UCHWAŁA NR XXIII/186/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXIII/186/05

UCHWAŁA NR XXIII/186/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005r.


w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/  Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zmniejsza się dochody gminy o kwotę  -  16.483 zł

Dział

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

16.483 zł

Rozdział

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

16.483 zł

 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu pastwa

16.483 zł

§ 2. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  -  8.600 zł

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8.600 zł

Rozdział

75020

Starostwa powiatowe

2.300 zł

 

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2.300 zł

Rozdział

75023

Urzędy gminy

6.300 zł

 

§ 0920 Pozostałe odsetki

6.300 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę  -  16.483 zł

Dział

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

16.483 zł

Rozdział

80104

Przedszkola

15.000 zł

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

15.000 zł

Rozdział

80110

Gimnazja

1.483 zł

  § 4270 Zakup usług remontowych

1.483 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   - 108.600 zł

Dział

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

106.300 zł

Rozdział

70095

Pozostała działalność

106.300 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

100.000 zł

 

§ 4260 Zakup energii

6.300 zł

 

Dział

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.300 zł

Rozdział

75020

Starostwa powiatowe

2.300 zł

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.300 zł

§ 5. Wydatki budżetowe nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 100.000 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z pozostałych na rachunku bieżącym budżetu środków pieniężnych na koniec roku 2004.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 15-04-2005 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2005 13:35