UCHWAŁA  NR XXII/168/05 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia  planu  pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2005 rok.

Nowa strona 1

UCHWAŁA  NR XXII/168/05
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia 31 stycznia 2005 r.


w sprawie uchwalenia  planu  pracy Rady Gminy  Stare Czarnowo na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 /  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2005 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Zał. do uchwały   Nr XXII / 168 / 05 Rady Gminy St. Czarnowo  z dnia 31. 01. 2005r.

T e m a t y k a     p o d s t a w o w a Termin  sesji
I.
 1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2005 r.
 2. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady  na 2005r.
 3. Sprawozdania z działalności stałych komisji za II półrocze 2004r.
Styczeń
II.
 1. Uchwalenie Gminnego Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2005 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych za 2004 r.
 3. Sprawozdania z działalności sołtysów za 2004 r.
 4. Informacja z działalności  Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie gminy  w 2004 r. – wykonanie budżetu.
 5. Informacja  z działalności przeciwpożarowej  na terenie gminy
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego  na terenie gminy w  2004 r.
Luty
III.
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 r.  – podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie za 2004 r. – wykonanie budżetu.
 3. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu  za 2004 r.
 4. Informacja z działalności bibliotek w Kołbaczu  i Starym Czarnowie  za  2004 r.
Kwiecień
IV.
 1. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za  I półrocze 2005 r.
 2. Informacja sołtysów z działalności za I półrocze 2004 r.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy w I półroczu 2005 r.
Czerwiec
V.
 1. Informacja Wójta z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005
 2. Informacja o przygotowaniu Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia roku szkolnego 2005 / 2006.
 3. Sprawozdania z działalności stałych komisji za I półrocze 2005 r.
Sierpień
VI.
 1. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus  i rekreacji na terenie gminy  w I półroczu 2005 r.- wykonanie budżetu.
 2. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo  za okres I półrocza 2005 r. – wykonanie budżetu.
Wrzesień
VII.
 1. Projekt budżetu gminy na 2006 r.
 2. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005r.
Listopad
VIII.
 1. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku  publicznego na  terenie gminy  w roku 2005.
 3. Uchwalenie budżetu gminy na 2006 r.
Grudzień

U w a g a :

Na poszczególnych sesjach oprócz w/w  tematów –  Rada Gminy będzie rozpatrywała i podejmowała uchwały w bieżących sprawach statutowych i gospodarczych gminy m.in. w zakresie:

 • zmian w budżecie,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • zmian w statucie gminy i sołectw.
Ponadto Rada Gminy będzie informowana o:
 • działalności Wójta  w okresie między sesyjnym,
 • pracy Rady w okresie między sesyjnym.
 • stanie finansowym gminy.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-02-2005 19:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-02-2005 19:19