Zarządzenie Nr I/52/05 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr I/52/05

Zarządzenie Nr I/52/05
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 grudnia 2005 roku
 

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXI/156/04 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2005 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1 .

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta Gminy Stare Czarnowo
Nr I/52/05/ z dnia 31 grudnia 2005 r.

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 300 300
01008   Melioracje wodne 300 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   300
4300 Zakup usług pozostałych 300  
 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 171 171
60016   Drogi publiczne gminne 171 171
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 171  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   171
  
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10.825 10.825
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.033 621
4210 Zakup materiałów wyposażenia   114
4300 Zakup usług pozostałych 4.033  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   507
70095   Pozostała działalność 6.792 10.204
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   8.336
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.290
4120 Składki na fundusz pracy   403
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 440  
4260 Zakup energii 4.358  
4270 Zakup usług remontowych   175
4300 Zakup usług pozostałych 1.994  
 
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.831 1.831
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego   1.232
4300 Zakup usług pozostałych   1.232
71035   Cmentarze 1.831 599
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   377
4260 Zakup energii   222
4300 Zakup usług pozostałych 1.831  
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.758 50.758
75023   Urzędy gmin 50.758 43.708
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   4.846
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.859  
4120 Składki na fundusz pracy 414  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.116  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.330  
4260 Zakup energii 4.818  
4270 Zakup usług remontowych 137  
4300 Zakup usług pozostałych 20.733  
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet   712
4410 Podróże służbowe krajowe 4.248  
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.103  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   38.150
75095   Pozostała działalność   7.050
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   1.650
4300 Zakup usług pozostałych   400
4430 Różne opłaty i składki   5.000
  
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.707 2.707
75412   Ochotnicze straże pożarne 2.707 909
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   642
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 510  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74  
4260 Zakup energii 337  
4270 Zakup usług remontowych   267
4280 Zakup usług zdrowotnych 30  
4300 Zakup usług pozostałych 1.742  
75414   Obrona cywilna   1.798
4300 Zakup usług pozostałych   1.536
4410 Podróże  służbowe krajowe   262
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 42.722 42.722
80101   Szkoły podstawowe 12.518 17.470
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.611  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   17.470
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.612  
4120 Składki na fundusz pracy 830  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.381  
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 84  
80104   Przedszkola 8.068 3.116
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 921  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.022  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115  
4120 Składki na fundusz pracy   222
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   151
4220 Zakup środków żywności   2.034
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 441  
4260 Zakup energii 4.569  
4280 Zakup usług zdrowotnych   175
4300 Zakup usług pozostałych   534
80110   Gimnazja 8.566 15.722
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   15.722
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.545  
4210 Zakup materiałów wynagrodzeń wyposażenia 3.174  
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 193  
4410 Podróże służbowe krajowe 1.654  
80113   Dowożenie uczniów do szkół 12.645 5.578
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.677  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   947
4120 Składki na fundusz pracy 81  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.145  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.606  
4270 Zakup usług remontowych 136  
4280 Zakup usług zdrowotnych   25
4300 Zakup usług pozostałych   4.257
4410 Podróże służbowe krajowe   120
4430 Różne opłaty i składki   229
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 925 836
4300 Zakup usług pozostałych 925  
4410 Podróże służbowe krajowe   836
 
851     OCHRONA ZDROWIA 1.630 1.630
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.630 1.630
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.630  
4300 Zakup usług pozostałych   1.630
 
852     POMOC SPOŁECZNA 42.095 42.095
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.413 2.413
3110 Świadczenia społeczne   1.782
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 406  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.926  
4120 Składki na fundusz pracy   86
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   525
4300 Zakup usług pozostałych 81  
4410  Podróże służbowe krajowe   20
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   623
3110 Świadczenia społeczne   623
85219   Ośrodki pomocy społecznej 29.653 29.653
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   11.830
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.328
4120 Składki na fundusz pracy   603
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   14.763
4300 Zakup usług pozostałych   667
4410 Podróże służbowe krajowe   462
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28.903  
85295   Pozostała działalność 10.029 9.406
3110 Świadczenia społeczne   9.406
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.029  
 
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 665 665
85401   Świetlice szkolne 665 665
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   665
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 610  
4410 Podróże służbowe krajowe 55  
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.211 15.211
90002   Gospodarka odpadami 1.141  
4300 Zakup usług pozostałych 1.141  
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   4.509
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3.468
4300 Zakup usług pozostałych   1.041
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 11.842  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56  
4260 Zakup energii 1.148  
4300 Zakup usług pozostałych 10.638  
90095   Pozostała działalność 2.228 10.702
4260 Zakup energii 2.228  
4300 Zakup usług pozostałych   4.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   6.702
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.317 6.317
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6.317 4.122
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74  
4120 Składki na fundusz pracy 10  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 525  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.220  
4260 Zakup energii 2.488  
4270 Zakup usług remontowych   3.529
4300 Zakup usług pozostałych   508
4430 Różne opłaty i składki   74
4580 Pozostałe odsetki   11
92195   Pozostała działalność   2.195
4300 Zakup usług pozostałych   2.195
 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.869 1.869
92695   Pozostała działalność 1.869 1.869
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 105  
4120 Składki na fundusz pracy 15  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 971  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 419  
4260 Zakup energii 359  
4280 Zakup usług zdrowotnych   56
4300 Zakup usług pozostałych   1.469
4430 Różne opłaty i składki   344

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 09-01-2006 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2006 09:54