UCHWAŁA NR XXIV/194/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXIV/194/05

UCHWAŁA NR XXIV/194/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 kwietnia 2005 r.


w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 21 ust.1pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733; z 2002 r. Nr 113, poz.984; z 2003 r. Nr 113, poz.1069; z 2004 r. Nr 116, poz.1203, Nr 281, poz. 2783 i 2786 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała reguluje najem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Stare Czarnowo. Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale będące własnością gminy.

§ 2.

 1. Dysponentem upoważnionym do rozpatrywania i załatwiania wniosków i innych spraw związanych z dysponowaniem i zawieraniem umów na lokale mieszkalne jest Wójt Gminy.
 2. W celu poddania trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków kontroli społecznej powołuje się społeczną komisję mieszkaniową, jako organ doradczy Wójta Gminy.
 3. Komisję powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia na czas swojej kadencji w składzie 5-cio osobowym. Komisja działa społecznie – bez wynagrodzenia.

§ 3. Do kompetencji komisji należy:

 1. sprawdzenie warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o zawarcie umów najmu i przydział lokali socjalnych;
 2. weryfikacja wniosków dotyczących najmu lokali mieszkalnych;
 3. określenie kolejności zwierania umów i sporządzania projektu listy;
 4. wnioskowanie do Wójta Gminy Stare Czarnowo o zawieranie umów i przydział lokali socjalnych;
 5. w przypadku uzyskania informacji o nieprawidłowym korzystaniu z lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego, dokonanie wizytacji lokalu i powiadomienie Wójta Gminy Stare Czarnowo o wynikach kontroli.

§ 4.

 1. Wnioskodawca starający się o najem lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy zobowiązany jest przedłożyć dochody z okresu ostatnich 3 miesięcy. Przez dochód rozumie się dochód określony w art. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 2. Osoby starające się o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego zobowiązane są do wypełnienia wniosku, którego treść jest określona w załączniku do niniejszej uchwały.
 3. Kwalifikację wniosku przeprowadza się na podstawie sytuacji mieszkaniowej w miejscu pobytu stałego wnioskodawcy określonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 4. Sprawdzeniu i ocenie nie podlegają warunki mieszkaniowe wnioskodawców zamieszkujących na stałe poza terenem Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Przez osoby bliskie rozumie się: zstępnych ( dzieci i wnuki najemcy ), rodziców, dziadków, małżonka, rodzeństwo oraz osoby pozostające z najemcą w stosunku przysposobienia i w faktycznym pożyciu (konkubenci).

Rozdział II
Kryteria i kolejność kwalifikacji wniosków o najem lokali

Najem lokali na czas nieokreślony;

§ 6.

 1. Do najmu lokalu na czas nieokreślony kwalifikują się następujące osoby:
  1. zamieszkujące w budynkach mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Czarnowo przeznaczonych do rozebrania ze względu na realizację innej inwestycji, jego przebudowę lub w budynkach, w których występuje stan zagrożenia życia i zdrowia jego mieszkańców, bez względu na dochód rodziny i powierzchnię mieszkalną przypadającą na członka rodziny,
  2. pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, katastrofy budowlanej itp.) bez względu na kryterium dochodu, jeśli osoby te zamieszkiwały w mieszkaniowym zasobie Gminy Stare Czarnowo,
  3. opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze w wyniku osiągnięcia pełnoletności, jeśli uprzednio zamieszkiwały na terenie Gminy Stare Czarnowo i osiągają dochód określony w punkcie 4 b oraz brak jest możliwości ich powrotu na miejsce pobytu stałego z uwagi na złą sytuację mieszkaniową i rodzinną,
  4. spełniające jednocześnie następujące warunki:
   1. nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu,
   2. uzyskują dochód miesięczny minimum w granicach:
    – 150–200% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
    – 100–200% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
   3. zamieszkujące w lokalach, w których przypada mniej niż 3,0 m2 powierzchni pokoi na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania.
 2. Kolejność uprawniająca do najmu lokalu na czas nieokreślony:
  1. pierwszeństwo przysługuje na zasadach równorzędności osobom wymienionym w § 6 ust. 1 pkt 1–3 niniejszej uchwały oraz osobom zamieszkującym w budynkach mieszkalnych zasobu gminy przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny,
  2. w drugiej kolejności przysługuje osobom przebywającym na terenie Gminy Stare Czarnowo przez okres dłuższy niż 5 lat i spełniającym wymogi określone w 6 ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały,
  3. w trzeciej kolejności przysługuje osobom przebywającym na terenie Gminy Stare Czarnowo przez okres krótszy niż 5 lat i spełniającym kryteria określone w § 6 ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały,
  4. prawo to nie dotyczy:
   1. osób, które dobrowolnie zrzekły się uprawnień do lokalu,
   2. osób wobec, których sąd orzekł o braku uprawnień do lokalu socjalnego,
   3. osób, z którymi rozwiązano umowę najmu lecz nadal zajmują lokal z uwagi na brak wyroku nakazującego jego opróżnienie.

Najem lokali socjalnych;

§ 7.

 1. Rada Gminy Stare Czarnowo w formie uchwały podejmuje decyzję o wyodrębnieniu z mieszkaniowego zasobu gminy części lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne.
 2. Do najmu lokalu socjalnego kwalifikują się następujące osoby:
  1. zamieszkujące w budynkach mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Czarnowo przeznaczonych do rozebrania ze względu na realizację innej inwestycji, jego przebudowę lub w budynkach, w których występuje stan zagrożenia życia i zdrowia jego mieszkańców bez względu na dochód rodziny i powierzchnię mieszkalną przypadającą na członka rodziny,
  2. pozbawione mieszkań w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych (powodzi, pożaru, katastrofy budowlanej) bez względu na kryterium dochodu, jeśli osoby te zamieszkiwały w Gminie Stare Czarnowo,
  3. opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze w wyniku osiągnięcia pełnoletności, jeśli zamieszkiwały uprzednio na terenie Gminy Stare Czarnowo i osiągają dochód określony w punkcie 4 oraz brak jest możliwości ich powrotu na miejsce pobytu stałego z uwagi na złą sytuację mieszkaniową i rodzinną,
  4. spełniające jednocześnie następujące warunki:
   1. nie posiadające tytułu prawnego do innego lokalu,
   2. uzyskują dochód miesięczny w wysokości:
    – poniżej 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
    – poniżej 100% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
   3. zamieszkujące w lokalach, w których przypada mniej niż 3,0 m2 powierzchni pokoi na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania,
  5. osoby wobec, których w wyniku postępowania procesowego sąd orzekł o uprawnieniu do lokalu socjalnego.
 3. Kolejność uprawniająca do najmu lokalu socjalnego na czas określony.
  1. w pierwszej kolejności przysługuje na zasadach równorzędności osobom:
   1. wymienionym w § 7 ust. 2 pkt 1–4 oraz osobom zamieszkującym w budynkach mieszkalnych zasobu gminy przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny, spełniające jednocześnie warunki:
    – osiągają dochód poniżej 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
    – osiągają dochód poniżej 50% najniższej emerytury na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym.
   2. przebywającym na terenie Gminy Stare Czarnowo powyżej 5 lat,
   3. osobom, które nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5,
   4. osoby, o których mowa w § 10 § 12 niniejszej uchwały,
  2. w drugiej kolejności przysługuje na zasadach równorzędności osobom:
   1. wymienionym w § 7 ust. 2 pkt 1–4 spełniającym jednocześnie warunek:
    – osiągają dochód w granicach 75–150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
    – osiągają dochód w granicach 50–100% najniższej emerytury na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym,
   2. przebywają na terenie gminy powyżej 5 lat,
   3. nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  3. w trzeciej kolejności przysługuje osobom przebywającym na terenie Gminy Stare Czarnowo przez okres poniżej 5 lat i spełniających jednocześnie kryteria określone w § 7 ust. 2 pkt 4 lit. b niniejszej uchwały,
  4. prawo to nie dotyczy:
   1. osób, które dobrowolnie zrzekły się uprawnień do lokalu,
   2. osób wobec, których sąd orzekł o braku uprawnień do lokalu socjalnego,
   3. osób, z którymi rozwiązano umowę najmu, lecz nadal zajmują lokal z uwagi na brak wyroku nakazującego jego opróżnienie.

Najem lokali związanych ze stosunkiem pracy;

§ 8. 

 1. Rada Gminy może wyrazić zgodę na wydzielenie z zasobu mieszkaniowego lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy. Przy zawieraniu umów na czas trwania stosunku pracy należy kierować się następującymi zasadami:
  1. najem następuje niezależnie od sytuacji mieszkaniowej i materialnej specjalisty,
  2. specjalista składa stosowny wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego,
  3. umowę najmu zawiera się na czas określony - tj. na czas trwania stosunku pracy w zakładzie pracy specjalisty,
  4. z wnioskiem zakładu pracy i danego specjalisty zapoznaje się Społeczną Komisję Mieszkaniową - jeśli jest powołana - w celu wyrażenia przez nią opinii.
 2. Z uzasadnionym wnioskiem o wynajęcie lokalu na czas trwania stosunku pracy może wystąpić również inny zakład pracy z terenu Gminy Stare Czarnowo lub posiadający na jej terenie swoje oddziały.
 3. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zakład pracy w terminie najdalej 2 miesięcy ma obowiązek poinformować gminę o tym fakcie.
 4. Osobę, z którą zawarto umowę na czas trwania stosunku pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę obowiązuje 3 miesięczny termin opuszczenia lokalu bez prawa do lokalu zamiennego.
 5. Osobom, z którymi zawarto umowę najmu związaną ze stosunkiem pracy w przypadku ich przejścia na rentę inwalidzką lub emeryturę przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

Rozdział III
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub, które nie wstąpiły w stosunek najmu

§ 9.

 1. Osoby bliskie pozostające w lokalu, po opuszczeniu go na stałe przez najemcę i rozwiązaniu umowy najmu, bądź po śmierci najemcy spełniają warunki zawarcia umowy najmu tego lokalu, jeżeli, kwalifikują do najmu lokalu zgodnie § 6, jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, a opłaty związane z najmem wnoszone są terminowo. Fakty te winny być potwierdzone przez zarządcę budynku.
 2. Uprawnienie określone w ust. 1 nie przysługuje, jeżeli najemca przeniósł się do lokalu, do którego przekwaterowanie wszystkich pozostałych osób bliskich nie spowoduje nadmiernego zagęszczenia stanowiącego mniej niż 5,0 m2 powierzchni pokoi na 1 na osobę.
 3. Jeśli w lokalu pozostały dzieci dotychczasowego najemcy mogą one wynająć lokal na zasadzie najmu.

§ 10. 

 1. Jeżeli osoby bliskie nie spełniają wymagań określonych w § 9, Wójt Gminy upoważniony jest do wyznaczenia dodatkowego terminu na ich dopełnienie. Termin ten nie może być dłuższy jak trzy miesiące.
 2. W przypadku nie dotrzymania warunków określonych w ust. 1 osoby bliskie, zamieszkujące bez tytułu prawnego, mają obowiązek opuszczenia lokalu w ciągu sześciu miesięcy.
 3. Jeśli osoby te osiągają dochód określony w § 7 ust. 2, a zajmowany dotychczas lokal nie był zdewastowany, w szczególnie uzasadnionych społecznie przypadkach osobom tym można wskazać lokal socjalny.

§ 11. 

 1. Osoby obce i nie wymienione w § 9 pozostające w lokalu po opuszczeniu go na stałe przez dotychczasowego najemcę lub wypowiedzeniu jemu umowy najmu, bądź po jego śmierci spełniają warunki do zawarcia umowy najmu tego lokalu, jeżeli kwalifikują się do najmu lokalu zgodnie z § 6 oraz jeżeli wykażą jednocześnie istnienie następujących przesłanek:
  1. czas zamieszkiwania w lokalu wynosi minimum 5 lat,
  2. w lokalu zamieszkiwały na stałe za pisemną zgodą właściciela lub zarządcy,
  3. zarządca lub administrator lokalu potwierdzi, że opłaty za lokal wnoszone są w wymaganych terminach bez zaległości,
  4. powierzchnia użytkowa lokalu w stosunku do liczby członków gospodarstwa domowego nie przekracza:
   1. 35,00 m2 - dla jednej osoby,
   2. 40,00 m2 - dla dwóch osób,
   3. 45,00 m2- dla trzech osób,
   4. 55,00 m2 - dla czterech osób,
   5. 65,00 m2- dla pięciu osób,
   6. 70,00 m2 - dla sześciu i więcej osób.
 2. Jeśli powierzchnia lokalu przekracza limity określone w ust. 1 pkt 4, to osoby określone w ust. 1 mają obowiązek przeniesienia się do innego lokalu zaproponowanego przez gminę.

Jeśli osoby te odmówią zajęcia wskazanego lokalu zobowiązane są w terminie 3 miesięcy do opuszczenia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego. Jeżeli dochód gospodarstwa domowego zobowiązanego odpowiada dochodowi określonemu w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały, w szczególnie społecznie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Stare Czarnowo może wskazać prawo do lokalu socjalnego.

Rozdział IV
Zamiany mieszkań

§ 12. Potrzeby mieszkaniowe osób posiadających samodzielne lokale mieszkalne mogą być zaspokajane w drodze zamiany między zainteresowanymi osobami.

§ 13. Wzajemna zamiana lokali pomiędzy zainteresowanymi osobami wymaga ich wzajemnego porozumienia oraz uzyskania zgody na zawarcie umów najmu od właścicieli tych lokali.

§ 14. Jeśli przedmiotem zamiany jest dom jednorodzinny, lokal stanowiący odrębną nieruchomość lub lokal zajmowany na podstawie własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego dokonanie zamiany wymaga przeniesienia prawa do lokalu w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

§ 15. Zamiana realizowana z urzędu lub na wniosek najemcy polegająca na przeniesieniu do wolnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w zamian za lokal zajmowany dotychczas przez najemcę może być zrealizowana w pierwszej kolejności, jeśli za zamianą przemawiają szczególnie ważne względy, którymi między innymi są:

 1. trwałe kalectwo wymagające korzystania przez najemcę lub osoby z nim zamieszkujące z wózka inwalidzkiego,
 2. występowanie nadmiernego zagęszczenia lokalu, przez co rozumie się powierzchnię pokoi na jedną osobę uprawnioną poniżej 3,00 m2,
 3. niezbędna konieczność uzyskania przez gminę odpowiedniego lokalu w celu wywiązania się z ustawowych obowiązków zabezpieczenia lokalu zamiennego.

§ 16. Niedopuszczalna jest zamiana lokalu mniejszego na większy i o wyższym wymiarze czynszu, jeśli w lokalu dotychczas wynajmowanym w okresie ostatnich 12 miesięcy wystąpiło zadłużenie najemcy minimum za 2 pełne okresy płatności.

Rozdział V
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2

§ 17. Oddawanie w najem wolnych lokali mieszkalnych realizowane jest według następujących zasad:

 1. lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2 mogą być oddawane w najem w drodze przetargu celem określenia wysokości czynszu,
 2. pierwszy przetarg winien być ograniczony do osób oczekujących na najem lokalu i zakwalifikowanych do jego najmu na czas nieokreślony,
 3. wyjściową stawkę czynszu, od której będzie prowadzony przetarg ustala Wójt Gminy Stare Czarnowo,
 4. w przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, drugi przetarg winien być ogłoszony dla wszystkich mieszkańców Gminy Stare Czarnowo w sposób zwyczajowo przyjęty,
 5. przetarg przeprowadza zarządca lub administrator budynku a stawki ustala Wójt Gminy Stare Czarnowo.

Rozdział VI
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali

§ 18. 

 1. Wnioski o najem lokalu mieszkalnego przyjmowane, ewidencjonowane przez administratora zasobu komunalnego, który ustala ich wstępną kwalifikację określającą:
  1. umieszczenie w rejestrze osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieokreślony,
  2. umieszczenie w rejestrze osób zakwalifikowanych do najmu lokalu socjalnego,
  3. brak spełnienia kryteriów przewidzianych do najmu, a tym samym negatywne załatwienie wniosku.
 2. Wstępna kwalifikacja podlega zatwierdzeniu przez Wójt Gminy Stare Czarnowo.
 3. Na podstawie zatwierdzonej kwalifikacji administrator zasobu prowadzi rejestr osób zakwalifikowanych do najmu lokali na czas nieokreślony lub najmu lokali socjalnych.

§ 19. Raz w roku, nie później niż do końca czerwca, w sposób zwyczajowo przyjęty podaje się do publicznej wiadomości wykazy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieokreślony i lokalu socjalnego z podziałem na pierwszą, drugą i trzecią kolejność.

§ 20.

 1. W okresie oczekiwania na wskazanie konkretnego lokalu do wynajęcia wnioski osób zakwalifikowanych do najmu lokalu na czas nieokreślony i lokalu socjalnego podlegają weryfikacji.
 2. Z weryfikacji wyłączone są wnioski osób, którym prawo do lokalu socjalnego zostało orzeczone przez Sąd.
 3. Dla przeprowadzenia weryfikacji, na pisemne wezwanie wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o dochodach, o których mowa w § 4 ust 1 niniejszej uchwały. Nie dostarczenie zaświadczeń w określonym terminie powoduje skreślenie wnioskodawcy z rejestru.

§ 21. W przypadku zmiany sytuacji mieszkaniowej, materialnej i nie spełniania kryteriów kwalifikujących do najmu, wnioskodawca zostaje skreślony z rejestru osób oczekujących. O fakcie skreślenia z listy wnioskodawcę należy powiadomić pisemnie.

§ 22.  Wnioski o najem lokali rozpatruje Wójt Gminy Stare Czarnowo.

§ 23. Osoby, które bez uzasadnienia odmówią przyjęcia wskazanego lokalu podlegają skreśleniu z rejestru osób oczekujących.

§ 24. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Stare Czarnowo może zastosować inne kryteria i kolejność odmienną od zawartych w niniejszej uchwale, jeśli okoliczności nie zostały w niej uwzględnione lub przemawiają za tym szczególne względy zdrowotne, rodzinne i społeczne. W takich przypadkach Wójt Gminy zasięga opinii organów opieki społecznej i powołanej społeczną komisji mieszkaniowej.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 25. Traci moc uchwała Nr XXVII/164/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-05-2005 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2005 11:38