UCHWAŁA NR V/35/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego na 2003r.

U c h w a ł a  Nr V / 35 / 03

UCHWAŁA NR V/35/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia  17 lutego  2003 r.

 

w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego na 2003 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8  marca  1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1805 / Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.Zatwierdza się plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  na 2003 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik do uchwały Nr V/35/03
Rady Gminy Stare Czarnowo 
z dnia 17 lutego 2003r.

 

Plan   pracy 

Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok   2003 rok.

 

I kwartał 2003 r.

 1. Analiza wykonania budżetu za rok 2002 i opracowanie wniosków do    wykorzystania w przyszłej pracy komisji na podstawie dokumentów finansowych przedstawionych przez Skarbnika Gminy.
 2. Analiza planu budżetu na rok 2003 oraz opiniowanie tego budżetu na podstawie przedstawionych materiałów przez Skarbnika Gminy i planu pracy gminy pod względem merytorycznym i finansowym w oparciu o  ustawę o Finansach Publicznych z dnia 17.07.2002r/ Dz.U.Nr 156,poz.1300/.
 3. Opiniowanie projektu uchwał wynikających z posiedzeń Rady Gminy i Sesji Rady Gminy.
 4. Współpraca z pozostałymi komisjami Rady Gminy.
II kwartał 2003 r.
 1. Analiza finansowa wykonania budżetu za I kwartał 2003 roku w porównaniu  do planu a w szczególności:
  1. prawidłowości kwalifikowania poszczególnych rodzajów kosztów,
  2. ściągalności wszelkiego rodzaju podatków mających swe odbicie w przychodach gminy,
  3. prawidłowości ewidencjonowania wszelkiego rodzaju opłat  administracyjnych,
  4. przestrzegania dyscypliny budżetowej,
  5. wszelkie inne analizy finansowe zlecone przez Wójta lub  Przewodniczącego Rady Gminy.
 2. Analiza wykonania zadań własnych i zleconych pod względem merytorycznym i finansowym w analizowanym okresie roku 2003.
 3. Opracowywanie wszelkich wniosków dotyczących wykonania zadań ujętych w budżecie Gminy.
 4. Analiza wykorzystanych wniosków komisji przez Wójta i Skarbnika Gminy.
 5. Opiniowanie projektu uchwał Gminy dotyczących zmiany budżetu oraz  rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
 6. Opiniowanie projektu uchwał wynikających z posiedzeń Rady Gminy i Sesji Rady Gminy.
 7. Współpraca z pozostałymi komisjami Rady Gminy.
III kwartał 2003 r.
 1. Analiza finansowa wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku w  porównaniu do planu z uwzględnieniem wszystkich podpunktów z pkt. 1 z II kwartału.   
 2. Analiza wykonania zadań własnych i zleconych pod względem   merytorycznym i finansowym za I półrocze 2003r.
 3. Opracowywanie wszelkich wniosków dotyczących wykonania zadań ujętych w budżecie Gminy.
 4. Analiza wykorzystanych wniosków komisji przez Wójta i Skarbnika Gminy.
 5. Opiniowanie projektu uchwał Gminy dotyczących zmiany budżetu oraz  rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
 6. Współpraca z pozostałymi komisjami Rady Gminy.
IV kwartał 2003 r.
 1. Analiza finansowa wykonania budżetu za III kwartał 2003 roku w  porównaniu do planu z uwzględnieniem wszystkich podpunktów z pkt. 1 z II kwartału.    
 2. Analiza wykonania zadań własnych i zleconych pod względem  merytorycznym i finansowym za I - III kwartału 2003r.
 3. opracowywanie wszelkich wniosków dotyczących wykonania zadań ujętych w budżecie Gminy za I-III kwartału 2003 roku.
 4. Analiza wykorzystanych wniosków komisji przez Wójta i Skarbnika Gminy  w analizowanym okresie roku 2003.
 5. Opiniowanie projektu uchwał Gminy dotyczących zmiany budżetu oraz  rozdysponowanie rezerwy budżetowej.
 6. Współpraca z pozostałymi komisjami Rady Gminy.
 7. Opracowanie wstępnego planu pracy komisji na rok 2004.

Komisja w składzie:

 1. Cioch Bogumiła         -   przewodnicząca komisji 
 2. Chudak Jacek           -   członek komisji
 3. Kałucki Władysław   -   członek komisji
 4. Smykla Piotr             -   członek komisji

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:26