Zarządzenie Nr I/34/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września  2005 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr I/34/05

Zarządzenie Nr I/34/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 września  2005 roku
 

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXI/156/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Stare Czarnowo
Nr I/34/2005
z dnia 30 września 2005 r.

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.000 2.000
01008   Melioracje wodne 2.000 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
4300 Zakup usług pozostałych   2.000
 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10.000 10.000
60016   Drogi publiczne gminne 10.000 10.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.200  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10.000
4270 Zakup usług remontowych 5.550  
4300 Zakup usług pozostałych 2.250  
 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 144 144
70095   Pozostała działalność 144 144
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   144
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 144  
 
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500 500
71035   Cmentarze 500 500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   500
4260 Zakup energii 500  
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.314 8.314
75023   Urzędy gmin 8.314 8.314
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.264  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000  
4300 Zakup usług pozostałych   3.314
4350 Zakup usług internetowych 3.000  
4430 Różne opłaty i składki   5.000
4610 Koszty postępowania sadowego 50  
 
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. 906 906
75108   Wybory do sejmu i senatu 906 906
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125  
4120 Składki na fundusz pracy 17  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe   906
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 422  
4410 Podróże służbowe krajowe 342  
 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.400 5.400
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.236 5.236
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   3.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 236  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
4260 Zakup energii 200  
4270 Zakup usług remontowych   1.500
4280 Zakup usług zdrowotnych 600  
4300 Zakup usług pozostałych 200  
4410 Delegacje służbowe krajowe   236
4430 Różne opłaty i składki   500
75414   Obrona cywilna 164 164
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144  
4120 Składki na fundusz pracy 20  
4300 Zakup usług pozostałych   164
 
801      OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.500 5.500
80104   Przedszkola 5.500 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5.000
4260 Zakup  energii 5.000  
80110   Gimnazja 500 500
4270 Zakup usług remontowych   500
4350 Zakup usług internetowych 500  
 
851     OCHRONA ZDROWIA 3.200 3.200
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.200 3.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.000  
4300 Zakup usług pozostałych   3.200
4410 Delegacje służbowe krajowe 200  
 
852     POMOC SPOŁECZNA 9.300 9.300
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.800 2.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.850  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
4300 Zakup usług pozostałych 700  
4410 Delegacje służbowe krajowe 50  
85215   Dodatki mieszkaniowe   6.000
3110 Świadczenia społeczne   6.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej 500 500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6000  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.200  
4120 Składki na fundusz pracy 300  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500  
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.600 4.600
90095   Pozostała działalność 4.600 4.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600  
4260 Zakup energii 4.000  
4300 Zakup usług pozostałych   4.600
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.700 4.700
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.700 4.700
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
4260 Zakup energii 500  
4300 Zakup usług pozostałych   4.700
4430 Różne opłaty i składki 1.600  
4580 Pozostałe odsetki 100  
 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 18.500 18.500
92695   Pozostała działalność 18.500 18.500
4210 Zakup materiałów wyposażenia 17.000  
4260 Zakup energii   2.000
4270 Zakup usług remontowych   5.000
4280 Zakup usług zdrowotnych   500
4300 Zakup usług pozostałych   11.000
4430 Różne opłaty składki 1.500  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-10-2005 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2005 11:33