UCHWAŁA NR  VI/47/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 200

UCHWAŁA NR VI/47/03

UCHWAŁA NR  VI/47/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2003r.

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu     w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Nr 167, poz.1372 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co nastepuje:

§ 1.Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2003 stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik
do Uchwały Nr VI/47/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2003r.

 


GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
DLA GMINY STARE CZARNOWO
ROK 2003

 

ROZDZIAŁ I

Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. Komisji - należy przez to rozumieć Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie;

 2. Członku - należy przez to rozumieć Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie;

 3. Pełnomocniku - należy przez to rozumieć Pełnomocnika ds rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie;

 4. Programie - należy przez to rozumieć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Stare Czarnowo na rok 2003;

 5. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231;Nr 167, poz.1372).

1. Postanowienia ogólne

Uchwalany corocznie przez Radę Gminy Stare Czarnowo, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako zadanie własne gminy, służy realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Podejmując różnorodne działania, realizatorzy programu dąża do zaangażowania społeczności lokalnej w profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Świadomość istnienia problemów i niebagatelizowanie zagrożeń jest pierwszym etapem do osiągnięcia głównych celów i założeń cytowanej ustawy a zarazem niniejszego programu.
Program na rok 2003 jest kontynuacją zamierzeń i działań podejmowanych od lat na rzecz "tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu"

2. Cele strategiczne programu

 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych poprzez wysoki poziom profilaktyki,

 • zminimalizowanie problemów aktualnie występujących poprzez szeroki dostęp do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

 • zwiększenie zasobów umożliwiających działalność profilaktyczną i naprawczą.

3. Cele operacyjne programu

 • zwiększenie liczby osób objętych profilaktyką i edukacją,

 • podnoszenie poziomu realizowanych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

 • zwiększenie liczby osób profesjonalnie przygotowanych do realizacji zadań wynikających z programu,

 • zwiększenie liczby osób, które są uzależnione od alkoholu podejmujących terapię i leczenie,

 • zwiększenie liczby osób będących członkami rodzin gdzie występuje alkoholizm, podejmujących terapię,

 • zmniejszenie liczby młodzieży pijącej alkohol,

 • zmiana struktury i obyczajów spożywania alkoholu,

 • zwiększanie ilości osób propagującej alternatywne formy spędzania wolnego czasu,

 • zmniejszenie ilości przypadków nie przestrzegania warunków sprzedaży alkoholu i zakazu reklamy,

 • zmniejszenie ilości przypadków przemocy w rodzinie,

 • zmniejszenie ilości przypadków zakłóceń porządku publicznego pod wpływem alkoholu,

 • włączenie społeczności lokalnej do czynnego udziału w realizacji założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Realizatorzy gminnego programu

 • Odpowiedzialny za nadzór i koordynację wykonywanych zadań wynikających z gminnego programu Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr 1/1/03 z dnia 10 stycznia 2003 roku,

 • Gminnna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr 1/2/03 z dnia 10 stycznia 2003 roku.

 • inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu.

5. Źródła finansowania zadań gminnego programu

Zgodnie z art. 182 ustawy na realizację zadań gminnego programu wykorzystywane są dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustawodawca zastrzega, iż dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
Wydatki określa preliminarz wydatków - Rozdział V programu. Wszelkie zmiany w preliminarzu nanosi Przewodniczący bez porozumienia z Radą Gminy.

ROZDZIAŁ II

1. Diagnoza

Analizując stan problemów alkoholowych w naszej gminie można ustalić skalę zagrożeń wynikających z używania alkoholu i stworzyć realny plan działań. Nie dysponujemy szczegółowymi danymi odnośnie liczby osób nadużywających alkoholu gdyż na naszym terenie nie były przeprowadzone w tym celu badania.
Dla uzyskania obrazu problemu posłużymy się danymi szacunkowymi (źródło-Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
Przy założeniu, iż osoby uzależnione od alkoholu stanowią 2 % całej populacji, w naszej gminie jest ok. 75 osób uzależnionych od alkoholu; 4% to ich dzieci - ok 150 osób, 4-6% to wspołmałżonkowie - ok. 150-220 osób, ok.12-15% czyli ok.400-600 mieszkańców naszej gminy doznaje poważnych szkód związanych z nadużywaniem alkoholu. Wciąż coraz poważniejszym problemem są upijące się dzieci i młodzież - ok.30% dorastających chłopców i 15 % nastoletnich dziewcząt upija się co najmniej raz w miesiącu. Problem ten, aczkolwiek nie nagłośniany istnieje także w naszych szkołach i na naszych podwórkach.
Należy także dodać, iż nadużywaniu alkoholu bardzo często towarzyszy przemoc i prawie zawsze dosięga ona dzieci i kobiety. Trudno o wiarygodną statystykę przypadków maltretowanych dzieci i kobiet, gdyż bardzo często dzieje się to za zamkniętymi drzwiami. W ub. roku na terenie naszej gminy policja interweniowała 43 razy gdzie alkohol był powodem awantury z udziałem domowników.

Oto pozostałe dane z terenu naszej gminy służące zdiagnozowaniu środowiska.

Dane dotyczące osób nadużywających alkoholu i pomocy dla ich rodzin:

 • na rozmowy motywacyjne komisja wezwała 12 osób, zgłosiło się 5, leczenie zobowiązało się podjąć 2 osoby (nie podjęły),

 • nie kierowano wniosków do Sądu o objęcie obowiązkiem przymusowego leczenia,

 • z powodu upływu okresu obowiązku poddania się leczeniu Sąd umożył 2 sprawy,

 • organizowano w świetlicy w Kołbaczu zajęcie pozoalekcyjne, tą formą pomocy objęto 15 dzieci,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w St.Czarnowie udzielił pomocy materialnej 17 rodzinom, w którym problemem jest alkohol,

 • niestety w roku 2002 nie działał Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w St.Czarnowie.

Dane dotyczące naruszania prawa i porządku publicznego.
Jak wynika z informacji Rewiru Dzielnicowych w St.Czarnowie w roku 2002:

 • ujawniono 10 osób kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu,

 • zatrzymano i odwieziono do Izby Wytrzeźwień 4 osoby,

 • przeprowadzono 65 interwencji, z tego w miejscach publicznych 22,

 • wystosowano 6 wniosków o ukaranie za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,

 • wystąpiono z wnioskiem w stosunku do 1 osoby, o ukaranie za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia (impreza masowa).

Dane dotyczące zasobów umożliwiających działalnośc profilaktyczną i naprawczą.
Ponieważ na terenie naszej gminy nie działa Poradnia Odwykowa osoby chcące skorzystać z pomocy specjalistów kierowane są do Poradni Odwykowej w Gryfinie, Ośrodka Terapii Uzależnień w Szczecinie lub Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie Zdrojach.
Jak już wyżej wspomniano nie działał utworzony w roku 2001 Punkt Konsultacyjny i Świetlica Socjoterapeutyczna w St.Czarnowie. W Kołbaczu organizowano zajęcia w świelicy ale miały one charakter głównie opiekuńczo-wychowawczy.
Od roku 2002 lekarze rodzinni prowadzący praktykę na naszym terenie mają uprawnienia do realizacji programu wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec nadmiernie pijących pacjentów.

Dane dotyczące punktów sprzedaży napojów alkoholowych:

 • limit punktów (zgodnie z uchwałą Rady Gminy) -30,

 • sprzedaż prowadzi się w 21 punktach,

 • w roku 2002 wydano 17 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5% (oraz piwa), 11 zezwoleń na sprzedaż alkoholu od 4,5% do 18% (bez piwa) oraz 10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18%,

 • komisja wydała 11 opinii w sprawie uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • komisja nie prowadziła kompleksowych kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w 2 sklepach podejmowano interwencję w zakresie przestrzegania zasad wydawania i cofania zezwoleń .

Dane dotyczące działalności profilaktycznej.

 • zorganizowano 3 spektakle o tematyce profilaktycznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kołbaczu dla wszystkich dzieci,
 • dofinansowano obozy, kolonie i wycieczki z programem profilaktycznym dla 32 dzieci
 • zorganizowano festyn trzeźwościowy w Kołbaczu dla mieszkańców całej gminy, w którym wzięło udział ok.150 osób w tym głównie dzieci z Kołbacza.

2. Mapa problemów

Z analizy danych wynika, iż w naszej gminie jest jeszcze szereg nierozwiązanych problemów związanych ze szkodami spowodowanymi nadużywaniem alkoholu:

 • Osoby po leczeniu, członkowie osób uzależnionych nie mają wsparcia w formie ruchów samopomocowych takich jak AA- Ruch Anonimowych Alkoholików, Al-Anon-Ruch członków rodzin z problemem alkoholowym, Al-Ateen-Ruch samopomocowy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym);
 • Brak skuteczności w działaniach podejmowanych w stosunku do osób kierowanych na przymusowe leczenie, najczęściej osoby takie leczenia nie podejmują;
 • Wciąż brak zaplecza (zwłaszcza w największej lokalnej zbiorowości -Kołbaczu) dla prowadzenia profesjonalnych zajęć z dziećmi i młodzieżą, dotyczy to zarówno osób z odpowiednim przygotowaniem jak i miejsc gdzie zajęcia mogą być organizowane;
 • Nie docieramy z programem do mieszkańców tych najmniejszych wsi;
 • Nie obejmujemy profilaktyką szkolnych dzieci uczących się poza gminnymi szkołami.
 • Zbyt mało osób angażuje się w działalność związaną z założeniami i celem programu;
 • Społeczność lokalna niechętnie uczestniczy w organizowanych imprezach i przedsięwzięciach gdzie preferuje się zabawę bez alkoholu.

ROZDZIAŁ III

Zadania i metody realizacji

Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ściśle określa ustawa.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Metody służące realizacji zadania:

 • zwiększenie możliwości dostępu do informacji o instytucjach, ośrodkach gdzie mogą otrzymać pomoc osoby nadmiernie pijące (zakupienie i rozpowszechnianie ulotek, umieszczanie informacji w instytucjach),
 • wznowienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym w St.Czarnowie i prowadzenie tam działalności informacyjnej odnośnie kontaktów ze specjalistami,
 • uruchomienie Punktu Konsultacyjnego w Kołbaczu,
 • zapewnienie pomocy w utrzymaniu trzeźwości poprzez kontakt z klubami AA, umożliwienie dostępu do fachowej literatury,
 • wzywanie na rozmowy interwencyjno-motywacyjne na wniosek rodziny lub innych podmiotów
 • kierowanie na badania do biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
 • kompletowanie i wysyłanie wniosków do sądu celem wydania postanowienia o skierowaniu na przymusowe leczenie.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.

Metody służące realizacji zadania:

 • prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej m.in. w Punktach Konsultacyjnych
 • wspieranie rodziny poprzez dostarczanie wiedzy o naturze choroby alkoholowej,
 • przeprowadzanie wywiadów w rodzinach gdzie nadużywany jest alkohol pod kątem ochrony dzieci,
 • zapewnienie dzieciom pomocy poprzez umożliwienie dziecku dostępu do osób znających problemem (działalność świetlic, kontakt z pedagogiem szkolnym, informacje o możliwości kontaktu ze specjalistami),
 • współpraca z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką szkolną w zakresie wykrywania przypadków przemocy wobec dzieci czy rażących zaniedbań,
 • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania pomocy materialnej rodzinom dotkniętych alkoholizmem.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Metody służące realizacji zadania:

 • przystąpienie do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł",
 • organizowanie spektakli o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum poprzez zawieranie umów z Teatrem Impresariat w Krakowie i Teatrem Narwal,
 • realizowanie w szkole programu profilaktyczno-edukacyjnego "Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków" lub innego wybranego przez osobę prowadzącą,
 • zorganizowanie imprez bezalkoholowych dla społeczności lokalnej propagującej zdrowy styl życia,
 • wspieranie szkolnym programów edukacyjnych dotyczących różnego rodzaju środków uzależniających (alkohol, nikotyna, narkotyki),
 • działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych poprzez angażowanie ich w imprezy bezalkoholowe, dostarczanie ulotek i plakatów o szkodliwości picia alkoholu (w szczególności przez młodzież),
 • prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w świetlicach poprzez organizowanie dzieciom czasu wolnego i zajęć o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym (nauka poprzez zabawę).

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Metody służące realizacji zadania:

 • wsparcie materialne dla Ośrodków Terapii przyjmujących pacjentów z naszego terenu
 • wspieranie imprez i przedsięwzięć propagujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu,
 • wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitację osób uzależnionych i ich rodzin. Podstawą udzielenia materialnego wsparcia jest oferta złożona do gminy.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów odnośnie zakazu reklamy napojów alkoholowych i zasad sprzedaży określonym grupom.

Metody służące realizacji zadania:
* kontrole punktów sprzedaży w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych i zakazu reklamy,
* działania interwencyjne mające na celu ograniczenie dostępności alkoholu i przestrzeganie zakazu sprzedaży młodzieży,
* opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

ROZDZIAŁ IV

Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

 1. Kontroli podlegają wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, na terenie gminy Stare Czarnowo.
 2. Kontroli dokonują, na podstawie upoważnienia Wójta członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w St.Czarnowie.
 3. Zakres kontroli:
  * zgodność prowadzonej sprzedaży napojów alkoholowych z aktualnie ważnym zezwoleniem,
  * przestrzeganie warunków ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  * przestrzeganie zasad warunków sprzedaży określonych w uchwałach gminnych
 4. Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:
  * wstępu na teren nieruchomości, lokalu, obiektu gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach w jakich prowadzona jest ta działalność,
  * żądania okazania zezwoleń oraz pisemnych bądź ustnych wyjaśnień,
 5. Czynności kontrolujących dokonuje się w obecności podmiotu posiadającego zezwolenie, osoby zastępującej lub przez niego zatrudnionej.
 6. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do współpracy z przeprowadzającymi kontrolę w zakresie objętym kontrolą.
 7. W przypadku ustalenia nieprawidłowości organ wydający zezwolenie:
  * wzywa podmiot gospodarczy do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych podczas kontroli uchybień,
  * podejmuje czynności administracyjne, kierując się odpowiednimi przepisami zmierzające do cofnięcia zezwolenia i ewentualnego ukarania łamiącego zasady i warunki sprzedaży.
 8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który należy wraz z wnioskami przedstawić organowi wydającemu zezwolenie.
 9. Sprawdzenie wykonania ustaleń pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

ROZDZIAŁ V

Preliminarz wydatków na rok 2003

Lp.

Wyszczególnienie

kwota

1.

Wynagrodzenie członków Komisji

7 920 zł

6 osób x 120 zł x 11 m-cy

7 920 zł

2.

Wynagrodzenie dla prowadzącego świetlice

5 395 zł

1 osoba x 450 zł x 10 m-cy

4 500 zł

ubezpieczenie społeczne

805 zł

FP

90 zł

3.

Wynagrodzenie pełnomocnika

4 475 zł

310 zł/m-c x 12 m-cy

3 720 zł

ubezpieczenie społeczne

665 zł

FP

90 zł

4.

Wynagrodzenie dla prowadzące zajęcia socjoterapeutyczne

2 166 zł

300zł/m-c x 6m-cy

1 800 zł

ubezpieczenie społeczne

324 zł

FP

42 zł

5.

Szkolenia

2 000 zł

szkolenie członków komisji 4 osoby x 300 zł

1 200 zł

szkolenie dla prowadzącego świetlice 1 x 800 zł

800 zł

6.

Opinie biegłych lekarzy dotyczy osób kierowanych na przymusowe leczenie 3x150

450 zł

7.

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

3 650 zł

program edukacyjny w szkole

500 zł

spektakle profilaktyczne 1x 350zł, 2x500zł, 2x 900zł

3 150 zł

8.

Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

12 000 zł

kolonie z programem profilaktycznym 10 dzieci x 800 zł

8 000 zł

dowóz dzieci na kolonie 10x50zł

500 zł

dofinansowanie wycieczek i obozów z programem profilaktycznym

3 500 zł

9.

Lokalne imprezy profilaktyczne

4 000 zł

nagrody za udział w konkursach

2 000 zł

organizacja punktu gastronomicznego

800 zł

materiały i sprzęt do organizacji imprez

400 zł

dowóz uczestników

800 zł

10.

Delegacje

300 zł

Zwrot kosztów za dojazdy do Ośrodka Terapii Uzależnień

400 zł

2 osoby x 200zł

400 zł

11.

Zakup materiałów edukacyjnych i pomocnych w realizacji programu oraz świetlic

3 244 zł

materiały do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

1 000 zł

doposażenie świetlicy

1 000 zł

materiały informacyjno-edukacyjne typu broszury, plakaty, książki

700 zł

inne materiały

544 zł

Razem:

46 000 zł

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:44