Protokół Nr XXXV/06 z XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 28 kwietnia 2006 r. w sali Urzędu Gminy

Protokół Nr XXXV/06
z XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 28 kwietnia 2006 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1200– 1400

Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1200 Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Kałucki (w zastępstwie Przewodniczącego Rady K.Mendaka, który się spóźni na sesję) witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy tj. wójta gminy, z-cę wójta, skarbnika gminy oraz pozostałe osoby.
Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było w tym czasie 12 radnych na stan radnych 15 (spóźniło się 3 radnych w osobach: K.Mendak, G.Małecka, J.Gorczyca). Ogółem w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad (porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesja - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu);

 1. Otwarcie XXXV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji tj. z dnia 27 marca 2006 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
  1. przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej,
  2. stanowiska komisji,
  3. opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. oraz wniosku komisji rewizyjnej,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie (dot. dz. nr 494/5 o pow.1584 m2);
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie (dot. dz. nr 494/2 o pow.114 m2);
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Czarnowie w drodze przetargu nieograniczonego (dot. dz. nr 494/1 o pow. 0,2401ha i dz. nr 494/4 o pow. 2385 ha);
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żelewie (dot. dz. nr 199/1 o pow.500 m2);
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. odjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zamiany działki nr 494/7 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 438/4 będącej własnością osoby fizycznej;
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy St.Czarnowo;
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonania budżetu za 2005 r.
 17. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie za 2005 r.(w tym wykonanie budżetu).
 18. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie – filia w Kołbaczu za 2005 r. (w tym wykonanie budżetu).
 19. Zapytania sołtysów.
 20. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji tj. z dnia 27 marca 2006 r.
Do protokołu z dnia 27 marca 2006 r. (dostarczony radnym do zapoznania przed dniem sesji) nie wniesiono żadnych uwag; - za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych.
Protokoły został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu z dnia 28.04.2006 r.

Ad. 3 Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
Informację z pracy Rady w okresie międzysesyjnym przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Wł. Kałucki; stwierdził m.in. że w tym czasie odbyły się posiedzenia poszczególnych komisji w dniach:

 1. 3, 7 i 10.04.2006 r. komisji rewizyjnej - analiza działalności klubu sportowego FAGUS oraz analiza wykonania budżetu gminy za 2005 r.
 2. 6 i 22.04.2006 r. komisji rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska - przegląd dróg oraz kontrola gospodarki związanej z ochroną środowiska,
 3. 7 i 10.04.2006 r. komisji budżetu i rozwoju gospodarczego - analiza wykonania budżetu gminy za 2005 r.
 4. 31.03.2006 r. komisji zdrowia, oświaty i spraw społecznych – przegląd stanu świetlic na terenie gminy,
 5. 10 i 21.04.2006 r. wspólne posiedzenie wszystkich stałych komisji / dot. spraw z zakresu porządku XXXV sesji ustalonej na dzień 28. 04. 2006 r.

Ad. 4 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Marek Woś - stwierdził m.in.

 • uczestniczył wraz z przewodniczącym Rady w spotkaniu w starostwie w Gryfinie m.in. omawiano tam remont drogi powiatowej Binowo – Szczecin, którą w pierwotnej koncepcji miał przejąć urząd marszałkowski jako drogę wojewódzką. Jednak po przeprowadzonej konsultacji nie ma takiej możliwości. Dlatego też starostwo będzie musiało utrzymywać tę drogę, która od strony Szczecina jest bardzo uciążliwa. Była również poruszana sprawa chodnika w Binowie, który nadal nie jest przyjęty jako praca wykonana. Z naszej strony warunkiem jest zrobienie krawężnika, natomiast ktoś zdecydował inaczej, bez uzgodnienia z gminą. Miało się odbyć w dniu wczorajszym ostateczne spotkanie, rozstrzygnięcie tego problemu. Okazało się, że wykonawca się pojawił, natomiast nie przybyli przedstawiciele zarządu dróg powiatowych. Prawdopodobnie jest tam coś poprawione, jednak inwestycja jest nadal nie do przyjęcia;
 • uczestniczył w spotkaniu, na temat obozu młodzieżowego w Pasewalku - jak gdyby rewizyta młodzieży niemieckiej u nas - po 15 osób z każdej strony. Dot. młodzieży w wieku gimnazjalnym - w terminie od 13.07 - 27.07.2006 r., odpłatność 15 EURO. Zakwaterowanie będzie w Zespole Szkół Nr 2 w Gryfinie (w internacie), warunki dobre, wyżywienie na miejscu, jest określony program pobytu młodzieży. Niepewne jest jeszcze dofinansowanie ze strony Euroregionu Pomeranii (tam jest złożony wniosek), gdyż decyzję będą podejmować w miesiącu czerwcu b r.). Jednak ma nadzieję, że te dofinansowanie otrzymamy;
 • kontaktował się z agencją nieruchomości rolnej (przedstawicielem naszej gminy jest P.K.Czarnecki) w sprawie działki położonej w Dębinie, dzierżawionej przez jednego rolnika. Działka ta była planowana jako rezerwa pod budowę boiska. Uważa, że ten teren nie nadaje się na boisko, gdyż jest zabagniony. Ponadto wygasła już umowa dot. wypowiedzenia się na temat tej rezerwy;
 • było dużo zachodu przy sporządzaniu raportu oddziaływania na środowisko. Był ten raport potrzebny do złożonego wniosku w ministerstwie środowiska dot. budowy kanalizacji na terenie gminy. Międzyczasie zmieniły się w tym zakresie przepisy i należało to uzupełnić (koszt zmiany raportu wynosił 800 zł);
 • pozostała jeszcze niedokończona jedna sprawa z Instytutem Zootechniki w Krakowie odnośnie zakończenia III etapu w Glinnej tj. podpisania aktu notarialnego odnośnie przejęcia ostatnich 9 mieszkań. Tym samym podpisanie III etapu w Glinnej warunkuje podpisanie IV etapu dot. Kołbacza i Nieznania. Są już naciski mieszkańców o przejęcie mieszkań, gdyż chcą wykupić swoje mieszkania od gminy. Dlatego też niezależnie od zakończenia III etapu zlecił już rzeczoznawcy dokonywanie wycen tych mieszkań celem sukcesywnych sprzedaży mieszkań;
 • trwa nadal akcja zadrzewiania terenu gminy. Sadzonki załatwiał w Nadleśnictwie Klinisko, Gryfinie, Myszkowicach, Myśliborzu. Są różne gatunki sadzonek, które częściowo już zostały posadzone; koło przedszkola w Kołbaczu, na boiskach - w Starym Czarnowie i Kartnie i przy drodze w Glinnej (w miejscu prowadzonych cięć drzew – ogółem wycięto tam ok.18 ton suchych i walących się drzew). Niektórym nie podoba się taka akcja nasadzeń drzew, jak to miało miejsce w Dobropolu (awanturował się jeden z gospodarzy);
 • odbyło się spotkanie z szefostwem Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z udziałem; prezesa, wiceprezesa, instruktora oraz mieszkańca m. Żelewo P. Dabińskiego). Został tam załatwiony problem zabezpieczenia podstawowej opieki ze strony drużyny ratowniczej w Żelewie. Okazało się, że P.Dabiński posiada odpowiedni sprzęt(dodatkowo skompletuje brakujący), zarząd WOPR przyjmuje tę drużynę na swój stan, ich działania zostaną skoordynowane z innymi drużynami i będą współpracować; Byłaby to pierwsza taka placówka na J.Miedwie. Myśli, że razem że strażą pożarną będą tam stanowić zasadnicze zabezpieczenie;
 • podpisał akt notarialny na działkę o pow. 284 m2 nad J.Glinna, obręb Żelisławiec (jest podjęta uchwała na sprzedaż tej działki). Chodziło tutaj o wyrównanie granic (zlecenie poszło już do geodetów) i obecnie zostanie tutaj scalonych 5 działek - na 4 foremne działki, które można przeznaczyć w drodze przetargu do sprzedaży na działki rekreacyjne;
 • odbyło się walne zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w Stargardzie Szczecińskim;
 • prowadził bogatą korespondencję z Telekomunikacją Polska SA. - pion sieci obszar Szczecin odnośnie kabla do Dobropola. Jest szansa, że zostanie on wkopany;
 • odbył się przetarg na wykonanie adaptacji GOK w St. Czarnowie na pomieszczenia przeznaczone na Ośrodek Pomocy Społecznej, OSP, bibliotekę. Była tylko jedna oferta, ale przetarg jest ważny (jest znowelizowana ustawa o zamówieniach publicznych w tym zakresie). Może być jednak kłopot z wykonawstwem;
 • przystąpiliśmy do II etapu akcji „Przejrzysta Polska”. Od ok.3 tygodni mamy w urzędzie dokumenty przekazywane drogą elektroniczną (pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie). Interesanci również będą mogli się zgłaszać do nas w taki sam sposób z dokumentami. Jest to już obowiązujący system w naszym kraju;
 • również zmieniła się szata graficzna strony internetowej naszej gminy, z której można korzystać, dokonywać wpisów;
 • prowadzona była wycinka drzew i krzaków na byłym szlaku kolejowym począwszy do Kartna (od Krzekny) do Starego Czarnowa (do przejazdu kolejowego) i dalej będzie to kontynuowane. Do tych prac zgłaszali się chętne osoby z terenu gminy. W zamian za to i uporządkowanie terenu mogli pozyskać drewno z wyznaczonego odcinka, natomiast gmina wydawała im świadectwo pochodzenia tego drewna. Pozyskane drewno dla gminy zostało zinwentaryzowane i przewiezione do Glinnej z przeznaczeniem na opał. Słyszał jednak, że niektórzy interpretowali to, że jest to dla celów pomocy społecznej. Jest to nieprawdą, nie dotyczy to pomocy społecznej;
 • odbyła się I edycja rajdu rowerowego, w którym uczestniczyło 248 zawodników, byli kibice. Brali udział osoby z całego województwa a także z Sopotu, Piły, Gniezna itp. Z terenu gminy I miejsce w swojej kategorii zajął mieszkaniec Binowa P.Kaczała. Najwięcej sukcesów zdobyli zawodnicy drużyny z Goleniowa. Jest to impreza propagująca walory naszej gminy;
 • zaprasza na organizowany w dniu 1 maja 2006 r. turniej w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Stare Czarnowo, który odbędzie się w Kołbaczu (jest zgłoszonych 6 drużyn do rozgrywek). Będą różne atrakcje a wśród nich dla zawodników, kibiców grochówka.

W czasie składania sprawozdania przez Wójta przybyli spóźnieni radni; G.Małecka, J.Gorczyca i K. Mendak - Przewodniczący Rady Gminy Stare Czarnowo, który przejął dalsze prowadzenie sesji od pkt 7 porządku.

Ad. 5 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 marca 2006 r.
przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXXI /236/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005 r. budżet gminy na rok 2006 przedstawia się następująco:

 • Po stronie dochodów - 7.035.248 zł
 • Po stronie wydatków - 7.855.248 zł

Do dnia 31.03. 2006 r. Rada Gminy wprowadziła zmiany w planie budżetu dwoma uchwałami) a Wójt czteroma zarządzeniami.
Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.
Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 820.000 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 360.000 zł.
Dochody budżetowe w okresie do końca marca br. zostały zrealizowane w 29,84 % tj. do kasy wpłynęło 2.159.675 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych – 34,31%, z subwencji z budżetu państwa – 33,18 %,
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleceń – 16,30 % dochodów ogółem.
Wydatki zamknęły się w kwocie 1.682.063 zł – stanowi 20,88 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną sport – 38,21 %, na administrację publiczną – 26,09 %, na opiekę społeczną 18,86% ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca marca b r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 477.612 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczoną na pokrycie planowanego deficytu.
Na dzień 31.03.2006 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych, wskaźnik zadłużenia wyniósł w końcu stycznia 0,00 %.
Na rachunku bankowym jest kwota 1090.065,70 zł.
Są założone dwie lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 800.000 zł.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.03.2006 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu z dnia 28.04.2006 r.

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania składali n/w radni;

Radny Mielnicki poruszył sprawy dot. Dobropola;
- w jakiej fazie są rozmowy z wykonawcą na temat remontu świetlicy?,
- kiedy będzie remontowana droga St.Czarnowo – Dobropole?.
Miała być remontowana po zakończeniu łatania dziur w Binowie, lecz nadal nic się nie dzieje na drodze.
- powiadomić zarząd dróg powiatowych, że nowo postawione znaki przy nowej drodze przewracają się a jeden jest do odebrania od P.Grzelaka.
- komisja rolnictwa dokonała przeglądu wszystkich dróg na terenie gminy a także spraw z zakresu ochrony środowiska. Na pewno członkowie tej komisji poruszą niektóre z nich. Chce jednak poruszyć sprawę oczyszczalni eksploatowanych przez PUWIS Nowogard. Ich obsługa jest bardzo tragiczna, to co wypływa z tych oczyszczalni jest nie do przyjęcia. Należałoby się zastanowić nad zmianą operatora tych urządzeń.
- chciałby się dowiedzieć, jak będzie przebiegała droga Stare Czarnowo – Dębina (czy będzie skręcała do P.Cybulskiego w lewo, czy będzie biegła prosto pod górę).

Radny Róg zgłosił wniosek - w imieniu mieszkańców bloku 3 i 4 ul. Cystersów w Kołbaczu - o podjęcie działań odnośnie wycięcia drzewa –topoli znajdującego się pomiędzy tymi blokami. Drzewo to jest bardzo duże, grozi niebezpieczeństwem podczas burzy i wichury, przechyla się na blok. Korzenie podchodzą pod chodnik oraz do piwnicy budynku. Sprawa ta była już wcześniej zgłaszana do spółdzielni mieszkaniowej, lecz nie ma żadnego odzewu.

Radny Kowalczyk wnosił:
- o informację na temat spotkania przedstawicieli Związku Gmin Zlewni J.Miedwie, czego to spotkanie dotyczyło „ mówił Wójt o tym w swoim sprawozdaniu…” - o rozwiązanie problemu dot. rodziny Państwa Sulichów w Kołbaczu (P.Sulich przeszedł ostatnio poważną operację). Są na nich skargi mieszkańców sąsiadujących, nikogo nie wpuszczają do mieszkania, należałoby im pomóc.
- jadąc od głównej drogi do Kołbacza po obu stronach na poboczach znajdują się powycinane gałęzie, które dość długo już tam leżą. Należałoby to uporządkować.

Radny Zacharski poinformował o przeprowadzonym przez komisję rolnictwa przeglądzie dróg oraz kontroli obiektów z zakresu ochrony środowiska. Wszystko jest szczegółowo opisane w protokole. Są zawarte wnioski komisji, z którymi się Wójt zapozna i ustosunkuje. Dlatego dzisiaj nie będzie na ten temat mówił.

Radny Gorczyca zapytał, czy są szanse na wymalowanie głównej sali świetlicy wiejskiej w Żelewie. W tej sprawie wnioskował już 2 lata temu, by przeznaczyć środki na ten cel a oni sami to wykonają. Odbywają się tam zebrania, różne spotkania, imprezy i dlatego chcieliby to pomieszczenie odnowić.

Radna Cioch poruszyła sprawy dot:
- utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sprawa ta jest tematem dzisiejszej sesji i dlatego chciałaby poruszyć problem utrzymywania zwierząt domowych (jest taki rozdział w projekcie tej uchwały). W Kołbaczu jest wiele rodzin posiadających psy i ich właściciele wyprowadzają je na łąki itp. ale są i tacy, którzy wypuszczają swoje psy z domu i one sobie biegają bez opieki. Często psy zanieczyszczają trawniki, piaskownice, na których bawią się małe dzieci i biegają później po tych trawnikach. W związku z tym proponuje, by w miejscach widocznych wywiesić część tych zasad a w szczególności dot. utrzymywania zwierząt domowych, ewentualnie jakieś oznakowanie. Wiadomym jest, że jest to teren spółdzielni mieszkaniowej i tak naprawdę, to nie możemy nic sami zrobić, jeśli prezes spółdzielni z tym sam nie wystąpi. Ale można wywiesić te zasady na tablicach ogłoszeń, na blokach. By nie było to na papierze, lecz bardziej trwałe np. na blasze itp. By ludzie mieli świadomość tego, żeby mogli zwrócić uwagę danemu właścicielowi psa, że niezgodnie postępuje z ustalonymi zasadami.

Radny Kałucki poruszył sprawę skrzyżowania drogi nr 3 w kierunku drogi do Kołbacza. Zauważył, że od czasu remontu na drodze nr 3 pojawił się gryz, który prawdopodobnie jest wyrzucany przez tiry, inne samochody osobowe. Znajduje się on na środku drogi. Stwarza to zagrożenie podczas wyhamowania przed drogą poprzeczną. Dlatego też uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby szersze wyasfaltowanie tych łuków, wówczas te samochody nie będą zabierali tego gryzu na środek.

Tutaj Przewodniczący Rady K.Mendak powitał Przewodniczącą Rady Powiatu w Gryfinie P. Lidię Pietę

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak poprosił przewodniczącą komisji rewizyjnej o zapoznanie z wnioskiem komisji, który został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Małecka zapoznała z wnioskiem komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 r.
m.in. stwierdziła, że komisja rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za rok 2005 (porównując z wynikami kontroli budżetu jakich dokonano w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami), zasięgnęła opinii pozostałych komisji rady oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta.
Uchwalony przez Radę Gminy Stare Czarnowo budżet gminy na rok 2005 przedstawiał się następująco;

 • po stronie dochodów 6.490.620 zł,
 • po stronie wydatków 6.350.620 zł.

Po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego uchwałami rady gminy oraz zarządzeniami Wójta budżet gminy wynosił:

 • po stronie dochodów 6.834.114 zł wykonany w kwocie 6.814.666 zł - co stanowi 99,72%;
 • po stronie wydatków 6.794.114 zł wykonany w kwocie 6.271.330 zł - co stanowi 92,31%
 • po stronie rozchodów – planowany w kwocie 640.000 zł wykonanie wynosi 1.140.000 zł

Planowana pożyczka z WFOŚ w kwocie 640.000 zł została spłacona oraz założono lokatę w BS. Chojna na kwotę 500.000 zł.
Wynik budżetu Gminy Stare Czarnowo zamknął się nadwyżką w wysokości 543.336 zł, która była wyższa od planowanej o 403.336 zł.
Tak duży wzrost nadwyżki spowodowany był niewykonaniem wydatków – inwestycji, z powodu braku dokumentacji projektowych, brakiem uzgodnień z odpowiednimi jednostkami, nie ujęciem projektów gminy w umowach o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz poczynionymi oszczędnościami w wydatkach bieżących.
Zadłużenie gminy na koniec 2005 roku wynosi 0 zł, wskaźnik kwoty długu do dochodu wynosi 0,0 %,wskaźnik kwot spłat długu i odsetek do dochodów wynosi 9,7%.
Komisja rewizyjna stwierdza, że Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie – komisja rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo P. Markowi Woś z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 r.
Wniosek wraz z opinią komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu z dnia 28.04.06 r.
Następnie swoje opinie w sprawie wykonania budżetu przedstawiły pozostałe, stałe komisje rady tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych oraz komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska.
Wszystkie komisje pozytywnie oceniły wykonanie budżetu gminy za 2005 r. wnioskując o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
Opinie komisji stanowią załączniki nr 7,8, 9 do protokołu.
W dalszej kolejności przewodniczący Rady zapoznał z uchwałą NR LXIX /227/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie wydania opinii o wniosku komisji rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 r.
Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 10 do protokołu

Dyskusja – brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo / projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu / i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo P.Markowi Woś z tytułu wykonana budżetu gminy za 2005 r.).
Jest to uchwała nr XXXV / 254 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Skarbnik Gminy P.A.Baran poinformowała, że do budżetu proponuje się wprowadzić kwotę 1.500 zł, która wynika z umowy zawartej pomiędzy Starostą Powiatu Gryfińskiego a Wójtem Gminy Stare Czarnowo w sprawie udzielenia przez powiat dotacji celowej na dofinansowanie organizacji imprezy sportowo - kulturalnej pn. Turniej piłki nożnej Stare Czarnowo 2006, która odbędzie się w dniu 1.05.2006 r. w Kołbaczu. Jednocześnie chcemy wprowadzić do budżetu gminy kwotę 3.000 zł jaką Bank Spółdzielczy w Chojnie Oddział w Starym Czarnowie naliczył gminie - jako odsetki od lokaty na rachunku bankowym. Kwota ta zostanie przeznaczona na malowanie świetlicy wiejskiej w Dobropolu (Wójt dodał, by radny Gorczyca się nie martwił, gdyż dla Żelewa na malowanie świetlicy też znajdą się środki).
Ogółem dokonuje się zmianę budżetu na kwotę 4.500 zł.

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany budżetu gminy na 2006 r.

Dyskusja – brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu / i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXV / 255 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie (dot. dz. nr 494/5 o pow. 1584 m2);

Wójt Gminy M.Woś omówił proponowany projekt uchwały; m.in. stwierdził, że ta działka została wydzielona z działki nr 494, która była częściowo zabudowana, stanowiąca jedną działkę przejętą od PKP. Są tam dwa budynki (P.Ciborek - już nieżyjącej oraz P.Stramskiej). Działka nr 494 została podzielona na 7 działek w tym wydzielono: dz.nr 494/5 - jest złożone podanie P.M.Stramskiej o wykup tej działki wraz z lokalem mieszkalnym, którą ma prawo kupić jako jej użytkownik w drodze bezprzetargowej (w tym ma bonifikatę 80 % na lokal mieszkalny, natomiast na działkę zniżka nie obowiązuje).
Następnie omówił (na prośbę przewodniczącego Rady) pozostałe wydzielone działki z dz. o nr 494 oraz dz.nr 199/1 (będą one analizowane w kolejnych punktach porządku od 10 – 13); tj. dz.nr 494/2 – wydzielony pas, gdzie zamieszkują Państwo Froncala i oni chcą to wykupić na poszerzenie siedliska w drodze bezprzetargowej, działki o numerach; 494/1 i 494/4 – będą przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz dz. nr 494/7, którą proponuje się zamienić na dz. o nr 438/4(położoną koło CPN). Dz. nr 199/1 położona w Żelewie o pow. 500 m2 wg zapisu w rejestrze stanowi pastwisko. Proponuje ją zbyć w drodze bezprzetargowej na rzecz P.Siemak na poszerzenie działki siedliskowej. Wcześniej ta działka była jej własnością w całości, lecz podczas załatwiania procedury rentowej musiała oddać tę część działki na rzecz gminy, by otrzymać rentę (były określone przepisy w tym zakresie). Działka ta nie ma żadnej możliwości funkcjonowania jako oddzielna działka. Jest uzasadnienie, by sprzedać ją dotychczasowemu dzierżawcy.

Następnie przewodniczący Rady prosił o stanowiska poszczególnych komisji dot. działki nr 494/5.

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do sprzedaży proponowanej działki tj. nr 494/5.

Dyskusja – brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie- dot. dz. nr 494/5 o pow. 1584 m2 / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu / i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXV / 256 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie (dot. dz. nr 494/2 o pow. 114 m2);

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do sprzedaży proponowanej działki tj. nr 494/2.

Dyskusja – brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie - dot. dz. nr 494/2 o pow. 114 m2 / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu / i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXV / 257 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Czarnowie w drodze przetargu nieograniczonego (dot. dz. nr 494/1 o pow. 0,2401 ha i dz. nr 494/4 o pow. 0,2385 ha);

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego proponowanych działek tj. nr 494/1 i nr 494/4.

Dyskusja
Radna Cioch zgłosiła autopoprawkę do błędnie wpisanej pow. dot. dz.nr 494/4 – winno być 0,2385 ha (było 2385 ha).
Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Czarnowie w drodze przetargu nieograniczonego - dot. dz. nr 494/1 o pow. 0,2401 ha i dz. nr 494/4 o pow. 0,2385 ha / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu / i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXV / 258 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żelewie (dot. dz. nr 199/1 o pow. 500 m2);

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żelewie - dot. dz. nr 199/1 (w tym przewodniczący komisji rolnictwa wyjaśnił, że w dniu 22.04.06r. komisja była w Żelewie również na tej działce i po dokładnym jej rozeznaniu w terenie jest za sprzedażą tej działki. Działka jest mała, wąska i długa. Na komisji wstrzymali się od głosowania, natomiast w dniu dzisiejszym jest opinia komisji pozytywna - nie jednogłośna).

Dyskusja- brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żelewie - dot. dz. nr 199/1 o pow. 500 m2 / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 21 do protokołu / i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych,
- wstrzymał się od głosowania 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXXV / 259 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie zamiany działki nr 494/7 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 438/4 będącej własnością osoby fizycznej;

Wójt omówił sprawę zamiany działek. Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 494/7 o powierzchni 1397m2 położonej przy ulicy Szkolnej w Starym Czarnowie, natomiast właścicielem działki nr 438/4 o powierzchni 1292 m2 położonej przy ulicy Gryfińskiej w Starym Czarnowie jest osoba prywatna (jest to miejsce, na którym wcześniej stał barak na działalność kulturalno-oświatową). W związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 120 oraz kanalizacji sanitarnej na ulicy Gryfińskiej, wystąpiła konieczność zajęcia części działki nr 438/4 i należałoby to wykupić od tej osoby. Byłby to na pewno proces trudny. Dzięki temu, że od PKP otrzymaliśmy działkę 494 (o której wcześniej wspominał), z której wydzielono dz. nr 494/7 można było zaproponować dokonanie zamiany w/w nieruchomości. Jest to korzystna transakcja dla gminy. Chce jednak powiedzieć, że dz.nr 438/4 była wcześniej własnością gminy i została sprzedana. Że względu na tę inwestycję zamiana będzie dokonana bez stosowania dopłat wynikających z różnicy w powierzchni przedmiotowych działek,a koszty z tym związane pokrywa w całości Gmina Stare Czarnowo.

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały zamianę działek tj. dz. nr 494/7 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 438/4 będącej własnością osoby fizycznej;

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany działki nr 494/7 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 438/4, będącej własnością osoby fizycznej / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 23 do protokołu / i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXXV / 260 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy St.Czarnowo;

Wójt stwierdził, że na pewno niektóre najważniejsze zapisy z „regulaminu utrzymania zasad czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo” będą umieszczone w miejscach widocznych w poszczególnych sołectwach (przewodniczący Rady dodał, że należy też umieścić te zasady na stronie internetowej gminy oraz w kolejnym wydaniu „Wieści Gminy Stare Czarnowo”).

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje Rady pozytywnie zaopiniowały zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy St.Czarnowo;

Dyskusja
Radny Kowalczyk - miał uwagę do zapisu w rozdziale 3 § 12 dot. odbioru odpadów oraz nieczystości ciekłych przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie Wójta Gminy Stare Czarnowo. Czy nie można tego zapisu zmienić?
- ile firm działa na terenie naszej gminy,
- rozdział 10 § 39 dot. odpowiedzialności za nieprzestrzeganie regulaminu (podlega karze grzywny). W jaki sposób będzie to egzekwowane (np. jak pies zanieczyści teren w miejscach niedozwolonych regulaminem, czy zanieczyszcza się teren śmieciami itp. Czy nie powinna być powołana straż gminna do takich celów, by kontrolować, nieprzestrzeganie tych nakazów „miałaby wówczas pole do popisu…”

W odpowiedzi na w/w zapytania radnego Wójt wyjaśnił, że posiadanie przez firmy zezwoleń na odbiór odpadów jest zapisem ustawowy, nie jest to jego wymysł. Podobnie jest z beczkami asenizacyjnymi – też musi wydać zezwolenie. Działają dwie firmy tj. REMONBIS i MPO - ta firma ma już wypowiedzenie, gdyż o 100% podwyższyli stawki, jest jeszcze SKR - wywóz nieczystości płynnych (jest także Stargard Szczeciński w Kołbaczu - dodał wiceprzewodniczący Rady).
Jeśli chodzi o straż gminną,to powinna mieć mundury, uzbrojenie, samochód, kompetencje itp. Uważa, że jeszcze nie dorośliśmy do tego, by na terenie naszej gminy funkcjonowała straż gminna. Byłby w tym momencie przerost formy nad treścią np. w Chojnie została straż miejska zlikwidowana (czy mogłaby być upoważniona z urzędu taka osoba do kontrolowania w terenie tych spraw – zapytał dalej radny Kowalczyk). Wójt poinformował, że taka osoba w urzędzie jest – P. Modzelewski i to on podejmuje takie działania, w swoim zakresie pracy ma sprawy związane z ochroną środowiska.

Radny Grzywiński uważał, że ten przepis nie będzie aż tak bardzo restrykcyjny. Chodzi o to, że jeśli ktoś będzie odmawiał uciążliwie prowadzenie porządku w rejonie posesji, to Wójt poprzez swoje służby gminne będzie interweniował „zapewne nikt się nie będzie zajmował kupkowaniem przez pieski…” (Wójt myśli, że do tego również dojrzejemy – słychać sygnały z innych gmin - te zwierzęta muszą te swoje potrzeby gdzieś załatwiać). Dalej radny stwierdził, że ten regulamin powinien być od dawna, gdyż nie było możliwości wyegzekwowania od danej osoby utrzymania czystości i porządku wynikającego z tego regulaminu (Wójt przypomniał, że jest taki regulamin, lecz zmieniły się przepisy i ten obecny regulamin jest dostosowany do znowelizowanej ustawy).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie odnośnie tego regulaminu (opinia stanowi załącznik nr 25), a następnie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy St.Czarnowo / projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu / i uchwała została przegłosowana;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXV / 261 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo

Przewodniczący Rady Mendak zapoznał z projektem uchwały oraz uzasadnieniem do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo (skargę wniosła P. Czesława Nowak do Wojewody Zachodniopomorskiego, która została przekazana do Rady Gminy w celu rozpatrzenia. Skarga dotyczyła wydanego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo postanowienia z dnia 24 lutego 2006 r. o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku P.Cz.Nowak o umorzenie podatku od nieruchomości. Stanowi ona załącznik nr 28 do protokołu). M.in. w uzasadnieniu do projektu uchwały wyjaśnia się, iż powyższa skarga była analizowana na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 21.04.06 r. i po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją tej sprawy oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta radni ustalili, że skarga jest bezzasadna. Skarżąca nie przedstawiła odpowiednich dokumentów, co skutkowało wydaniem w odpowiednim trybie i formie postanowienia j/w. Od przedmiotowego postanowienia przysługiwało stronie zażalenie, którego jednak nie wniosła.
Przewodniczący Rady dodatkowo wyjaśnił, że Wójt po otrzymaniu wniosku od P.Cz.Nowak w sprawie umorzenia podatku wystosował pismo, w którym prosi o uzupełnienie dokumentacji o pewne niezbędne dokumenty w określonym terminie oraz z informacją pozostawienia podania bez rozpatrzenia w przypadku nie usunięcia braków do wniesionego podania. Jednak wnioskodawczyni do tego pisma się nie ustosunkowała, w związku z czym Wójt wydał postanowienie j/w. Uważał, że Wójt miałby większe kłopoty, gdyby umorzył ten podatek. Dlatego też została złożona skarga na Wójta do Wojewody, a Wojewoda przesłał ją do rozpatrzenia przez Radę.

Dyskusja
Radna Małecka zapytał, jakiej kwoty ta zaległość dotyczy?
Wójt wyjaśnił, że chodzi o kwotę ponad 70.000 zł i że nie było tutaj żadnych podstaw do umorzenia podatku w/w. Wg informacji jakie posiada w dniu dzisiejszym 31 firm jest wierzycielami, a tytułów wykonawczych jest bardzo dużo.

Stanowiska komisji ;
Wszystkie cztery komisje Rady uznały skargę P.Czesławy Nowak za całkowicie bezzasadną.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w powyższej sprawie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo / projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 29 do protokołu / i uchwała została przegłosowana ;
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych (1 radny nieobecny w czasie głosowania).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXV / 262 / 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie j/ w i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad. 16 Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonania budżetu za 2005 r.

Informację z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonania budżetu za 2005 r. przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w St. Czarnowie P. Elżbieta Adrabińska ; m.in. stwierdziła, że w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych, ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej wydano ogółem w OPS 1025 decyzji. Otrzymywano środki w zależne od celu, na jakie były przeznaczone tj. środki od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadań zleconych oraz częściowe dofinansowanie zadań własnych, od Rady Gminy Stare Czarnowo na realizację zadań własnych. W 2005 r. z budżetu gminy na realizację zadań własnych wydano o 59.156 zł. – tj. mniej środków finansowych w stosunku do roku 2004 a było to spowodowane pozyskaniem różnych dodatkowych środków od Wojewody. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęło się kwotą w wys. 1.251.278 zł przy planie wydatków 1.327.750 zł, co stanowi 94,24 %. Największą kwotę wydatkowano na świadczenia rodzinne – tutaj ogółem skorzystało 300 rodzin, wydano 362 decyzji pozytywnych i 13 negatywnych - z powodu przekroczenia kryterium dochodowego. Nowym zadaniem jest zaliczka alimentacyjna, gdzie praktycznie przejęliśmy obowiązki komorników i obecnie powinniśmy my dawać pieniądze te, które nie mogli komornicy przez lata odzyskać. Urząd Wojewódzki przeznacza środki na utrzymanie OPS czyli obsługę świadczeń w określonej kwocie 3% od wypłacanych świadczeń (na stronie 9 informacji są zawarte wszystkie wydatki z tego tytułu). Nadal są realizowane dodatki mieszkaniowe, gdzie znacznie zmniejsza się liczba i wysokość przyznawanych dodatków. Jest to spowodowane zbyt małą ilością składanych wniosków. Uchwała, która obniża kryterium z 70 % wydatków na 50% jedynie miała zastosowanie w 16 przypadkach. W roku ubiegłym znacznie zostały zwiększone wydatki na zasiłki okresowe oraz posiłki dla potrzebujących (jest ta sprawa nowo wprowadzona). Zawsze w ramach działu - pomoc w dożywianiu - realizowane było dożywianie dla dzieci z terenu gminy w różnych szkołach i można było realizować zakup sprzętu do stołówek. Natomiast od 2005 r. jest możliwość realizowania również zasiłków celowych na zakup żywności w rodzinach, gdzie taka potrzeba zaistniała.

W dyskusji radni pytali o następujące sprawy:

Radna Małecka wnosiła o informację na temat wydatków inwestycyjnych,

Radny Grzywiński - ile było odwołań od wydanych decyzji? Chodzi tutaj o skuteczność OPS, bo jeśli było mało odwołań, to ośrodek dobrze pracuje (radna Małecka uważała, że odwołania nie świadczą o tym, że ośrodek pracuje dobrze czy źle. Ludzie się nie znają na kryteriach itp. i często się odwołują. W większości decyzje są utrzymywane w mocy).

Radny Mielnicki - jaki jest termin wydania decyzji od złożenia wniosku?.

Radny Róg – jakie kryteria były brane pod uwagę podczas przyznawania paczek świątecznych? Zainteresowane osoby z Kołbacza prosiły, by zapytał o to na dzisiejszej sesji.

W odpowiedzi Kierownik OPS wyjaśniła, że w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano część zakupów inwestycyjnych, w związku ze zmianą lokalizacji OPS (okna, parapety, kocioł gazowy itp.) oraz zakupiono kserokopiarkę za ogólną kwotę 5899 zł; w tym; kwota podstawowa samej kserokopiarki wynosi 3.400 zł. plus dodatkowe wyposażenie kserokopiarki (wykazana jest tutaj kwota 4.699 zł a pozostała część kwoty jest zrealizowana z rozdziału 85212). Jest to kopiarka dość droga, lecz bardzo ekonomiczna. Wg wyliczeń koszt wydruku 2-ch stron wynosi 2,30 zł (radna Małecka stwierdziła, że komisję rewizyjną zszokowała cena niszczarki). Kierownik wyjaśniła, że niszczarka ma gwarancję 5 letnią i jest niezbędna. Nie było odwołań od wydanych decyzji. Starają się na bieżąco wszystkie sprawy wyjaśniać. Natomiast na wydanie decyzji jest 1 m-c od momentu przeprowadzenia wywiadu tj. skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów.
Jeśli chodzi o paczki świąteczne, to były tzw. zasiłki celowe w formie pomocy rzeczowej. Otrzymali je osoby, które zwracały się o udzielenie jakiejkolwiek pomocy. Kryteria obowiązywały takie same. Jest dużo osób, kobiet samotnie wychowujących dzieci (w tej chwili mówi o wdowach), które otrzymują 170 zł plus rentę na dzieci i w tym przypadku często te osoby nie kwalifikują się do pomocy (tak wysoko podniósł się próg dochodu rodziny) i nie zwracają się do nas o pomoc, ale oczekują o wsparcie(Wójt dodał, że odnośnie tych paczek miał jeden sygnał negatywny, natomiast pozostali byli mile zaskoczeni. Dzięki takiej pomocy niektórzy z nich mogli lepiej spędzić te święta).
Przewodniczący Rady poinformował, że jednak do niego zgłoszono skargi w tej sprawie przez mieszkańców Glinnej. Przekazał to Kierownikowi OPS, która wyjaśniła w jaki sposób była ta pomoc przyznawana, jak wyjaśniała to tutaj (radny Zacharski stwierdził, że również o tej sprawie rozmawiał z OPS).
Szczegółowa informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonania budżetu za 2005 r. stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad. 17 Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie za 2005 r.(w tym wykonanie budżetu).

Informację powyższą przedstawiła Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie P.Bożena Sarna; m.in. stwierdziła, że w 2005 r. księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 227 vol. (w tym zakupiono 183 vol. i 45 vol. to dary). Na koniec roku księgozbiór wynosił 13.193 vol. (w tym: dla dorosłych - 6.283, dzieci - 3705, popularno-naukowych - 3205). Ogółem zarejestrowanych było w 2005 r. - 312 czytelników, którzy wypożyczyli 5.620 książek a w czytelni skorzystano z 1636 pozycji. Były prowadzone różne formy pracy z czytelnikami jak : pomoc uczniom w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne, konkursy czytelnicze, wystawy książek. Brano udział w konkursie „ równać szanse” itp. Został zakupiony sprzęt komputerowy do bibliotek.
Plan wydatków budżetu ogółem dla bibliotek (dot. również filii biblioteki w Kołbaczu) wynosił kwotę 92.870 zł, z tego wykonano 92.023 zł.
Szczegółowa informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie wraz zestawieniem planu wydatków stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Dyskusja
Radna Małecka – czy był zakupiony sprzęt komputerowy do biblioteki?
P.Sarna poinformowała, że do biblioteki w St.Czarnowie został zakupiony jeden komputer.
Przewodniczący Rady przypomniał, że jeszcze 3 lata temu na działalność obu bibliotek była przeznaczona kwota 300 zł a obecnie ponad 92.000 zł.

Ad. 18 Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie – filia w Kołbaczu za 2005 r. (w tym wykonanie budżetu).

Informację powyższą przedstawiła P. Danuta Smykla – bibliotekarka Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie – Filia w Kołbaczu ; m.in. stwierdziła, że na dzień 31.12. 2005 r. księgozbiór biblioteki wynosił 10.352 vol. (w tym: dla dorosłych - 5.032, dzieci – 2.465, z innych działów – 2.855). W ciągu roku wpłynęło 234 książki na kwotę 4.152 zł. Ogółem w 2005 r. zarejestrowała 487 czytelników, którzy wypożyczyli 7.623 vol. Bibliotekę odwiedziło 5.493 osoby, udzieliła 2.443 informacji; w tym 275 informacji biograficznych. Bibliotekę odwiedziło również 25 wycieczek ; w tym 8 wycieczek gości zagranicznych. Zostały zakupione przez gminę 2 komputery i 2 drukarki, biurka pod komputery, stoliki, krzesła (w tym 1 obrotowe). Zainteresowanie jest duże, zarówno dzieci jak i młodzież korzystają z tych komputerów (grają w gry, korzystają z informacji z internetu itp.). Dziennie przebywa w bibliotece ok. 40 – 45 osób.

Dyskusji – brak.
Szczegółowa informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie - Filia w Kołbaczu wraz z sprawozdaniem kwartalnym z rozwoju czytelnictwa (pod względem ilości czytelników i udostępniania zbiorów) za 2005r. oraz zestawieniem planu wydatków stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad. 19 Zapytania sołtysów.

Sołtys Binowa - Cz. Szczupak :
- ustawienie śmietników; nad jeziorem oraz w miejscowości.
Zbliża się sezon letni i te śmietniki są niezbędne w tych miejscach.
- jak wygląda sprawa boiska sportowego?, w którym sądzie jest rozpatrywana ta sprawa i w jakim terminie?.

Sołtys Żelisława - D. Karbowska:
- uporządkować teren przy cmentarzu. Jest tam taki trójkąt pomiędzy drogą w kierunku stacji telefonii komórkowej a drogą obok cmentarza. Obecnie jest ten teren zarośnięty krzakami i można by było go zniwelować i zagospodarować na parking cmentarny.

Sołtys Kołbacza - P. Kowalczyk:
- czy można by było wykonać tablicę ogłoszeniową w Kołbaczu, taką samą jaka znajduje się przy urzędzie?

Sołtys Żelewa H. Hoduń:
- ustawić pojemnik na śmieci nad jeziorem.

Sołtys Kartna W. Golec:
-o ograniczenie prędkości w Kartnie
- na zakręcie drogi jest niebezpieczna dziura (wyrwa) i należy to zrobić, wyrównać.

Ad. 20 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
Na zgłaszane interpelacje i zapytania odpowiadał Wójt - Marek Woś:

 • świetlica, drogi, znaki, oczyszczalnie (zgłaszał radny Cz.Mielnicki); Jeśli chodzi o świetlicę, to należy trochę poczekać, gdyż wybieramy najkorzystniejszą ofertę na wykonanie remontu. Przedział cenowy jest dość duży i nie możemy wydać więcej środków niż jest przeznaczone. Już są zakupione okna, są drzwi, także coś się już posunęło. Odnośnie dziur na drogach - obiecał mu P.Dziok, że już będą te drogi robione, w ty; droga do Dobropola. Osobiście go informował o tej sesji, że radni na pewno będą poruszać te sprawy (przewodniczący Rady w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta dodał, że już zrobili drogi w Binowie i Kołowie i dojechali w stronę Dobropola a już po lewej stronie 1 km drogi w kierunku Śmierdnicy nie zrobili. Jest natomiast zrobiona (na szybką prośbę) droga Podjuchy – Binowo, z uwagi na odbywające się mistrzostwa Polski w Binowie, gdzie było tam ok. 300 samochodów. Droga została zrobiona dzień przed zawodami). Obecna na sesji Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie P.L.Pięta poinformowała, że drogowcy wiedzą o tych drogach i ma obiecane, że od miesiąca maja b r. rozpoczną prace od drogi w m. St. Czarnowo, Dobropole a następnie Binowo. Dalej Wójt wyjaśnia, że sprawa znaków drogowych zostanie zgłoszona drogowcom. Doskonale wie jak funkcjonują nasze obiekty na terenie gminy (oczyszczalnie itp.), jednak obecnie nie ma możliwości zmienić tego. Musimy się jeszcze trochę przemęczyć ok. 1,5 roku. Gorzej by było, gdyby pozostawili nas na tzw. lodzie i wówczas byłby dopiero kłopot z tymi urządzeniami. PUWIS Nowogard jest firmą specjalistyczną i muszą sobie z tym radzić, choć ponoszą straty. Koncepcję remontu drogi Dębina - St.Czarnowo już wcześniej przedstawiał. Po to też jest złożony wniosek do Instytutu Zootechniki o wykupienie odcinka za przepustem (za P.Cybulskim) w stronę głównej ulicy w Dębinie. Nie może wystąpić z wnioskiem do urzędu marszałkowskiego o finansowanie czegoś, co nie jest drogą.
 • wycięcie drzewa - topoli (zgłaszał radny Róg); By podjąć jakieś działania musi tę sprawę rozpoznać w terenie.
 • temat spotkania, gałęzie przy drodze, pomoc rodzinie (zgłaszał radny Kowalczyk); Spotkanie przedstawicieli Związku Gmin Zlewni J. Miedwie dotyczyło uchwalenia budżetu na 2006 r. Drogowcy systematycznie wykonują wycinki drzew na poboczach dróg (również na drodze wojewódzkiej w kierunku Kołbacza). Następnie porządkują te tereny i również te gałęzie zabiorą. Sprawa rodziny P.Sulichów zostanie przekazana Kierownikowi Ośrodek Pomocy Społecznej w St. Czarnowie celem rozpatrzenia jej.
 • sprawa świetlicy (zgłaszał radny Gorczyca) ; Na pewno zostaną wygospodarowane środki na wymalowanie tej świetlicy.
 • regulamin dot. czystości i porządku (zgłaszała radna Cioch);
  Na pewno niektóre zapisy, cytaty z tego regulaminu zastaną w odpowiednich miejscach umieszczone. Może zamówimy specjalne tablice do tego celu. Uważa, że poruszane przez radną takie sytuacje nie tylko dzieją się na naszym terenie, lecz wszędzie; tak jest w Gryfinie również.
 • skrzyżowanie (zgłaszał radny Kałucki) Na ten temat już informował - jest złożony wniosek na wydanie pozwolenia na przebudowę tego skrzyżowania. Zostanie zrobione tam przejście dla pieszych (przed skrzyżowaniem od strony St. Czarnowa), będzie wysepka przy wyjeździe z Kołbacza(trójkąt) i lewoskręt (od strony Szczecina). Wówczas to skrzyżowanie stanie się bezpieczne. Przypuszcza, że będzie to jeszcze zrobione w tym roku, dlatego występują o pozwolenie na przebudowę.
 • śmietniki, boisko (zgłaszał sołtys Szczupak); Wójt zapytał sołtysa, kto przewraca pojemniki w Binowie?, czy sołtys może powiedzieć? (nie wie odpowiedział P.Szczupak). W związku z tym ma prośbę, żeby reagował na takie rzeczy, kto to zrobi, to niech go postawi. Sołtys powinien się zainteresować tym również. A co do boiska - to jest to działka rolna, która 2 krotnie została sprzedana i 2 krotne kupił ją P.Skrzypa Zb. z Binowa. Po raz pierwszy kupił ją w 1998 r. i sprawa była 3 lata w sądzie i akt notarialny unieważniono. W 2002 r. (w czasie III kadencji Rady) została ta działka ponownie sprzedana w/w i to oprotestowano i sprawa trafiła do Prokuratury w Gryfinie. Gmina była oskarżona o to, że przetarg był źle przeprowadzony. W efekcie sprawa ta wyszła na niekorzyść dla gminy, działka musi ponownie wrócić na mienie gminy. Dotychczasowy właściciel tej działki, który przez 8 lat gospodarowała na niej poniósł koszty. Gmina musi przejąć tę działkę i oddać pieniądze, negocjując wartość poniesionych nakładów. Także gmina jest zaplątana w tę sprawę a teraz są rozgrywki osobowe. Taki jest stan prawny na dzień dzisiejszy. Gmina musi wykonać wyrok sądu a następnie Rada zdecyduje co z tą działką zrobimy. Na pewno nie będzie tam boiska sportowego (radny Mielnicki poinformował, że przetarg był dobrze przeprowadzony. Pytaliśmy tę osobę, która złożyła protest do Prokuratury czy ma zastrzeżenia - odpowiedział, że nie - lecz brak było tego zapisu w protokole z przetargu).
 • parking (zgłaszała sołtys Karbowska); Jest to dobry pomysł z tym parkingiem przy cmentarzu. Sprawa zostanie rozpoznana w terenie. - tablica ogł. (zgłaszał sołtys Kowalczyk); Takiej samej tablicy ogłoszeniowej jaka jest przy budynku urzędu nie może obiecać dla Kołbacza.
 • pojemniki (zgłaszała sołtys Hoduń); Pojemniki na śmieci zostaną ustawione przy jeziorze(również w Binowie).
 • ograniczenie prędkości, wyrwa (zgłaszał sołtys Golec);
  Znak ograniczający prędkość był w Kartnie (poparł Wójta przewodniczący Rady) Należy to jeszcze sprawdzić. Będą robić drogi, to tę dziurę w Kartnie również załatają.

Ad. 21 Wolne wnioski.

Radny Mielnicki - jest wniosek komisji rolnictwa w protokole z posiedzenia wyjazdowego, by zakupić kosiarkę dla Nieznania.

Radny Zacharski – kiedy będzie remontowana droga wojewódzka Stare Czarnowo- Glinna. Jest ona bardzo dziurawa i niebezpieczna dla kierowców.

Radna Małecka - prosi o załatwienie kasztanowca, modrzewie.

Sołtys Szczupak - usłyszał odpowiedzi psychologiczne od Wójta. W związku z tym chciałby się dowiedzieć czy boisko w Binowie jest w projekcie, czy będzie sprzedane ponownie? czy będzie świetlica?

W odpowiedzi na powyższe zapytania Wójt informuje;

 • jest obiecane, że do końca czerwca b r. zostanie zrobiona droga Stare Czarnowo – Glinna (zgłaszał radny Zacharski);
 • drzewka postara się załatwić (zgłaszała radna Małecka);
 • świetlica będzie, a jeśli chodzi o boisko, to proszę zapoznać się z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miejscowości Binowo, tam wszystko jest zaprojektowane (zgłaszał sołtys Szczupak). Wójt poinformował sołtysa, że może jeszcze z nim porozmawiać na ten temat po zakończeniu sesji.

Ad. 22 Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Kałucki ogłosił zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. Sesja zakończyła się o godzinie 1400.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-07-2006 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-07-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 08-09-2006 12:49