnego wprowadzenia począwszy od 2012 r. dodatkowych mechanizmów oszczędnościowych mających na celu ograniczenie poziomu deficytu i przyrostu długu podsektora samorządowego jako całości.
 4. Planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013.
 5. Analiza założeń pod kątem stabilności finansowej Gminy, dotyczących kształtowania takich parametrów budżetowych, jak:
  • wysokość deficytu,
  • wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który wprowadził zasadę bilansowania się budżetu  operacyjnego, począwszy od roku 2011,
  • poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm oszczędnościowych oraz nowej normy obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku,
  • koszty obsługi długu w związku z utrzymywaniem się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych.

§ 5.

 1. Szacowanie dochodów opierać się powinno na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych
 2. W zakresie prognozowania dochodów należy dokonać szczegółowego podziału źródeł dochodów i uzasadnić wymiernie każdy ich składnik, podając ich szczegółową kalkulację.
 3. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane winny być na poziomie dochodów z 2011 roku z uwzględnieniem, w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Planowany wskaźnik ściągalności podatków na 2011 rok - 90%.
 4. Planując dochody ze sprzedaży mienia komunalnego należy sporządzić dokładny wykaz składników mienia proponowanych do sprzedania i ich wstępną wycenę – zgodną z kwotą zamieszczoną w planie dochodów.
 5. Wzrost dochodów i wydatków uzależniony jest od sytuacji ekonomicznej Gminy i zaplanowanej w budżecie państwa inflacji na rok 2011 (wskaźnik wzrostu zgodnie ze wskaźnikiem inflacji).

§ 6.

 1. Kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób racjonalny i celowy z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z umów. Zadania dodatkowe należy uszeregować wg priorytetów do ewentualnego wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej.
 2. Należy stosować ostrożne planowanie środków na podwyżki wynagrodzeń, ustawowo przewidziane, które będą podlegały uruchomieniu pod warunkiem pełnej realizacji dochodów budżetu Gminy.
 3. Jednostki planujące wydatki na remonty bieżące winny wskazać zakres planowanych remontów z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru.
 4. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne należy uzasadnić, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie i założenia planu z uwzględnieniem:
  1. zmian wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych,
  2. czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub spadku,
  3. wydatków jednorazowych lub nie występujących w 2011 roku,
  4. kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2012 roku.
 5. Należy dążyć do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa, z funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych na zadania własne Gminy, a szczególnie na inwestycje, gdzie warunkiem wprowadzenia do projektu uchwały budżetowej jest pisemne potwierdzenie ich otrzymania.
 6. Pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania wydatków inwestycyjnych mają zadania przewidziane do zakończenia w 2012 roku oraz kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Planowanie środków na nowe zadania, a także na zadania nie obligatoryjne, może nastąpić w absolutnie koniecznych i uzasadnionych przypadkach.
 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych należy proponować na realizację określonych zadań gminy, z podaniem kwoty dotacji i zakresu rzeczowego zleconego zadania.
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuję do opracowania Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zapobiegania innym patologiom społecznym.
 9. Przy planowaniu przychodów należy uwzględnić wpływy pochodzące:
  1. z pożyczek, kredytów i papierów wartościowych,
  2. z innych operacji finansowych.
 10. Przy planowaniu rozchodów uwzględnić:
  1. spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów,
  2. wykup papierów wartościowych,
  3. płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego,
  4. inne operacje finansowe.

§ 7. Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok należy sporządzić w formie opisowej i tabelarycznej. Część opisową należy opracować w podziale na działy, rozdziały i zadania, natomiast część tabelaryczną zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia w następującym zakresie:

 1. Projekt planu dochodów na 2012 rok – według Załącznika nr 1,
 2. Projekt planu wydatków na 2012 rok – według Załącznika Nr 2.
 3. Projekt planu wydatków Sołectw – według Załącznika nr 3,
 4. Projekt planu dochodów i wydatków na 2012 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej – według Załącznika Nr 4,
 5. Projekt planu wydatków Zespołu Szkół w Kołbaczu na 2012 rok – według Załącznika nr 5,
 6. Projekt planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej – według Załącznika nr 6,
 7. Projekt planu wydatków Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – według Załącznika nr 7,
 8. Projekt planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – według Załącznika nr 8,
 9. Projekt planu wydatków inwestycyjnych – według Załącznika Nr 9,
 10. Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Stare Czarnowo dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe – według Załącznika Nr 10,
 11. Projekt planu finansowego instytucji kultury – według Załącznika Nr 11.
 12. Kalkulacja zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – według Załącznika Nr 12.

§ 8. Opracowane materiały należy przekazać Skarbnikowi Gminy nie później niż do 30 września 2011 roku w formie papierowej oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: skarbnik@stareczarnowo.pl. z wyjątkiem Załącznika Nr 3, który należy sporządzić do 15 października.

§ 9. Brak złożenia planów finansowych lub ich złożenie na niewłaściwych załącznikach może spowodować nie ujęcie ich w planie finansowym.

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Gminy

§ 11. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-09-2011 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2011 12:24