ZARZĄDZENIE NR I/6/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 06.02.2006r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami samorządowymi.

ZARZĄDZENIE NR I/6/06

ZARZĄDZENIE NR I/6/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 06.02.2006r.

w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami samorządowymi.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz przystępując w grudniu 2004r. do ogólnopolskiej, społecznej akcji "Przejrzysta Polska" prowadzonej m. innymi przez "Gazetę Wyborczą" zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu właściwej realizacji zadań wynikających z "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego" powołuję zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. W skład zespołu wchodzą:

  1. koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
  2. przedstawiciele wszystkich zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Ustala się regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik
Do zarządzenia Nr 06/2006
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dn. 6 lutego 2006r.

Regulamin Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 6 lutego 2006 r.
Na podstawie art.5 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873) ustanawiamy:

§ 1.
Utworzenie w dniu 6 listopada 2006 roku Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zwanego dalej Zespołem jako organu pomocniczego (opiniodawczo - doradczego) w zakresie działalności pożytku publicznego, wolontariatu i kontaktów z organizacjami pozarządowymi.

§ 2.
W skład Zespołu wchodzą:
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie gminy Stare Czarnowo.

§ 3
Koordynator zaprasza do udziału w pracach Zespołu przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, a także osoby zaangażowane w prace na rzecz społeczeństwa lokalnego.
Koordynator zaprasza również do udziału w pracach Zespołu ekspertów oraz inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w pracach Zespołu.
Koordynator może zlecać członkom Zespołu przygotowanie opinii na temat i w sprawach wchodzących w zakres zadań Zespołu, a także wykonanie innych prac mających znaczenie dla realizacji celów Zespołu.

§ 4.
Do zadań Zespołu należy:
koordynowanie prac w Urzędzie Miejskim nad przygotowywaniem projektu "Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi", o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok kalendarzowy, przygotowanie i obsługa działań Wójta w zakresie polityki informacyjnej, współpracy i konsultacji społecznych (dialogu obywatelskiego) z przedstawicielami sektora organizacji pozarządowych.

§ 5.
Posiedzenia Zespołu zwołuje Koordynator ds. współpracy.

§ 6.
Zespół powoływany jest na okres jednego roku. Po upływie tego okresu Koordynator zaprasza chętnych do współpracy działaczy organizacji pozarządowych, którzy dobrowolnie podejmą się pracy w Zespole.

§ 7.
Kierownicy referat ów oraz jednostek organizacyjnych gminy zobowiązani są do udzielenia pomocy w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Zespołu,

§ 8.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 24-02-2006 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-02-2006 12:55