Zarząrzenie Nr I/13/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 maja 2004r. W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu fina

ZARZĄDZENIE NR I/13/04

Zarząrzenie Nr I/13/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 maja 2004r.

W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu /Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505/, zwanej dalej ustawą:

§ 1
zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

§ 2
Pracownicy finansowo - księgowi Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy w trakcie dokonywania czynności kontrolnych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

 • nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 • umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 • nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych,
 • przypadki dokonywania przez zobowiązanych podpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
 • udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3

 1. Pracownicy , o których mowa w § 2 zobowiązani są:
  1. dokonywać analizy i oceny transakcji kontrolowanych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzać, czy kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, powiadomiła o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
  2. sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  3. zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
  4. dokonać w formie notatki służbowej opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia GIIF, załączając projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w pkt. 2 i 3 do powyższej notatki. 
 2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Arkadiusza Łysik.
 2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Bogdana Adrabińskiego.

§ 5

 1. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
 2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego zarządzenie.
 3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają osoby przeze mnie upoważnione.

§6

 1. Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy odpowiedzialny jest koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, do którego obowiązków należy:
  1. przeprowadzenia szkolenia pracowników Urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań Gminy jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia w miarę potrzeby, propozycji przeprowadzania następnych szkoleń,
  2. przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  3. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,
  4. przygotowanie na prośbę Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadania jednostki określonego w ust. 1 i 2,
  5. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienia raportu Wójtowi Gminy. 
 2. Podczas nieobecności koordynatora za realizację zadań określonych w pkt. 1 odpowiedzialny jest zastępca.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-08-2004 18:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2004 18:02