UCHWAŁA NR III/15/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie: ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, o

UCHWAŁA NR III/15/2002

UCHWAŁA NR III/15/2002
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 grudnia 2002r.

w sprawie: ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2003

Na podstawie art.5 oraz art.7 ust.3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§1 Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2003 w wysokościach:

Lp Treść Stawka 
1.

Od gruntów 

 1. Związanych z prowadzeniem działalności Gospodarczej,
  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
  gruntów  i budynków
0,60 zł od 1m2 powierzchni
 1. od pól golfowych
0,35 zł od 1m2 powierzchni
 1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
  lub elektrowni wodnych

 3,38 zł

 od 1 ha powierzchni

 1. pozostałych
0,10 zł od 1m2 powierzchni
2. Od budynków lub ich części :
 1. mieszkalnych
0,45 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
  działalności gospodarczej
16,50 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
  obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym 
8,06 zł

od 1m2 powierzchni
użytkowej 

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
  udzielania świadczeń zdrowotnych
3,46 zł

od 1m2 powierzchni
użytkowej 

  pozostałych budynków
 1. garaży

4,00 zł

od 1m2 powierzchni
użytkowej
 1. budynków letniskowych
5,78z ł od 1m2 powierzchni
użytkowej
 1. pozostałych

3,50 zł

od 1m2 powierzchni
użytkowej

3.

 

Od budowli :
 1. pola golfowe
 1,5%

wartości określonej 
na podstawie art.4
ust.1 pkt. 3 i ust.3-7 

 1. związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową tj.:
  • rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych
  • budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków
  • do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej
1,5%

3. pozostałe budowle

2%

§ 2  Zwalnia się z podatku od nieruchomości 

 1. budynki mieszkalne, budynki pozostałe (z wyjątkiem garaży i domków letniskowych) oraz grunty pozostałe podatników których wyłącznym  źródłem  utrzymania jest renta lub emerytura.

§ 3  Inkasentami podatku od nieruchomości są sołtysi poszczególnych wsi.

 • Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 4 Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie urzędu .

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6 Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/254/2001 z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia  stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2002.

§ 7 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2003r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

                                                                                    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 09:11