UCHWAŁA NR XII/77/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2012

UCHWAŁA NR XII/77/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 21 listopada 2011 r.


w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art.5, art. 6 ust.12 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016)
Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2012 w wysokościach:

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,83 zł od 1m2 powierzchni,
  2. od pól golfowych – 0,64 zł od 1m2 powierzchni ,
  3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1ha powierzchni,
  4. pozostałych – 0,27 zł od 1m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych budynków:
   • garaży – 6,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
   • budynków letniskowych – 7,36 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
   • pozostałych – 4,96 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
 3. Od budowli:
  1. pole golfowe – 1,85% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613),
  2. związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową – 1,85% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613) tj.:
   • rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych,
   • budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
   • do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej.
  3. pozostałe budowle – 2% wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613).

§ 2. Różnicę pomiędzy stawką podstawową o której mowa w §1 pkt 1 lit.a, a stawką obniżoną o której mowa w § 1 pkt 1 lit.b, oraz § 1 pkt. 3 ppkt 3, a stawką obniżoną o której mowa w § 1 pkt 3 ppkt 1i 2 niniejszej uchwały traktuje się jako pomoc de minimis o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006r.)

§ 3.

 1. Na zasadach rozporządzenia WE nr 1998/2006 podmiot ubiegający się o pomoc oraz korzystający z pomocy na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do składania zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych albo oświadczenia o nieskorzystaniu pomocy de minimis w tym okresie oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały.
 2. Na zasadach rozporządzenia o którym mowa w ust. 1 Podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, iż podmiot ten nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 z 1.10.2004), tj. nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9-11 cytowanych wytycznych.

§ 4. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa . Inkasentami podatku od nieruchomości są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 5. Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLII/294/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2011.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2012 r.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-11-2011 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 08:35