UCHWAŁA NR XIII/86/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/86/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 22 grudnia 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281)oraz art.5, art. 6 ust.12 i art.7ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/77/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2011r. Nr 147, poz. 2899 ) wprowadza się następującą zmianę;

  1. §1 pkt 2 lit.d otrzymuje brzmienie:
    „d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIII/86/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
dnia 22 grudnia 2011r.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) art.5 ust. 1 w pkt 2 lit.d otrzymał brzmienie:

„d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,”.

W związku z powyższym należało dokonać zmiany brzmienia § 1 pkt 2 litera d w uchwale Nr XII/77/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2012.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-01-2012 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2012 11:43