UCHWAŁA NR XIV/101/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie dzierżawy lokalu w drodze bezprzetargowej.

UCHWAŁA NR XIV/ 101/ 03

UCHWAŁA NR XIV/101/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003r.

 

w sprawie dzierżawy lokalu w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 / i art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. 2000r. Nr 46 poz. 543, Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 447, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz 15/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy w Starym Czarnowie przy ul. Szczecińskiej 21, na działce nr 367/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr XIV/101/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie dzierżawy lokalu w drodze bezprzetargowej.
Lokal użytkowy w Starym Czarnowie przy ulicy Szczecińskiej 21 położony jest na działce nr 367 / 1 o powierzchni 42,21 m2 .
Od kilku lat jest użytkowany przez Telekomunikację Polską S.A. bez umownie.
W lokalu znajdują się m. in. urządzenia transmisyjne i komutacyjne, których ewentualna likwidacja i przeniesienie jest skomplikowane i wymagałoby okresu dłuższego niż trzy miesiące.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba zawarcia umowy dzierżawy w/w lokalu na czas nieokreślony.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 21:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 21:05