ZARZĄDZENIE NR I/39/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2006 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr I/39/2006

ZARZĄDZENIE NR I/39/2006
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 września 2006


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXXI/236/05 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2006 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta
Nr I/39/2006
z dnia 30 września 2006 r.

 

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 300 300
01008   Melioracje wodne 300 300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300  
4300 Zakup usług pozostałych   300
 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19.000 19.000
60016   Drogi publiczne i gminne 19.000 19.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.100  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   19.000
4270 Zakup usług remontowych 3.700  
4430 Różne opłaty i składki 100  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.100  
 
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.500 3.500
70095 Pozostała działalność 3.500 3.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500  
4270 Zakup usług remontowych   3.500
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25.221 25.221
75023   Urzędy gmin 28.221 28.221
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.000  
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.551  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6.000
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych 2.000  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000  
4270 Zakup usług remontowych   4.000
4440 Odpisy na ZFŚS 419  
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 751  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   7.721
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.500 10.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.500  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000  
4300 Zakup usług pozostałych 3.000  
4309 Zakup usług pozostałych   10.500
 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 11.600 11.600
75412   Ochotnicze straże pożarne 10.600 8.600
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.000  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000  
4120 Składki na fundusz pracy 100  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500  
4270 Zakup usług remontowych   2.600
4300 Zakup usług pozostałych   6.000
75414   Obrona cywilna 1.000 3.000
4110 Ubezpieczenia społeczne 140  
4120 Składki na Fundusz Pracy 20  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 840  
4300 Zakup usług pozostałych   2.900
4410 Podróże służbowe krajowe   100
 
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 100 100
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 100 100
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   100
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100  
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 20.800 20.800
80101   Szkoły podstawowe 14.500 14.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   14.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000  
4270 Zakup usług remontowych 12.000  
4280 Zakup usług zdrowotnych 500  
80104   Przedszkola 300 300
4280 Zakup usług zdrowotnych 300  
4300 Zakup usług pozostałych   300
80110   Gimnazja 6.000 6.000
4260 Zakup energii   6.000
4270 Zakup usług remontowych 6.000  
 
851     OCHRONA ZDROWIA 5.900 5.900
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.900 5.900
3110 Świadczenia społeczne   1.500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe   4.400
4300 Zakup usług pozostałych 5.900  
 
852     POMOC SPOŁECZNA 1.500 1.500
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe z ubezpieczenia społecznego 500 500
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250  
4300 Zakup usług pozostałych 250  
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.000 1.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000  
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200 200
90095   Pozostała działalność 200 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
4260 Zakup energii   200
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.200 5.200
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.200 5.200
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.500  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000  
4120 Składki na fundusz pracy 200  
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500  
4260 Zakup energii 1.000  
4300 Zakup usług pozostałych   5.200
 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.000 1.000
92695   Pozostała działalność 1.000 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
4430 Różne opłaty i składki 1.000  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-10-2006 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2006 13:28