UCHWAŁA NR XXXI/234/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/234/05

UCHWAŁA NR XXXI/234/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 grudnia 2005 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę  -  50.005 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 44.000 zł
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 44.000 zł
  § 0310 Podatek od nieruchomości 44.000 zł
 
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6.005 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.005 zł
  § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.005 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę   - 50.005 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.005 zł
Rozdział 75023 Urząd gminy 50.005 zł
  § 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50.005 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-01-2006 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2006 13:45