Ogłoszenie o naborze na stanowisko ASYSTENTA RODZINY


 

 

 

W związku z realizacją resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny 2012”

 

KIEROWNIK  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W  STARYM CZARNOWIE

OGŁASZA

nabór na stanowisko

 

ASYSTENTA RODZINY  

 

Wymiar czasu pracy: dwa pełne etaty na czas określony (VI-XII 2012)

 

            1. Wymagania niezbędne związane z w/w stanowiskiem:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      wykształcenie min. średnie na poziomie szkoły policealnej, licencjatu lub studiów wyższych na kierunkach/o specjalności  pedagogika,  praca socjalna, socjologia, psychologia, nauki o rodzinie,

d)     niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,   

e)      znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, (Ms Office, Windows),

f)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

2.      Wymagania dodatkowe :

a)      umiejętność przekazywania wiedzy i uruchamiania potencjału u innych osób,

b)      odporność na stres,

c)      odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie za powierzone zadania,

d)     wysoki stopień samoorganizacji pracy,

e)      konsekwencja w realizacji zadań,

f)       umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji w bardzo trudnych sprawach,

g)      lojalność i wysoka kultura osobista,

h)      umiejętność pracy w zespole,

i)        prawo jazdy kat. B z uwagi na konieczność dojazdu do miejsca zamieszkania rodziny między godz. 7.15-15.15

 

 

 

3.      Zakres wykonywanych zadań:

a)      diagnozowanie problemów rodziny i określenie  wspólnie z rodziną podstawowych problemów i potrzeb,

b)      sporządzanie planu pomocy rodzinie oraz podejmowanie wspólnie z rodziną działań związanych z realizacją zadań zawartych w planie,

c)      wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

-        prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizacja czasu wolnego całej rodziny, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym  dzieci, budowanie i umacnianie prawidłowych więzi  rodzinnych,

-         dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, leczenie , rehabilitacja),

-         gospodarowanie budżetem rodzinnym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami),

-         wykonywanie prac na rzec domu oraz ich podział na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, itd.)

d)     współpraca z pracownikami socjalnymi i psychologiem,

e)      prowadzenie ustalonej z kierownikiem jednostki dokumentacji i sprawozdawczości.

 

 

4.      Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV)

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)     kserokopie świadectw pracy,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)       oryginał kwestionariusza osobowego,

g)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

i)        oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku asystenta rodziny,

j)        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach
         i umiejętnościach.

 

5.      Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

a)      termin : do 15 czerwca 2012 r. do godz. 15.00

b)      sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„nabór na stanowisko asystenta rodziny ”

c)      miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, osobiście lub za      pośrednictwem poczty (list polecony)  ;

d)     aplikacje, które będą niekompletne lub niezgodne z wymaganiami rozpatrywane będą negatywnie;

e)      aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;

 

6.      Dodatkowe informacje:

a)      kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 091 312 41 41:504045088

b)      lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Św. Floriana 10, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl);

c)      kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;

d)     dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą;

e)      wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

f)       informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej (www.stareczarnowo.opsinfo.pl), tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Czarnowo (www.stareczarnowo.pl)

 

                        Kierownik 

           Ośrodka Pomocy Społecznej

                  Elżbieta Adrabińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 08-06-2012 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 08-06-2012 08:44