UCHWAŁA NR V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo.

Uchwała Nr V/39/03

UCHWAŁA NR V/39/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 lutego 2003 r.

 

w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust.1i art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy  uchwala co następuje

S T A T U T  G M I N Y

S T A R E C Z A R N O W O

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Gmina Stare Czarnowo jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
§ 2.Gmina obejmuje obszar o powierzchni 154 km2 w powiecie gryfińskim, w województwie zachodniopomorskim. Granice gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 3. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

§ 4. Siedzibą gminy jest miejscowość Stare Czarnowo.

§ 5. 

 1. Gmina posiada swój herb.  Herb stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego statutu.
 2. Herb jest znakiem prawnie chronionym, a zgodę na jego użycie wydaje Rada.
§ 6. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
 1. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Stare Czarnowo;
 2. radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Stare Czarnowo;
 3. komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Stare Czarnowo;
 4. komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady  Gminy Stare Czarnowo;
 5. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stare Czarnowo;
 6. statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Stare Czarnowo.
II. ZADANIA GMINY

§ 7. 

 1. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.
 2. Do zadań własnych gminy należą w szczególności sprawy:
  1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami ochrony środowiska i  przyrody oraz gospodarki wodnej na terenie gminy;
  2. gminnych dróg, ulic , mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
  3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji , usuwania i oczyszczania  ścieków komunalnych oraz zaopatrzenia w energię elektryczną cieplną i gaz;
  4. ochrony zdrowia polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom w ciąży  opieki socjalnej medycznej i prawnej;
  5. pomocy społecznej oraz działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
  6. edukacji publicznej w tym przedszkola, szkoły podstawowej oraz gimnazjum;
  7. kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury;
  8. kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych obiektów i urządzeń  sportowych;
  9. cmentarzy gminnych;
  10. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony  przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
  11. zieleni gminnej i zadrzewień;
  12. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
  13. promocji gminy;
  14. wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
  15. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  16. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
§ 8. 
 1. Gmina wykonuje nałożone przez ustawy lub wynikające z zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla powiatowego porozumień - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów.
 2. Zadania zlecone przyjęte w drodze porozumienia lub ustawy wymagają zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji
§ 9.
 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki  organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi. Aktualny wykaz gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek dla których Gmina Stare Czarnowo jest organem założycielskim stanowi zał. nr 3 do statutu.
 2. Wójt Gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Zadania zlecone przejęte w drodze porozumienia są wykonywane po zapewnieniu przez administrację rządową środków finansowych na ich realizację.
 4. Wykonywanie zadań publicznych może być wykonywane w drodze współdziałania między gminą a inną jednostką samorządu terytorialnego.
 5. Jednostki samorządu terytorialnego mogą sobie udzielać pomocy, w tym finansowej.
III. ORGANY GMINY

§ 10.

 1. Organami Gminy są Rada Gminy i Wójt Gminy.
 2. Organy Gminy wykonują swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz  gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenie jawności następuje  zgodnie z ustawami.
 4. Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy składu organu w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
IV. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY GMINY

§ 11.

 1. Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy. Rada rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej ustawowych kompetencji z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.
 2. Rada określa organizację wewnętrzną oraz przedstawia kierunki działania gminy.
 3. Rada składa się z 15 radnych.
§ 12. 
 1. Na pierwszej sesji Rada Gminy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 2. Przewodniczący organizuje pracę Rady, przygotowuje sesje oraz prowadzi obrady Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
 3. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego może nastąpić w głosowaniu tajnym na wniosek co najmniej 1/4 składu Rady Gminy bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej polowy ustawowego składu Rady. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady zostanie rozpatrzony na następnej sesji.
 4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
V. TRYB PRACY RADY GMINY

§ 13. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

§ 14.

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 
 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
§ 15. 
 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1. ustalenie porządku obrad;
  2. ustalenie czasu i miejsca obrad;
  3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób.
 5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
 6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 16. 
 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą - z głosem doradczym - Wójt oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.
§ 17. Wójt obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 18. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca. 

§ 19. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

§ 20.

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
§ 21.
 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 14 ust. 4.
§ 22. 
 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 23. 
 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady, upoważniony przez Przewodniczącego.
 3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 24. 
 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram ...... sesję Rady Gminy Stare Czarnowo".
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
§ 25. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 26. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 

 1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 2. informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  między sesyjnym;
 3. sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady; 
 4. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
 5. interpelacje i zapytania radnych;
 6. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 7. wolne wnioski i informacje.
§ 27. 
 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 26 pkt 3 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§ 28.
 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta .
 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
 4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady; Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
 5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. 
 6. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta.
 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.
 8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.
§ 29. 
 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. 
 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 28 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 30.
 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku,  otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
§ 31.
 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a  zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadzenie sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. 
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie  sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 32. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 33.

 1. przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie  wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
  1. stwierdzenia quorum,
  2. zmiany porządku obrad,
  3. ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
  4. zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
  5. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  6. zarządzenia przerwy,
  7. odesłania projektu ustawy do komisji,
  8. przeliczenia głosów,
  9. przestrzegania regulaminu obrad.
 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 34.
 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
§ 35.
 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 36. 
 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę " Zamykam ......... sesję Rady Gminy Stare Czarnowo.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 37.
 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek. 
§ 38. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 39. 

 1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta w uzgodnieniu z  Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
 2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokółu o którym mowa w § 26 pkt 1.
§ 40.
 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg
 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
  1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenie oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
  2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
  3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
  4. odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji; 
  5. ustalony porządek obrad;
  6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
  7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych; 
  8. wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
  9. odpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 41.
 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
§ 42. 
 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
 3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
§ 43. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu Gminy w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.

§ 44.

 1. Uchwały, o jakich mowa w § 13 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 45.
 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
  1. tytuł uchwały;
  2. podstawę prawną;
  3. postanowienia merytoryczne;
  4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
  5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu;
  6. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 
 3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.
§ 46. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 47. 

 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
 2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.
§ 48.
 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. 
§ 49.
 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
§ 50. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 51. 

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.
§ 52.
 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 
 2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 53.
 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 54.
 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 5. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
§ 55.
 1. Rada Gminy ze swego grona powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając w odrębnych uchwałach ich skład osobowy i przedmiot działania.
 2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych.
 3. Do zadań komisji stałych należy:
  1. opiniowanie projektów uchwał Rady oraz sprawowanie kontroli nad wykonaniem podjętych uchwał w zakresie kompetencji komisji,
  2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Wójta Gminy, członków komisji i obywateli oraz pisemne potwierdzenie zajętego stanowiska wobec przedłożonych wniosków i projektów,
  4. przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności Rady i służb komunalnych w zakresie kompetencji komisji.
 4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
 5. W przypadku konieczności konsultacji ze specjalistą w danej sprawie lub konieczności otrzymania informacji do podjęcia decyzji komisja jest uprawniona do zaproszenia osób spoza Rady.
§ 56. Stałymi komisjami Rady są: 
 1. Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska;
 2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;
 3. Komisja Zdrowia , Oświaty i Spraw Społecznych;
 4. Komisja Rewizyjna.
§ 57. 
 1. Przewodniczącego komisji wybiera komisja spośród jej członków .Nie dotyczy to komisji rewizyjnej.
 2. Na wniosek członka komisji , komisja może odwołać Przewodniczącego komisji. Nie dotyczy to komisji rewizyjnej . 
 3. Radny jest obowiązany brać udział w pracach komisji, do których został wybrany i desygnowany.
 4. W przypadku nie wywiązywania się radnego z prac w komisji Przewodniczący komisji może wnioskować do Rady o odwołanie go z danej komisji.
§ 58.
 1. Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co sześć miesięcy oraz na każde żądanie Rady. Komisje doraźne składają sprawozdania na sesji, na której rozpatrywane są zagadnienia związane z pracą tej komisji.
 2. Komisja działa na podstawie zatwierdzonego przez Radę rocznego planu pracy uchwalonego nie później niż do końca stycznia następnego roku.
 3. Posiedzenia komisji zwołuje jej Przewodniczący, a w razie szczególnej potrzeby Przewodniczący Rady Gminy.
 4. Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji.
 5. Za zgodą Przewodniczącego Rady komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 6. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący.
 7. Komisje obradują w obecności co najmniej połowy składu, podejmując uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przy równej licznie głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji.
 8. Przewodniczący komisji przekazuje uchwały komisji Przewodniczącemu Rady, który niezwłocznie przedstawia je Wójtowi Gminy i innym zainteresowanym jednostkom.
 9. Szczegółowe zasady działania w tym odbywanie posiedzeń, obradowanie, powoływanie zespołów komisje ustalają w miarę potrzeb we własnym zakresie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Gminy.
§ 59. 
 1. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera Rada Gminy spośród członków komisji w głosowaniu jawnym.
 2. W skład komisji nie mogą wchodzić; Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
 3. Posiedzenie komisji rewizyjnej może być zwołane na wniosek przewodniczącego komisji, Przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej 1/3 składu Rady.
§ 60.
 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Kontrola Wójta Gminy w zakresie zarządzania mieniem i wykonania budżetu przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.
 2. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w tej sprawie zgłaszany jest po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
§ 61.
 1. Radni mają obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady Gminy, pracach organów i komisji do których zostali wybrani.
 2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami gminy przez:
  1. informowanie mieszkańców o stanie gminy,
  2. konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
  3. propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,
  4. informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,
  5. przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców gminy.
 3. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców.
 4. Radny delegowany do pracy w organach samorządowych lub rządowych województwa ma obowiązek co najmniej 2 razy w roku składać Radzie sprawozdanie ze swojej działalności
 5. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady , posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 6. Radny powinien w razie niemożności uczestniczenia w sesji ,posiedzeniu komisji, powiadomić /o ile to możliwe/ z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego komisji za pośrednictwem pracownika biura Rady.
 7. Radny winien usprawiedliwić swoją nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji składając pisemne wyjaśnienie Przewodniczącemu Rady Gminy lub przewodniczącemu komisji w ciągu siedmiu dni.
§ 62. Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie radny może:
 1. domagać się wniesienia pod obrady Rady spraw wynikających z postulatów i wniosków wyborców;
 2. podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy.
§ 63. 
 1. Za udział w pracach Rady oraz posiedzeniach komisji na zasadach społecznych radnemu przysługują diety według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy .
 2. W przypadku zbieżności pracy radnego w dwóch komisjach odbywających się w tym samym dniu przysługuje dieta wg zasad określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy.
§ 64. 
 1. Radni korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 
 2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy.
 3. Radny nie może pełnić funkcji kierownika oraz z-cy kierownika gminnej jednostki organizacyjnej w gminie , w której uzyskał mandat.
 4. Radny nie może wykonywać pracy na podstawie umowy cywilno- prawnej z gminą, w której radny uzyskał mandat.
 5. Radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat.
§ 65.
 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust.1, Rada winna wysłuchać radnego.
 4. Uchwały w przedmiocie wskazanym w ust.1 zapadają zwykłą większością głosów.
§ 66. Podstawą do udzielenia radnemu przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art.25 ust.3 ustawy o samorządzie terytorialnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć podpisane przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego .

§ 67.

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują Przewodniczący Rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie Przewodniczący lub upoważnieni Wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 68. 
 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.
VI. ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 69. 

 1. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie dwóch.
 2. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera Rada. 
 3. Zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera komisja rewizyjna na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej. 
§ 70. Przewodniczący komisji rewizyjnej organizuje pracę komisji rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego zastępca.

§ 71. 

 1. Członkowie komisji rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. W sprawie wyłączenia zastępcy przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji rewizyjnej.
 3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji rewizyjnej decyduje Rada.
 4. Wyłączony członek komisji rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie siedmiu dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
§ 72.  1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:
 1. legalności;
 2. gospodarności;
 3. rzetelności;
 4. celowości;
 5. oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

§ 73. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§ 74. Komisja rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 1. kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;
 2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
 3. sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
§ 75. 
 1.  Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1. 
§ 76. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż siedem dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca - dłużej niż trzy dni robocze.

§ 77. 

 1. Kontroli komisji rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
 2. Rada może nakazać komisji rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
 5. Komisja rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.
§ 78.
 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 72 ust. 1.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
§ 79.
 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu komisji rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków komisji.
 2. Przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka komisji rewizyjnej.
 4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego komisji rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
 5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 80. 
 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
§ 81.
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
 4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
§ 82. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 83

 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie siedmiu dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
  1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
  2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
  3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
  4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
  5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
  6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli 
  7. wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
  8. datę i miejsce podpisania protokołu;
  9. podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 84.
 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce przewodniczącego komisji rewizyjnej.
§ 85. 
 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
 2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 86. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, przewodniczący komisji rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 87.

 1. Komisja rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
  1) terminy odbywania posiedzeń;
  2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
 3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy komisji rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 88.
 1. Komisja rewizyjna składa Radzie - w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku - roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
  2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
  3) wykaz uchwał podjętych przez komisję rewizyjną;
  4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli; 
  5) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
 3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
§ 89.
 1.  Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. Przewodniczący komisji rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy komisji, w formie pisemnej.
 3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego komisji rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
  1) Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek;
  2) nie mniej niż trzech radnych;
  3) nie mniej niż dwóch członków komisji rewizyjnej.
 4. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
  1) radnych nie będących członkami komisji rewizyjnej;
  2) osoby zaangażowane na wniosek komisji rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
 5. Z posiedzenia komisji rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu. 
§ 90. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 91. Obsługę biurową komisji rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 92.

 1. Komisja rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu gminy.
§ 93. 
 1. Komisja rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
 3. Przewodniczący komisji rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
 4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez komisję rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
 5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
§ 94. Komisja rewizyjna może występować do organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

VII. ZASADY DZIAŁANIA KLUBÓW RADNYCH

§ 95. 

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
 2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych, musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. W zgłoszeniu podaje się:
  1) nazwę klubu;
  2) listę członków;
  3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
§ 96. 
 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
§ 97. 
 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech.
§ 98. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

VIII. TRYB PRACY WÓJTA

§ 99. Wójt wykonuje:

 1. uchwały Rady;
 2. jemu przypisane zadania i kompetencje wynikające z ustaw i statutu;
 3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego.
§ 100. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§ 101. Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie. 

§ 102. Zastępca Wójta przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 99 - § 100 w przypadku uzyskania upoważnienia od Wójta

§ 103. 

 1. Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na wniosek Wójta powołuje i odwołuje Skarbnika i Sekretarza Gminy.
 2.  Stosunek pracy z powołanym na podstawie uchwały Rady o powołaniu Skarbnikiem i Sekretarzem Gminy nawiązuje Wójt.
IX. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 104.

 1. Gmina podzielona jest na następujące jednostki pomocnicze:
  1) sołectwo Stare Czarnowo - obejmujące miejscowości: Stare Czarnowo, Będogoszcz;
  2) sołectwo Dobropole Gryfińskie - obejmujące miejscowość: Dobropole Gryfińskie;
  3) sołectwo Kartno - obejmujące miejscowość: Kartno;
  4) sołectwo Żelisławiec - obejmujące miejscowość: Żelisławiec;
  5) sołectwo Binowo - obejmujące miejscowości: Binowo,Binówko, Modrzewko, Węglino;
  6) sołectwo Kołowo - obejmujące miejscowości: Kołowo, Kołówko;
  7) sołectwo Kołbacz - obejmujące miejscowości Kołbacz;
  8) sołectwo Dębina - obejmujące miejscowość: Dębina;
  9) sołectwo Żelewo - obejmujące miejscowość: Żelewo;
  10) sołectwo Glinna - obejmujące miejscowości: Glinna, Gliniec, Małolesie;
  11) sołectwo Komorówko - obejmujące miejscowość: Komorówko;
  12) sołectwo Nieznań - obejmujące miejscowość: Nieznań.
 2. Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych, o których mowa w ust. 1 sprawuje Rada Gminy przy pomocy komisji i Wójta.
 3. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
 4. W sprawie łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa Rada zasięga opinii zebrania wiejskiego.
§ 105. 
 1. Uchwała Rady w sprawie określonej w § 104 ust. 3 powinna wskazywać: nazwę, obszar, granice i siedzibę organów jednostki pomocniczej.
 2. Granice jednostek pomocniczych powinny w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne , komunikacyjne i więzi społeczne.
§ 106.
 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, obejmujące wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do Rad Gmin.
 2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.
 3. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej oraz zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego źródła określa statut sołectwa uchwalany przez Radę Gminy.
§ 107.
 1. Sołtys nie będący radnym ma prawo uczestniczenia w sesjach Rady Gminy. 
 2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu zebrania mieszkańców sołectwa.
 3. Sołtysowi nie będącemu radnym, a biorącemu udział w posiedzeniach Rady Gminy przysługuje dieta w wysokości ustalonej w odrębnej uchwale Rady Gminy.
§ 108. Sołectwo poprzez swoje organy decyduje o sposobie korzystania z przekazanego mu mienia gminnego i zezwala na zbycie składników tego mienia oraz wykonuje bieżący zarząd tym mieniem i przekazanym mu mieniem komunalnym. Zakres przekazanego mienia określa Rada w odrębnej uchwale.

§ 109.

 1.  Jednostki pomocnicze gminy prowadzą swą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
 2. Budżet gminy obejmuje ogół dochodów gminy realizowanych przez jednostki pomocnicze oraz ogół wydatków dokonywanych samodzielnie przez organy jednostek pomocniczych.
 3. W ramach dochodów, o jakich mowa w ust.2 organy jednostek pomocniczych obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej gminy obowiązujących jednostki budżetowe gminy.
 4. Organy jednostek pomocniczych składają sprawozdanie Skarbnikowi Gminy w okresach półrocznych oraz na każde żądanie Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 110. 
 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy, który z kontroli tej zdaje sprawę Wójtowi Gminy.
 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
§ 111. 
 1. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia o sesjach Rady Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej .
 2. Przewodniczący Rady Gminy może podczas sesji Rady udzielić głosu Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może brać 
  udział w pracach komisji Rady zajmującej się sprawami dotyczącymi jednostek pomocniczych gminy z głosem doradczym.
X. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY, KOMISJI I WÓJTA

§ 112. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach. 

§ 113. Protokoły z posiedzeń Rady i komisji oraz innych kolegialnych gremiów gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

§ 114. 

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w komórce Urzędu Gminy zajmującej się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów. 
 2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są przez Sekretarza Gminy w dniach i godzinach przyjmowania interesantów. 
 3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.
§ 115. Realizacja uprawnień określonych w § 113 i 114 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 116. Uprawnienia określone w § 113 i 114 nie znajdują zastosowania: 

 1.  w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw - jawności;
 2. gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice; 
 3. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 117. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu.

§ 118.

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów gminy /protokoły , ewidencje, itp./ regulują odrębne przepisy /instrukcja kancelaryjna/ lub decyzje Wójta w zakresie nie uregulowanym instrukcją.
 2. Zasady obsługi interesantów przez organy gminy, w szczególności udzielania informacji urzędowych, udostępniania dzienników urzędowych zbioru przepisów gminnych określa regulamin organizacyjny Urzędu.
§ 119. Traci moc Uchwała Nr XVI/96/96 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 19 lipca 1996r w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo / Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 17,poz. 120, Dz.Urz.Woj.Zach.z 2000r.Nr 21, poz.247,z 2001r. Nr 4, poz.44 i Nr 39, poz. 940 / z wyjątkiem § 5 Statutu Gminy, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 120. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

załącznik nr 3
do uchwały Nr V / 39/03 
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 lutego 2003r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Czarnowie
 3. Zespół Szkół w Kołbaczu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:47