Zarządzenie NR I/5/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16.02.2005r. w sprawie: dofinansowania pracownikom Urzędu Gminy Stare Czarnowo kosztów płatnych form  Kształcenia i doskonalenia zawodowego

ZARZĄDZENIE NR I/5/05

Zarządzenie NR I/5/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 16.02.2005r.


w sprawie: dofinansowania pracownikom Urzędu Gminy Stare Czarnowo kosztów płatnych form Kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr214, poz. 1806/ oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej .Dz. U. z 1993r. Nr 103 poz. 472, z 1996r. Nr 24, poz. 110/ zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Powołuję komisję do spraw rozpatrywania refundacji kosztów dokształcania w składzie:
  1. Arkadiusz Łysik - zastępca wójta – przew. Komisji
  2. Agata Baran - skarbnik gminy – członek Komisji
  3. Krystyna Jendrzejczak - podinspektor – członek Komisji

§ 2

 1. Zasady doskonalenia zawodowego pracowników stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
 2. Regulamin refundowania pracownikom kosztów płatnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr I/05/2005r. z dnia 16.02.2005r.


ZASADY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
URZĘDU GMINY STARE CZARNOWO

W celu rozwoju i pogłębiania umiejętności zawodowych, aktualizacji i poszerzania wiedzy zawodowej oraz podwyższania ogólnych kwalifikacji niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych ustala się co następuje:

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Kształcenie, doskonalenie oraz doskonalenie zawodowe pracowników realizowane jest w następujących formach:

 1. uzupełnienie wykształcenia w szkołach dla pracujących różnych poziomów,

 2. studia podyplomowe,

 3. kursy,

 4. seminaria problemowe,

 5. seminaria doktoranckie,

 6. konferencje naukowe oraz narady szkoleniowe,

 7. indywidualne doskonalenie zawodowe,

 8. staże, praktyki i kursy zagraniczne,

 9. specjalizacje zawodowe, w tym aplikacje.

§ 2 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. szkoleniu – rozumie się przez to formy kształcenia wymienione w § 1 regulaminu,

 2. pracowniku – rozumie się przez to pracownika Urzędu Gminy Stare Czarnowo,

 3. wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Stare Czarnowo,

 4. pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy Stare Czarnowo, za którego czynności pracodawcy wykonuje odpowiednio wójt lub przewodniczący rady gminy.

§ 3 Pracownicy kierowani są na szkolenie przez pracodawcę w ramach posiadanych środków finansowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i realnymi potrzebami szkoleniowymi pracownika wynikającymi z powierzonych zadań.

§ 4 Na szkolenie mogą być skierowani pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Skierowanie pracownika na szkolenie odbywa się na jego wniosek lub na wniosek kierownika referatu, z wyjątkiem szkoleń, o których mowa w § 1 pkt 6 niniejszego regulaminu.

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatrywany jest przez pracodawcę; w przypadku złożenia wniosku przez pracownika, po uzyskaniu pozytywnej opinii odpowiedniego kierownika referatu.

Rozdział II
OGÓLNE ZASADY UCZESTNICZENIA W SZKOLENIACH

§ 6 Uzupełnienie wykształcenia w szkołach dla pracujących:

 1. Pracownicy uzupełniający swoje wykształcenie w szkołach dla pracujących – bez skierowania – mogą uzyskać pomoc pracodawcy w postaci bezpłatnego urlopu przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach, bądź na przygotowanie i przystąpienie do egzaminów przewidzianych programem.

 2. Z pracownikami, którym wyrażono zgodę na kształcenie (skierowano) i przyznano urlop szkoleniowy lub dodatkowe świadczenia zostaje zawarta umowa określająca prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu refundowania pracownikom urzędu gminy kosztów płatnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

 3. W razie przerwania nauki, należy niezwłocznie poinformować o tym wójta gminy.

§ 7 Studia podyplomowe:

 1. Na studnia podyplomowe może być skierowany pracownik wyróżniający się w pracy zawodowej. Przedmiot oraz kierunek studiów podyplomowych winien być zgodny z zadaniami wykonywanymi przez kierowanego pracownika.

 2. W przypadku rozpoczęcia przez pracownika nauki bez skierowania lub w kierunku nie spełniającym wyżej wymienionego wymogu wszystkie koszty związane ze szkoleniem ponosi pracownik we własnym zakresie.

§ 8 Seminaria oraz kursy specjalistyczne:

 1. Uczestnictwo pracowników w seminariach i kursach jest ściśle uzależnione od potrzeb szkoleniowych na danym miejscu pracy.

 2. Koszty uczestnictwa pracowników skierowanych na seminaria i kursy, w tym zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy ponosi pracodawca.

§ 9 Indywidualne doskonalenie zawodowe:

 1. Indywidualne doskonalenie zawodowe polega na samodzielnym zapoznawaniu się z aktami prawnymi oraz literaturą fachową dotyczącą zadań wykonywanych przez pracownika. Jest to proces ciągły i obowiązkowy.

 2. Nadzór nad przebiegiem indywidualnego doskonalenia zawodowego pełni zastępca wójta.

§ 10 Staże, praktyki, kursy zagraniczne:

 1. W przypadku otrzymania oferty skierowania pracownika na staż, praktykę lub kurs organizowany poza granicami kraju prowadzona jest rekrutacja zgodnie z warunkami stawianymi przez organizatora.

 2. Skierowanie pracownika na szkolenie zagraniczne jest uzależnione od wysokości kosztów związanych z wyjazdem oraz od posiadanych przez pracodawcę środków finansowych na cele szkoleniowe.

§ 11 Specjalizacja zawodowe:

1) Specjalizacja zawodowa obejmuje formy kształcenie podejmowane w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika, nie będące studiami podyplomowymi, kursami ani seminariami, trwające co najmniej rok; w szczególności aplikacje prawnicze.
2) W przypadku odpłatnej formy specjalizacji, pracownikowi może być przyznana refundacja kosztów, przy czym jej wysokość jest uzależniona od środków finansowych posiadanych przez pracodawcę.

Rozdział III
ZASADY FINANSOWANIA SZKOLEŃ

§ 12

 1. Pracodawca w ramach posiadanych środków pokrywa koszty kursów oraz seminariów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, na które pracownik zostaje skierowany przez pracodawcę.

 2. Pracodawca w ramach posiadanych środków może refundować pracownikom koszty – w całości lub części – płatnych form szkolenia, w trybie i na zasadach ustalonych odrębnym regulaminem.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13 Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia winny być przekazane wójtowi i przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr I/5/05 z dnia 16.02.2005r.


REGULAMIN REFUNDOWANIA
PRACOWNIKOM URZĘDU GMINY STARE CZARNOWO KOSZTÓW PŁATNYCH FORM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

§ 1 Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie mogą być refundowane koszty:

 1. studiów zaocznych,

 2. studiów podyplomowych,

 3. kursów trwających co najmniej 12 miesięcy,

 4. odpłatnych form specjalizacji zawodowej na które pracownik został skierowany przez pracodawcę.

§ 2

 1. Refundacja kosztów jest przyznawana przez pracodawcę w ramach posiadanych środków finansowych.

 2. Refundacja może być przyznana jednorazowo za cały okres nauki lub tylko za poszczególne semestry.

§ 3 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. pracowniku – rozumie się przez to pracownika Urzędu Gminy Stare Czarnowo,

 2. wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Stare Czarnowo,

 3. pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy Stare Czarnowo, za którego czynności pracodawcy wykonuje wójt.

§ 4

1. Wnioski o refundację są rozpatrywane przez wójta dwa razy w roku: w marcu i październiku.
2. Rozpatrzeniem wniosków, o których mowa w ust. 1 zajmuje się Komisja do spraw Refundacji Kosztów Dokształcania.

§ 5

 1. Wnioski wraz z załącznikami należy składać u zastępcy wójta w terminach:

  1. do końca lutego – wnioski podlegają rozpatrzeniu w marcu,

  2. do końca września – wnioski podlegają rozpatrzeniu w październiku

 2. Wzór wniosku określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. Do wniosku należy dołączyć dowód wpisu na kolejny semestr lub zaświadczenie o ukończeniu kursu i dowód zapłaty za określoną formę szkolenia.

§ 6 Kryteria decydujące o przyznaniu refundacji i jej wysokości:

 1. Opinia Komisji do spraw Refundacji Kosztów Dokształcania

 2. Umowa na czas nieokreślony

 3. Wysokość odpłatności za refundowany semestr.

§ 7 Wnioski o refundację są rozpatrywane indywidualnie.

§ 8

 1. Z każdą osobą otrzymującą refundację jest zawierana umowa określająca wzajemne zobowiązania pracodawcy i pracownika.

 2. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

 3. Odmowa zawarcia umowy przez pracownika będzie traktowana jako rezygnacja z ubiegania się o refundację.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 07-04-2005 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2005 13:08