UCHWAŁA NR XI/67/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

UCHWAŁA NR XI/67/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 października 2011r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759;z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuję:

§ 1. Wyraża się zgodę na kupno od Romualda i Krystyny Huk, na rzecz Gminy Stare Czarnowo, części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 487, o powierzchni około 110 m2 , opisanej w Księdze wieczystej nr SZ1Y/00001527/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Słonecznej.

§ 2. Zakres wykupy terenu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Cena zakupu zostanie ustalona w oparciu o operat szacunkowy dotyczący przedmiotu zakupu.

§ 4. Koszty związane z podziałem i sporządzeniem aktu notarialnego ponosi Gmina Stare Czarnowo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/67/11
 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 października 2011r.

Dnia 6 września bieżącego roku Pan Romuald Huk zamieszkały Stare Czarnowo ul. Słoneczna 9, złożył propozycję wykupu przez Gminę Stare Czarnowo części działki nr 487 z obrębu Stare Czarnowo. Zaproponowana powierzchnia to około 110 m2 gruntu, bezpośrednio przyległego do ulicy Słonecznej (działka nr 442).
Szerokość ulicy Słonecznej – na omawianym odcinku – wynosi 4 metry i nie spełnia minimalnych wymogów szerokości, określonych w § 13 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).
Przytoczony powyżej paragraf stwierdza, że minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m, a w omawianym przypadku szerokość działki (ul. Słonecznej) wynosi 4 metry, co w efekcie pozostawia użytkownikom jezdnię o szerokości 3 metrów gdyż z obydwu stron (na omawianym odcinku ) działkę okalają ogrodzenia przyległych posesji.
Wykupienie pasa gruntu o szerokości około 2 metrów zwiększy bezpieczeństwo i przepustowość ulicy Słonecznej, dlatego też przyjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

Sporządził:
Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2011 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 09:47