Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg na:Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.020.000, - na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo.


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.stareczarnowo.pl

 

Stare Czarnowo: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.020.000, - na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 232976 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.020.000, - na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.020.000, - (jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) na finansowanie zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w ramach przedsięwzięcia (Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brussow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schonfeld, Mescherin, Angermunde, Schwedt)Oder, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój w ramach Programu operacyjnego Celu 3 (Europejska Współpraca Terytorialna) - Współpraca Transgraniczna (Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie ) Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IVA Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia kredytu z linii Europejskiego Banku Inwestycyjnego Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać: a)okres wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2012 r. b) karencję w spłacie rat do 29 listopada 2016 r. c)okres spłaty kredytu: spłata kredytu nastąpi jedną ratą, niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania w ramach INTERREG IVA w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. W przypadku gdy środki finansowe w ramach dofinansowania z Programu INTERREG IVA zostaną przekazane Gminie Stare Czarnowo w terminie wcześniejszym to Gmina Stare Czarnowo zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu niezwłocznie po otrzymaniu środków. d)spłatę odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, począwszy od następnego miesiąca po uruchomieniu środków, e)że, dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 31.12.2012 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, Przyjmuje się, iż pierwsza rata kredytu uruchomiona zostanie 31 sierpnia 2012 r. w wysokości 400.000,00 zł , a kolejne: 30 września 2012 r. w wysokości 400.000,00 zł i 31 października 2012 r. w wysokości 220.000,00 zł. Jednak rzeczywiste wielkości rat uruchamianych w ramach kredytu mogą ulec zmianie w związku z postępem prac budowlanych wykonywanych przez Wykonawcę inwestycji. f)że, kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ, g)prawo Zamawiającego do zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczania przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu, h)prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów i)prawo Zamawiającego do przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych rat kredytowania w sytuacji zmiany daty wpływu wsparcia finansowego przyznanego Gminie na współfinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 (Europejska Współpraca Terytorialna) - (Współpraca Transgraniczna) Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie , Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 j)zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Starym Czarnowie, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Starym Czarnowie, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Projekt+SIWZ+02.07.2012-_P.Skarbnik.AKTUALNY.doc 2012-07-04 11:21:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt+SIWZ+02.07.2012-_P.Skarbnik.AKTUALNY.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-04 11:25:12 269 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowidAo_nr_2_na_zapyt_-kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-11 16:48:49
2 Odpowiedzi_na_pyt_banku_07.2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-11 16:49:20
3 opinia_RIO.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-11 19:42:51
4 CCF20120716_00006.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-16 12:26:47
5 odpowiedAo_nr_3_do_przet._na_kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-16 18:36:36
6 CCF20120716_00007.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-16 18:38:45
7 odpowidAo_nr_3_na_zapyt_-kredyt.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 11:02:01
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 OgA_oszenie_powiA_zane_-_zmiana_do_bip_16.07.2012.doc 2012-07-16 18:35:25
Wynik postępowania
1 kredyt_informacja_o_wyb_najk._oferty_do_bip_-kredyt_1.020.000.doc 2012-08-06 15:11:05
2 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia__-_kredyt_1.020.000-na_A_cieA_kA_.doc 2012-08-17 12:54:56