ZARZĄDZENIE NR I/15/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego celem przeprowadzenia przeglądu stanu utrzymania czystości i porządku w gminie.

ZARZĄDZENIE NR I/15/05

ZARZĄDZENIE NR I/15/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 1 czerwca 2005 roku


w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego celem przeprowadzenia przeglądu stanu utrzymania czystości i porządku w gminie

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy za dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 159, z 2002 r. Nr 32, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 3 ustawy z dnia 13 września 1966 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. Nr 132 poz. 662 z póź. zm./ oraz Uchwały Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 13 września 2004 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stare Czarnowo zarządzam:

§ 1. Powołuję zespół kontrolny w składzie:

   PRZEWODNICZĄCY KOMISJI:

 • Piotr Modzelewski - inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

   CZŁONKOWIE KOMISJI:

 1. Janina Pawlewska - podinspektor d/s Gospodarki Gruntami.
 2. Marek Kamrowski - podinspektor d/s Obywatelskich, Zamówień Publicznych
 3. Policjant z Rewiru Dzielnicowych.
 4. Sołtys wsi - danej miejscowości.

§ 2. Zespół kontrolny dokona przeglądu istniejącego stanu czystości i porządku we  wszystkich miejscowościach gminy w okresie od 01 czerwca 2005 roku do 30 czerwca 2005 roku

§ 3. Zakres przeglądu winien obejmować:

 1. częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości
 2. dokumentacja właścicieli nieruchomości o korzystaniu z usług usuwania odpadów, okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi
 3. obowiązek właścicieli nieruchomości posiadania urządzeń do gromadzenia odpadów /pojemniki/ oraz oczyszczania z zanieczyszczeń chodników i poboczy położonych wzdłuż nieruchomości
 4. z zakresu utrzymania zwierząt domowych - przestrzeganie terminów szczepień  ochronnych oraz uiszczenia podatku od posiadanych psów
 5. z zakresu przestrzegania prawa budowlanego
 6. z zakresu przestrzegania prawa o ochronie środowiska
 7. z zakresu BHP i p/poż na terenie posesji i jej przyległym - pod względem zagrożeń mogących występować lub istniejących dla ludzi i otoczenia.

§ 4 . Po zakończeniu prac , Zespół złoży Wójtowi szczegółowe sprawozdanie.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 1/14/05 z dnia 11 maja 2005 roku

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 08-07-2005 19:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2005 19:24