ZARZĄDZENIE Nr III/65/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 października 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/65/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 24 października 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Nazwa jednostki sprawozdawczej STARE CZARNOWO
Nr dokumentu Zarządzenie Nr III/65/2011
Data podjęcia 2011-10-24
Rodzaj Plan wydatków
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Urząd Gminy Stare Czarnowo

600     Transport i łączność 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 700,00
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 138,05
4120 Składki na Fundusz Pracy 8,75
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 129,29
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 249,27
4260 Zakup energii 305,10
4300 Zakup usług pozostałych - 85,00
4410 Podróże służbowe krajowe 29,18
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 970,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 030,00
90095   Pozostała działalność 1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4270 Zakup usług remontowych - 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 500,00
4430 Różne opłaty i składki - 300,00
Zespół Szkół w Kołbaczu
801     Oświata i wychowanie 0,00
80101   Szkoły podstawowe 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 260,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00
  Przedszkola 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
80110   Gimnazja 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 800,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
852     Pomoc społeczna 0,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 482,60
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 482,60
85216   Zasiłki stałe 10 410,11
3110 Świadczenia społeczne 10 410,11
852   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 100,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 988,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 769,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 125,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5 094,00
85295   Pozostała działalność - 5 904,71
3110 Świadczenia społeczne - 5 904,71
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 600,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 100,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 11:10