UCHWAŁA NR XXVII/213/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działki nr 82/22 w Dębinie w drodze przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA NR XXVII/213/05

UCHWAŁA NR XXVII /213/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, działki nr 82/22 w Dębinie w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 2005 r. Nr 281, poz. 2782 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dwoma  budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi w budowie, działki nr 82/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Dębina o powierzchni 1,0558 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVII /213/05
 Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.

Gmina Stare Czarnowo jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości zabudowanej, działki nr 82/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Dębina na podstawie aktu notarialnego Repertorium ,,A' Nr 6351/2004 z dnia 15.09.2005 r.
Na działce zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne wielolokalowe w budowie.
Rozpoczęta budowa mieszkań w 1988 przez Instytut Zootechniki w Krakowie, Zakład Doświadczalny w Kołbaczu została nie ukończona - wstrzymano roboty budowlane w grudniu 1991 r.
Po wstrzymaniu robót wykończeniowych, budynki nie zostały zabezpieczone.
W czasie minionych lat bloki mieszkalne uległy dewastacji i w dalszym ciągu jej ulegają. Gmina Stare Czarnowo nie posiada zasobów finansowych na dokończenie budowy tych obiektów oraz ich utrzymanie, w związku z powyższym celowe jest sprzedanie tej nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2005 16:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2005 16:45