Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot.: Przebudowy drogi rolniczej w miejscowości Żelisławiec

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl.

 

Stare Czarnowo: Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Żelisławiec
Numer ogłoszenia: 141510 - 2012; data zamieszczenia: 04.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Żelisławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi rolniczej w miejscowości Żelisławiec Droga 1. Przebudowa nawierzchni drogi na dz. Nr 54 - ul. Krótka - wykorzystując teren zawarty w liniach rozgraniczających. Jezdnia o szerokości 5,0 m, odcinek prosty bez łuków poziomych. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm, - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną gr. 2 cm, - podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr.18 cm, - podsypka piaskowa, gr. 30 cm. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy odsączającej należy wykonać korytowanie podłoża. Droga 2. Przebudowa nawierzchni drogi na dz. Nr 105 - wykorzystując teren zawarty w liniach rozgraniczających. Jezdnia o szerokości 4,0 m, z poszerzeniem na łuku R=30 m do 4,10 m. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni: - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, gr. 4 cm, - wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, średnia grubość 2 cm, - podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr.18 cm, - podsypka piaskowa, gr. 30 cm. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy odsączającej należy wykonać korytowanie podłoża. Odprowadzenie wód opadowych Wody opadowe z projektowanej nawierzchni odprowadzone będą poprzez zastosowanie systemu spadków i pochyleń nawierzchni jezdni w teren zielony w liniach rozgraniczających projektowanych dróg. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000 zł Wadium musi być wniesione najpóźniej 1 dzień przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Stare Czarnowo BS Chojna O/Stare Czarnowo nr 4793701059 0500 0390 2005 0005 z zaznaczeniem tytułu wpłaty Wadium wnoszone w innej formie aniżeli pieniężna należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy, a potwierdzenie jego wniesienia należy dołączyć do oferty. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, - postępowanie zostało unieważnione i upłynął termin do wnoszenia protestów. Z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, - który został wykluczony z postępowania, - którego oferta została odrzucona. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

Dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10, 74 - 106 Stare Czarnowo lub www.stareczarnowo.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10, 74 - 106 Stare Czarnowo- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_Przebudowa_drogi_rolniczej_wA_elisA_awcu.doc 2012-05-04 11:51:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_PrzebudowA__drogi_w_A_elisA_awcu.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:42:30 161 razy
2 STWiOR_A_elisA_awiec.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:52:16 115 razy
3 Przedmiar_robA_t_A_elisA_awiec.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:51:11 251 razy
4 opis_przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:52:38 108 razy
5 Plan_orientacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:52:57 134 razy
6 Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:54:39 136 razy
7 strona_tytuA_owa_przedmiar_robA_t.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-04 11:55:21 84 razy
8 Profil_podA_uA_ny_-_dz._nr_105.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:41:39 41 razy
9 Profil_podA_uA_ny_-_ul._KrA_tka_dz._nr_54.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:41:55 32 razy
10 Projekt_zagospodarowania_terenu_-_dz.nr_105.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:42:20 30 razy
11 Projekt_zagospodarowania_terenu_-_ul._KrA_tka,_dz.nr54.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:42:48 26 razy
12 PrzekrA_j_normalny_A-A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:43:06 34 razy
13 PrzekrA_j_normalny_B-B.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:43:24 24 razy
14 PrzekrA_j_normalny_C-C.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:43:49 35 razy
15 Strona_tytuA_owa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-08 11:44:01 34 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedAo_na_zapytania_-_droga_do_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 07:32:10
2 odp__na_zestaw_pyt__dot_przet__na_droge_w_A_elisA_awcu2012r_.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 11:06:42
3 odp__na_zestaw_pyt__dot_przet__na_droge_w_A_elisA_awcu2012r_.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-05-17 11:01:52
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_najkorzystn._oferty_-_drogaA_elisA_awiec.doc 2012-05-21 13:50:51