ZARZĄDZENIE NR I/11/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów.

ZARZĄDZENIE NR I/11/06

ZARZĄDZENIE NR I/11/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 08 marca 2006 r.


w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputerów.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ), art. 4 ust. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zmianami ) w związku z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się :

 1. Opis systemu informatycznego - systemu ochrony danych i zbiorów - stanowiący załącznik nr 1,
 2. Wykaz ksiąg rachunkowych oraz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych - stanowiący załącznik nr 2,

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr I/11/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 08.03.2006 r.

 

OPIS SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Systemu ochrony danych i zbiorów

Wykaz oprogramowania - Urzędu Gminy Stare Czarnowo

  Program Obsługi Kasy  ZSI"SIGID"-Poznań
  Księgowość budżetowej jednostki/zarządu  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek od nieruchomości- Osoby Prawne  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek od nieruchomości- Osoby Fizyczne  ZSI"SIGID"-Poznań
  Kadry i Płace Urzędu i Oświaty  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek od środków transportowych  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek rolny/leśny - Osoby Prawne  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek rolny/leśny - Osoby Fizyczne  ZSI"SIGID"-Poznań
  Biuro Rady  SPUTNIK Software
  Pomoc materialna dla uczniów  SPUTNIK Software
  Ewidencja działalności gospodarczej  SPUTNIK Software
  Budżet Pro  SPUTNIK Software

Oprogramowanie zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi.

Wykaz instrukcji do oprogramowania - Urząd Gminy Stare Czarnowo

  Program Obsługi Kasy  ZSI"SIGID"-Poznań
  Księgowość budżetowej jednostki/zarządu  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek od nieruchomości- Osoby Prawne  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek od nieruchomości- Osoby Fizyczne  ZSI"SIGID"-Poznań
  Kadry i Płace Urzędu i Oświaty  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek od środków transportowych  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek rolny/leśny - Osoby Prawne  ZSI"SIGID"-Poznań
  Podatek rolny/leśny - Osoby Fizyczne  ZSI"SIGID"-Poznań
  Biuro Rady  SPUTNIK Software
  Pomoc materialna dla uczniów  SPUTNIK Software
  Ewidencja działalności gospodarczej  SPUTNIK Software
  Budżet Pro  SPUTNIK Software

Instrukcje zawierają opis przeznaczenia programów oraz sposób ich działania i przechowywane są u Skarbnika Urzędu Gminy oraz u osób użytkujących programy.

Zasady pracy na komputerach - Urząd Gminy Stare Czarnowo

 1. Dostęp do komputera (stacji roboczej);
  • komputery są wyłączone podczas nieobecności pracownika w pomieszczeniu
 2. Dostęp do programów: ( oprogramowanie sieciowe)
  • poszczególni pracownicy na wniosek zastępcy wójta lub bezpośredniego kierownika otrzymują prawa dostępu do katalogów sieciowych w których przechowywane są programy i dane.
  • Prawa dostępu nadawane są przez informatyka i chronione są nazwą i hasłem (znane tylko użytkownikowi systemu) pracownika. Pełne uprawnienia posiadają informatycy
   skarbnik. Hasło SUPERVISORA przechowywane jest w kasie pancernej.
 3. Dostęp do operacji programów:
  • poszczególne programy albo zezwalają na ograniczone użytkowanie, albo umożliwiają nadanie uprawnień do wybranych operacji w zależności od obowiązków pracownika.
  • Uprawnienia na wniosek bezpośredniego kierownika nadane są przez informatyka.
 4. Dostęp do komputera sieciowego:
  • komputer znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu zabezpieczonym kratami w drzwiach i oknach, klucze do pomieszczenia servera posiada Zastępca Wójta.
 5. Bezpieczeństwo danych
  • wszystkie dane urzędu znajdują się w komputerze sieciowym
  • dane archiwizowane są na płytach CD raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby
  • zbiory roczne wraz z programami przechowywane są na płytach CD
  • w razie zmiany programów, struktury danych lub innej konieczności dane wraz z programami kopiowane są na dysku lokalnym komputera sieciowego.
 6. Przechowywanie kopii bezpieczeństwa:
  • archiwowane kopie bezpieczeństwa na płytach CD są w sejfie w pomieszczeniu sekretariatu urzędu.
 7. Kompletne księgi rachunkowe przenoszone są, nie później niż na koniec roku, na komputerowe nośniki danych zapewniające trwałość zapisu informatycznego.

Sposób zapewnienia właściwego stosowania programów - Urząd Gminy Stare Czarnowo

 1. Za poprawne działanie sprzętu komputerowego odpowiedzialny jest informatyk.
 2. Za poprawne wykorzystanie programu odpowiedzialni są poszczególni pracownicy i kierownicy jednostek.
 3. Za poprawne działanie programu (zgodnie z aktualnymi przepisami) odpowiedzialny jest ZSI"SIGID" (tylko programy ZSI"SIGID") na podstawie umowy konserwacyjnej.

Zasady ewidencji przebiegu przetwarzanych danych - Urząd Gminy Stare Czarnowo

Wszelkie automatyczne operacje przetwarzania danych jak i daty wprowadzanych danych lub ich zmiany przechowywane są w odpowiednich polach baz danych systemów komputerowych, które dostępne są przez informatyka.

Ochrona dokumentacji księgowej oraz ksiąg rachunkowych prowadzonych ręcznie

Dowody księgowe, księgi inwentarzowe (ręczne), wydruki ksiąg rachunkowych oraz zestawień i sald , dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w oryginalnej postaci w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych , w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.
Roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem nazwy ich rodzaju oraz symbolem końcowych lat numerów w zbiorze. Wszystkie zbiory i dane, a także sprzęt komputerowy są zabezpieczone nie tylko przez zabezpieczenie dostępu, przechowywanie w zamykanych szafach i pomieszczeniach ale również przez ochronę całego budynku - siedziby Urzędu Gminy- przez system alarmowy monitorujący budynek i biura po godzinach pracy.

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr I/11/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 08.03.2006 r.

 

Wykaz ksiąg rachunkowych oraz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo

 1. Księgi rachunkowe w zakresie kont objętych załącznikami do zarządzenia Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych:
  1. księgowość budżetowa jednostki/organu - zakupione w ZSI SIGID Poznań,
  2. kadry i płace - zakupione w ZSI SIGID Poznań.
 2. Księgi rachunkowe dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych oraz dla prowadzenia ewidencji innych niepodatkowych należności budżetowych prowadzone są z wykorzystaniem programów komputerowych:
  1. Podatek od nieruchomości- Osoby Prawne - zakupiony w ZSI"SIGID"-Poznań
  2. Podatek od nieruchomości- Osoby Fizyczne - zakupiony w ZSI"SIGID"-Poznań
  3. Podatek rolny/leśny - Osoby Prawne - zakupiony w ZSI"SIGID"-Poznań
  4. Podatek rolny/leśny - Osoby Fizyczne - zakupiony w ZSI"SIGID"-Poznań
  5. Podatek od środków transportowych - zakupiony w ZSI"SIGID"-Poznań

Księgi rachunkowe Gminy i Urzędu Gminy obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

 • dziennik,
 • księgę główną - według kont syntetycznych wymienionych w załącznikach do zarządzenia wójta w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
 • księgi pomocnicze - według kont analitycznych do kont syntetycznych opisanych w załącznikach do zarządzenia wójta w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości,
 • zestawienia : obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych,

Wymienione wyżej księgi rachunkowe tworzone są na komputerowych nośnikach danych z wyjątkiem ksiąg pomocniczych:

 •  środków trwałych
 • środków trwałych umarzanych w 100 % -tach w miesiącu oddania ich do żywania,
 • wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń,
 • należności budżetowych z tytułu sprzedaży gruntów, budynków, dzierżawy gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • należności budżetowe z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych, które prowadzone są w postaci ksiąg inwentarzowych i kartotek w formie papierowej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 13-04-2006 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 11:24