UCHWAŁA NR XXIII/190/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji dla Gminy Stare Czarnowo”.

UCHWAŁA NR XXIII/190/05

UCHWAŁA NR XXIII/190/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005 r.


w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Aglomeracji dla Gminy Stare Czarnowo”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż.zm /.  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się pozytywnie zaopiniować zweryfikowany projekt „ Planu  Aglomeracji dla Gminy Stare Czarnowo” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXIII/190/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005 r.

 

Pismem z dnia 9 marca 2005 r. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zwrócił się do Urzędu Gminy Stare Czarnowo o zaopiniowanie zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Stare Czarnowo, który został przedstawiony Wydziałowi Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Jest on tożsamy z projektem planu aglomeracji przed weryfikacją tj. przedstawiony przez Gminę Stare Czarnowo. Zatem Wydział Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjął projekt planu bez zastrzeżeń, należało orzec jak na wstępie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik do uchwały nr XXIII/190/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005r

Dotyczy projektu planu aglomeracji.

 1. Nazwa aglomeracji .STARE CZARNOWO……….
 2. Gmina wchodząca w skład aglomeracji: STARE CZARNOWO Adres urzędu: 74-106 Stare Czarnowo ul. Szczecińska 23  Osoba odpowiedzialna za kontakt: Kazimierz Nowicki
  Nr telefonu, fax: 3124131, 3124142
  Adres strony internetowej:
 3. propozycja planu aglomeracji została przygotowana na podstawie następującego dokumentu planistycznego, wyszczególnionego w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. W sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U Nr 283, poz.284l):
  1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  2. Plan rozwoju lokalnego.
 4. Długość i rodzaj istniejącej 8.700 km, planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej:
  -kanalizacja sanitarna - 17.500 km.
 5. Liczba mieszkańców objęta istniejącą siecią - 1.730 osoby a planowaną do budowy siecią kanalizacyjną - 2.160 osoby.
 6. Liczba turystów w sezonie turystyczno-wypoczynkowym, obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych i oczyszczalnię ścieków:
  - 5.000 osób
 7. Skład i ilość ścieków komunalnych (średniodobowa -Qśrd) powstających na terenie gminy: - 750 m3/d
 8. Lokalizacja planowanej Óśr .d= 750m3/d, BZT5= 300mg 02/dcm3 ścieków surowych oczyszczalni ścieków – KOŁBACZ
 9. Rodzaj, ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe:- 360 m3/d
 10. Nazwa zakładu przemysłowego: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Adres: Kolbacz Sp.z o.o.
 11. Profil produkcji: Produkcja zwierzęca

 12.     750m3/d x 300mg02/dcm3  
  Przyjęta równoważna liczba mieszkańców RLM =-------------------------- = 3.750 osób.
      60

   

  Uzasadnienie przyjętej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców
  RLM: Projektowana oczyszczalnia 750m3/d przy zawartości BZT5- 300mgO2/dcm3 daje 3.730 RLM

 13. Dane dotyczące propozycji planu aglomeracji w formie graficznej według poniższego zestawienia: mapa w skali 1:25 000 zawierająca-

  • oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorowej gminy bądź jej obszaru współtworzącego aglomerację,
  • oznaczenie lokalizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,
  • oznaczenie granic administracyjnych zgodnie z danymi z regestru granic,
  • określenie skali planu w formie liczbowej i liniowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 15-04-2005 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2005 13:40