UCHWAŁA NR XXX/232/05 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dotyczącego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXX/232/05

UCHWAŁA NR XXX/232/05
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dotyczącego części obrębu Binowo w gminie Stare Czarnowo

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

  • Treść uchwały (pdf)
  • załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000,
  • załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo wraz z oznaczeniem granicy opracowania planu,
  • załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu,
  • załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
     

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXX/232/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2005 r.

Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Binowo wszczęto Uchwalą Nr XVI/118/2004 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 marca 2004 r.
Celem planu było określenie zasad zagospodarowania terenu i szczegółowe ustalenie wymogów kształtowania zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wartości krajobrazu kulturowego związanego z położeniem miejscowości w Szczecińskim Parku Krajobrazowym "Puszcza Bukowa".
Ustalenia planu określają bezwzględne warunki dostosowania nowej zabudowy uzupełniającej do cech zachowanej historycznej zabudowy miejscowości.
Ponadto plan kształtuje zagospodarowanie terenów istniejącego budownictwa, w tym zabudowy zagrodowej i mieszkalnej związane przede wszystkim z potrzebami rekreacji indywidualnej na terenie miejscowości oraz określa zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy usługowej dla potrzeb mieszkańców oraz obsługi ruchu turystycznego.
O wszczęciu procedury planu ogłoszono poprzez obwieszczenie i komunikat prasowy oraz zawiadomiono instytucje i organy właściwe do opiniowania i uzgadniania, a następnie rozpatrzono złożone wnioski.
W trakcie procedury planu, na podstawie projektu uchwały wykonano "Prognozę oddziaływania na środowisko".
Na potrzeby planu sporządzono również prognozę skutków finansowych jego uchwalenia.
Projekt planu miejscowego został pozytywnie zaopiniowany przez gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną powołaną przez Wójta, po czym skierowany do opiniowania i uzgodnień.
Na potrzeby planu sporządzono wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Odpowiednie decyzje wydał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Zachodniopomorski.
Po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień, ogłoszono poprzez komunikat prasowy i obwieszczenie o terminie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz wyznaczono termin dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami, wyznaczając jednocześnie termin składania uwag do projektu planu.
Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan uchwala rada gminy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Zgodność ustaleń projektu planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy została sprawdzona i potwierdzona.
Plan został sporządzony z uwzględnieniem wymogów i zasad zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w innych przepisach odnoszących się do zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-01-2006 13:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2006 13:43