UCHWAŁA NR III/18/2002 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiana uchwały Nr XXXXI/276/2002 Rady Gminy z dnia 15 marca 2002 roku.

Uchwała Nr III/18/2002

UCHWAŁA NR III/18/2002
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie: zmiana uchwały Nr XXXXI/276/2002 Rady Gminy z dnia 15 marca 2002 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym   / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 23, poz. 558, Nr 113, poz.984/ Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1 Zwiększa się wydatki  budżetu gminy o kwotę  240.000 zł

Dział 

750

Administracja publiczna

30.000 zł

Rozdział 

75023

Urzędy gmin

30.000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

23.000 zł

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

7.000 zł

 

Dział 

801

Oświata i wychowanie

170.000 zł

Rozdział  80101

Szkoły podstawowe

20.000 zł

§ 2710

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących

20.000 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20.000 zł

Rozdział  80110

Gimnazja

66.000 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45.000 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11.000 zł

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych

10.000 zł

Rozdział 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

84.000 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

68.000 zł

 

Dział 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

40.000 zł

Rozdział

85401

Świetlice szkolne

10.000 zł

§ 3020 

Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

2.000 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6.000 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.000 zł

Rozdział 

85404

Przedszkola

30.000 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

26.000 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000 zł

§ 2 Zmniejsza się wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetu w uchwale Nr XXXXI/276/2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 15 marca 2002 roku o kwotę 240.000 zł

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 10:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 10:46