Zarządzenie Nr I/45/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr I/45/05

Zarządzenie Nr I/45/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 listopada 2005 roku


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXI/156/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2005  zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta
Nr I/45/2005
z dnia 25 listopada 2005 r.

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.200 2.200
60016   Drogi publiczne gminne 2.200 2.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2.200
4300 Zakup usług pozostałych 200  
 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.000 6.000
70095   Pozostała działalność 6.000 6.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000  
4260 Zakup energii 2.000  
4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
 
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.700 1.700
71035   Cmentarze 1.700 1.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.700
4300 Zakup usług pozostałych 1.700  
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16.243 16.243
75022   Rady gmin 1.000 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
4300 Zakup usług pozostałych   1.000
75023   Urzędy gmin 15.143 15.143
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 143  
4120 Składki na fundusz pracy 1.000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000  
4260 Zakup energii   7.143
4270 Zakup usług remontowych   1.000
4280 Zakup usług zdrowotnych   1.000
4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
4410 Podróże służbowe krajowe 3.000  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   6.000
75095   Pozostała działalność 100 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100  
4300 Zakup usług pozostałych   100
 
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA 1.453 1.453
75107   Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 1.453 1.453
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140  
4120 Składki na fundusz pracy 19  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.453
4260 Zakup energii 135  
4300 Zakup usług pozostałych 339  
4410 Podróże służbowe krajowe 310  
 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300 300
75412   Ochotnicze straże pożarne 300 300
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200  
4260 Zakup energii 100  
4270 Zakup usług remontowych   300
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 23.700 23.700
80101   Szkoły podstawowe 500 500
4350 Zakup usług internetowych 500  
4410 Podróże służbowe krajowe   500
80104   Przedszkola 8.000 8.000
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 500  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   5.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1000
4220 Zakup środków żywności   2000
4260 Zakup energii 2.500  
80110   Gimnazja 5.000 5.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
4260 Zakup energii   2.000
4300 Zakup usług pozostałych   3.000
80113   Dowożenie uczniów do szkół 10.200 10.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000  
4120 Składki na fundusz pracy 200  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe   2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000  
4270 Zakup usług remontowych   1.500
4300 Zakup usług pozostałych   6.700
 
851     OCHRONA ZDROWIA 1.900 1.900
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.900 1.900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300  
4120 Składki na fundusz pracy 100  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.500  
4300 Zakup usług pozostałych   1.900
 
852     POMOC SPOŁECZNA 8.700 8.700
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.500 8.500
3110 Świadczenia społeczne   8.500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.100  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400  
85219   Ośrodki pomocy społecznej 200 200
4300 Zakup usług pozostałych 200  
4410 Podróże służbowe krajowe   200
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.900 4.900
90015   Oświetlenie ulic, placów i mostów 400 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400  
4260 Zakup energii   400
90095   Pozostała działalność 4.500 4.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500  
4260 Zakup energii 4.000  
4300 Zakup usług pozostałych   4.500
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   2.000 2.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.000 2.000
4260 Zakup energii 2.000  
4300 Zakup usług pozostałych   2.000
 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.000 2.000
92695   Pozostała działalność 2.000 2.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200  
4120 Składki na fundusz pracy 30  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 770  
4300 Zakup usług pozostałych   2.000
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-12-2005 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2005 12:57