Załącznik nr 3 STATUT SOŁECTWA KARTNO

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIII / 89 / 03 Rady Gminy
Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2003r.

 

S T A T U T

SOŁECTWA KARTNO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kartno  stanowi samorząd mieszkańców sołectwa.

§ 2.

 1. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: Sołectwo Kartno.
 2. Sołectwo Kartno jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Stare Czarnowo.
 3. Sołectwo Kartno działa na podstawie przepisów, w szczególności:
  Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami /, uchwały nr 25/IV/90 Rady Gminy w St.Czarnowie z dnia 24.10.1990r. w sprawie ustalenia zakresu działania sołectw i uchwały Nr V/ 39/ 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17.02.2003r.w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo oraz niniejszego statutu.

 

§ 3. Obszar działania sołectwa obejmuje miejscowość: Kartno

Rozdział 2

Organy i zakres działania sołectwa

§ 4.

 1. Organami sołectwa są:
  1. zebranie wiejskie,
  2. sołtys.
 2. Zebranie wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy samorządowe sołectwa, np. komisje – określając ich zakres działania.
 3. Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych organów. Zebranie wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, zwołuje wójt gminy nie później niż 6 miesięcy po wyborach rady gminy.

§ 5.

 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.
 2. Sołtys jest organem wykonawczym.
 3. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa. 

§ 6.

 1. Do zadań sołectwa Kartno  należy:
  1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno– bytowych opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
  2. kształtowanie zasad współżycia społecznego,
  3. organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
  4. tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
 2. Rada gminy może powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy w oparciu o zasady określone w niniejszym statucie.

§ 7. Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
 2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
 3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę gminy konsultacji społecznej projektów uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
 4. występowanie z wnioskami do rady gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
 5. współpracy z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,

§ 8. Zebrania wiejskie opiniuje w części dotyczącej sołectwa przedstawione do konsultacji przez radę gminy projekty uchwał w sprawach:

 1. planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. planu budżetu na dany rok,
 3. innych uchwał rady gminy.

§ 9.

 1. Uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
 2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
 3. O sposobie załatwienia spraw wójt informuje sołtysa.

Rozdział 3

Sołtys i rada sołecka

§ 10.

 1. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia stałej łączności między sołectwem a radą gminy i wójtem gminy – mieszkańcy wybierają ze swojego grona radę sołecką oraz sołtysa.
 2. Wybór odbywa się na zebraniu wiejskim zwoływanym przez wójta gminy w terminie określonym przez § 4 ust.3 statutu.
 3. Pełnienie funkcji sołtysa na charakter społeczny. Za inkaso podatków i opłat sołtys otrzymuje prowizję płatną z budżetu gminy, której wysokość uchwala rada gminy.

§ 11.

 1. Do obowiązku sołtysa należy w szczególności:
  1. zwoływanie zebrań wiejskich,
  2. zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i jej przewodniczenie,
  3. działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
  4. wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
  5. reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady gminy i wójta,
  6. uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,
  7. pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku,
  8. wykonywanie powierzonych przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej.
  9. składanie informacji z działalności na sesjach rady gminy dwa razy w roku.
 2. Na zebraniach wiejskich sołtys przekłada informację o swej działalności i działalności  rady gminy.

§ 12.

 1. Sołtys nie będący radnym bierze udział w sesjach rady gminy.
 2. Na sesjach rady gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym. Może również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa.
 3. Sołtysowi nie będącemu radnym a biorącemu udział w posiedzeniach rady gminy przysługuje dieta w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy.

§ 13.

 1. Wykonując swoje obowiązki sołtys trwale współpracuje z radą sołecką.
  Rada sołecka składa się z 3 osób.
 2. Do obowiązków rady sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa.
  Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
 3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
  Posiedzeniom rady sołeckiej przewodniczy sołtys.
 4. Na zebraniach wiejskich sołtys składa informacje o działalności rady sołeckiej.

Rozdział 4

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich

§ 14.

 1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
 2. Uprawnieni do udziału w zebraniu podpisują listę obecności.

§ 15. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na żądanie co najmniej 1/ 10 uprawnionych do udziału w zebraniu,
 3. na wniosek rady gminy lub wójta gminy.

§ 16.

 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej w czasie nie krótszym niż 7 dni przed jego terminem, podając porządek zebrania, powiadamiając Urząd Gminy oraz radnych danego sołectwa.
 3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek rady gminy lub wójta gminy winno odbywać się w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 17.

 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z § 16 ust. 2 niniejszego statutu i bierze w nim udział co najmniej 1/ 10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/ 10 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu i wówczas jest ono ważne , jeżeli udział biorących mieszkańców wynosi nie mniej niż 1/ 20 uprawnionych do głosowania.
 3. Zebranie wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach – zebranie wiejskie wybiera inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.
 4. Porządek obrad uchwala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez przewodniczącego zebrania.
 5. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności sołtys może zwrócić się do wójta lub przewodniczącego rady gminy o pomoc, którzy wyznaczą członków rady gminy lub pracowników urzędu gminy.

§ 18.

 1. Uchwały zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy zostały podjęte zgodnie z ustaleniami § 18 ust. 2 niniejszego statutu.
 2. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów ” za ” musi być większa od liczby głosów ” przeciw ” .
 3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
 4. Obrady zebrania są protokołowane.
 5. Protokół i uchwały podpisuje sołtys lub przewodniczący zebrania i protokolant.
 6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności własnoręcznie podpisany przez głosujących i biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i wnioski oraz opinie sołtys przekazuje wójtowi najpóźniej do 7 dni od daty odbycia zebrania. Wójt zapewnia ich realizację jeżeli spełniają wszelkie wymogi formalno – prawne i są zgodne z obowiązującymi przepisami.

O sposobie załatwienia uchwał i wniosków wójt informuje sołtysa w terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z zebrania wiejskiego.

Rozdział 5

Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 19.

 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt gminy. W tym celu wójt gminy określa miejsce, godzinę i dzień zebrania wiejskiego, wyznacza przewodniczącego zebrania wyborczego.
 2. Postanowienie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną data zebrania.

§ 20.

 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 50% + 1 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
 2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności  50% + 1 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory przeprowadza się na zebraniu w tym samym dniu po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania i wówczas jest ono ważne, jeśli udział biorących mieszkańców wynosi nie mniej niż 1/ 10 uprawnionych do głosowania.

§ 21.

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.
 2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.
 3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
  1. przyjęcia zgłoszenia kandydatów,
  2. przeprowadzenia głosowania,
  3. ustalenie wyników głosowania,
  4. ogłoszenie wyników wyborów,
  5. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów,
 4. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 22.

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybory członków rady sołeckiej.

§ 23. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 24.

 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują na kartach do głosowania opatrzonymi pieczęcią rady gminy.
 2. Na karcie do głosowania głosujący dokonują wyboru drogą wykreślania zgłaszanych wcześniej kandydatów.
 3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 4. Nieważne są głosy na kartach:
  1. całkowicie przedartych,
  2. innych niż ustalone w ust. 1,
  3. na kartach pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

§ 25.

 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu, uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
 2. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 26.

 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa wójt gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa.
 2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa sołectwa

§ 27.

 1. Statut gminy określa uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa w ramach budżetu gminy.
 2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele sołectwa określone w planie rzeczowo – finansowym.
 3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia wójt gminy.

Rozdział 7

Zarządy mieniem gminnym w sołectwie

§ 28.

 1. Sołectwo korzysta ze skomunalizowanego mienia gminy na następujących zasadach:
  1. Podejmuje czynności wymagające zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego przez radę gminy w zakresie:
   1. sposobu korzystania z gruntów i obiektów stanowiących mienie gminne,
   2. określenie celu na jaki zostanie przeznaczony grunt lub obiekt jako mienie gminy,
   3. społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców sołectwa.
 2. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom sołectwa prawa użytkowania mieniem gminnym pozostają nie naruszone.

Rozdział 8

Kontrola i nadzór na sołectwem

§ 29. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy poprzez komisję rewizyjną i wójta gminy. Organy te mają prawo do żądania wszelkich dokumentów oraz pisemnych wyjaśnień od sołtysa i rady sołeckiej związanej z funkcjonowaniem sołectwa.

§ 30.

 1. Radni , wójt i upoważnieni przez niego pracownicy urzędu gminy mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniach zebrania wiejskiego.
 2. Sołtys jest zobowiązany do przedłożenia wójtowi uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
 3. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
 4. Na wniosek wójta gminy – rada gminy ma prawo uchylić uchwałę zebrania wiejskiego z powodu niezgodności z prawem.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 31. Zmiany w statucie sołectwa podlegają uchwaleniu przez radę gminy i mogą być dokonywane:

 1. na wniosek zebrania wiejskiego,
 2. z inicjatywy rady gminy.

§ 32.

 1. Niniejszy statut został przyjęty uchwałą Nr XIII / 89 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 listopada 2003r.
 2. Traci moc statut zatwierdzony uchwałą Nr XI / 80 / 03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. jako załącznik nr 3. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: redaktor 23-02-2007 10:51