ZARZĄDZENIE NR I/10/06 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 1 marca 2006r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy S

ZARZĄDZENIE NR I/10/06

ZARZĄDZENIE NR I/10/06
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 1 marca 2006r.


w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1998r. Nr 106 poz. 668 z późn. zm. ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. Nr 46 poz. 430 )  Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się na każdy semestr w 2006r. maksymalną kwotę 400 złotych dofinansowania do czesnego.

§ 2. Przyjmuje się priorytetowe dziedziny dokształcania w roku 2006. Wykaz priorytetowych dziedzin dokształcania nauczycieli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Załącznik nr 1

PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
NA ROK 2006 W ZESPOLE SZKÓŁ W KOŁBACZU

Uwzględniając:

 1. Program Rozwoju Zespołu Szkół w Kołbaczu.
 2. Program Naprawczy w Zakresie Efektywności Kształcenia.
 3. Rozwój zawodowy nauczycieli.
 4. Potrzeby kadrowe.
 5. Wnioski z posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Ustalono priorytety w zakresie doskonalenia nauczycieli:

 • Uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli języka angielskiego, przyrody, wychowania przedszkolnego, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie: pracy z uczniem z trudnościami w nauce i zachowaniu, z dzieckiem dyslektycznym oraz uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie: pomiaru dydaktycznego, nadzoru pedagogicznego, pracy wychowawcy klasy, prowadzenia mediacji.
 • Kształcenie umiejętności nauczyciela w zakresie planowania własnej pracy.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem dyslektycznym.
 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie świadczeń socjalnych dla uczniów.
 • Pozyskanie umiejętności w przygotowaniu wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych.

Formy kształcenia:

 • Studia uzupełniające kwalifikacje zawodowe oraz podyplomowe.
 • Krótkie formy dokształcania nauczycieli (kursy, konferencje metodyczne, warsztaty, szkolenia).
 • Szkolenia Rady Pedagogicznej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 13-04-2006 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 11:24