ZARZĄDZENIE  Nr I/18/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca  2005 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Nowa strona 1

ZARZĄDZENIE  Nr I/18/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 czerwca  2005 roku

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXI/156/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Nr I/18/05
z dnia 30 czerwca 2005 r.

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.500 2.500
60016   Drogi publiczne gminne 2.500 2.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.360 8.360
70095   Pozostała działalność 8.360 8.360
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8.360
4260 Zakup energii 5.000  
4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 360    
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.310 1.310
75023   Urzędy gmin 1.310 1.310
4300 Zakup usług pozostałych   1.310
4580 Pozostałe odsetki 10  
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1.300

 

  
 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 12.800 12.800
75412   Ochotnicze straże pożarne 12.800 12.800
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   4.845
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   155
4210 Zakup materiałów wynagrodzeń wyposażenia 10.000   
4260 Zakup energii 800  
4270 Zakup usług remontowych   5.000
4280 Zakup usług zdrowotnych   800
4300 Zakup usług pozostałych 2.000  
4430 Różne opłaty i składki   2.000
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 100 100
80113   Dowożenie uczniów do szkół 100 100
4280 Zakup usług zdrowotnych 100  
4300 Zakup usług pozostałych   100
 
851     OCHRONA ZDROWIA 5.000 5.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000  
4300 Zakup usług pozostałych   5.000
 
852     POMOC SPOŁECZNA 2.570 2.570
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.570 1.570
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.570
4120 Składki na fundusz pracy 70  
4300 Zakup usług pozostałych 1.500  
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.000 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne    1.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000  
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.715 3.715
90002   Gospodarka odpadami 3.715 3.715
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.715  
4300 Zakup usług pozostałych   3.715
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8.000 8.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8.000 8.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
4260 Zakup energii 5.000  
4270 Zakup usług remontowych   6.000
4300 Zakup usług pozostałych   2.000
 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000 5.000
92695   Pozostała działalność 5.000 5.000
4210 Zakup materiałów wyposażenia 5.000  
4300 Zakup usług pozostałych   5.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-07-2005 19:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-07-2005 19:13