Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg:" Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo"


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

 

Stare Czarnowo: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 445626 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Stare Czarnowo. Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania: 1) wykonanie pomiarów geodezyjnych, w tym określenie współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych trasy, 2) wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów z powierzchni ścieżki rowerowej, 3) wykonanie koryta pod nawierzchnię ścieżki rowerowej o głębokości 10 cm z pozostawieniem materiału na miejscu w celu uzupełnienia niedoboru gruntu na krawędziach nawierzchni, 4) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm, 5) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego 50/70 o uziarnieniu 0/18,8 dla ruchu KR 1-2, o grubości 4 cm, 6) wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem naturalnym na przejazdach przez drogi gruntowe i zjazdy, ok. 80 m2, 7) wykonanie koryta pod MOP o gł. 15 cm, 8) ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm wtopionych na ławie betonowej, 9) wykonanie na powierzchni MOP podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm, 10) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 4:1 z wypełnieniem spoin piaskiem, 11) wykonanie stanic wyposażonych w zadaszenia, stoły drewniane, ławki drewniane, stojaki na 12 rowerów i i dwa kosze na śmieci, 12) wykonanie zabezpieczeń w formie poręczy na nasypach w miejscach, gdzie nie można wykorzystać istniejących krzewów, 13) oznakowanie pionowe i poziome przejazdów przez drogi wojewódzkie i inne, 14) wykonanie pokładu z barierami na istniejących przyczółkach nad ciekiem wodnym, pow. ok. 12 m2, obciążenie 500 kG/m2. 2.Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia ustala dokumentacja techniczna załącznik nr 7 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 3.Szczegółowa dokumentacja realizowanego przez Gminę Stare Czarnowo w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow - Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój w ramach Programu operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IVA znajduje się na stronie www.stareczarnowo.pl.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: informacje zawiera Rozdział VIII SIWZ - wadium w wysokości dwadzieścia tysiecy złotych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Rozdział XIII SIWZ i załącznik nr 6 - wzór umowy zawiera klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2012 godzina 10:00, miejsce: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo sekretariat - pok 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany przez Gminę Stare Czarnowo w ramach zadania inwestycyjnego obejmującego budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stare Czarnowo w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura łącząca dla niemieckich i polskich gmin i miast: Mark Landin, Brüssow, Carmzow - Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój w ramach Programu operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie Branderburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IVA.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_scieA_ka_listopad2012.doc 2012-11-13 10:56:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_A_cieA_ke_11.2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:56:22 256 razy
2 opis+techniczny+PW+2,0+04.11.12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:58:35 338 razy
3 Przedmiar+robA_t+A_cieA_ka_-_11.2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:58:45 252 razy
4 PrzekrA_j+normalny+2,0+04.11.12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:58:59 172 razy
5 strona+tytuA_owa+PRZEDMIAR+ROBA_T+A_cieA_ka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:59:16 208 razy
6 STWiOR+A_cieA_ka-2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 10:59:50 273 razy
7 UkA_ad+arkuszy+planu+sytuacyjnego+-+skala+1_25000.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:00:12 207 razy
8 1000+rys.nr+1-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:02:05 167 razy
9 5000++rys.+nr+5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:06:47 154 razy
10 5000+rys.+nr+1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:07:05 158 razy
11 5000+rys.+nr+2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:07:21 129 razy
12 5000+rys.+nr+3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:07:32 148 razy
13 5000+rys.+nr+4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:07:42 159 razy
14 Kosz+na+A_mieci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:13:25 139 razy
15 MOP+1+800m2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:14:08 165 razy
16 MOP+9+000m2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:17:16 167 razy
17 MOPm2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-13 11:17:42 145 razy
18 Wiata+drewniana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:11:42 30 razy
19 CCF20121123_00000.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:17:09 25 razy
20 CCF20121123_00001.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:18:06 18 razy
21 CCF20121123_00002.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:18:37 14 razy
22 CCF20121123_00003.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:21:17 13 razy
23 CCF20121123_00004.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:21:40 14 razy
24 CCF20121123_00005.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:22:06 16 razy
25 CCF20121123_00006.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:22:36 13 razy
26 CCF20121123_00007.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:24:32 14 razy
27 CCF20121123_00008.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:26:07 12 razy
28 CCF20121123_00009.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:26:36 12 razy
29 CCF20121123_00010.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:29:34 14 razy
30 CCF201211236_00000.jpgsciezka Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:45:48 27 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania_-A_cieA_ka_-listopad_2012.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-23 13:11:18
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_przet_na_A_cieA_kA__29.11.2012r.doc 2012-11-30 08:43:50