Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg na: Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

0x01 graphic

Stare Czarnowo: Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 503086 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich obowiązujących w województwie zachodniopomorskim oraz innych przerw od zajęć szkolnych jak również okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych, kulturalnych w okresie od 02.01.2013 do 31.12.2013r. 2. Dzieci należy przywieźć do szkoły i odwieźć zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół. 3. Dzienna trasa: I Kołbacz - Nieznań - Żelewo - Komorówko - Dębina - Kołbacz II Kołbacz - Binowo - Kołowo - Żelisławiec - Kartno - Glinna - Dobropole Gryfińskie - Stare Czarnowo - Kołbacz Dzienna trasa dla dwóch autobusów wynosi ok. 280 km. 4. Przewozy okazjonalne: wycieczki, zawody, mecze. 5. Długość i przebieg trasy dowozu, ( m.in. w związku ze zmianą wynikającą z przyczyn organizacyjnych lub z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności) może ulec zmianie. Dowozy do Zespołu Szkół odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich obowiązujących w województwie zachodniopomorskim oraz innych przerw od zajęć szkolnych. Wykonawca winien zabezpieczyć bezpieczne i punktualne przewozy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora Zespołu Szkół. Obsługa przewozów powinna być wykonywana przez 2 autobusy o liczbie miejsc siedzących co najmniej 50 osób jednorazowo każdy . Przewozy powinny odbywać się autobusami sprawnymi technicznie, spełniającymi warunki w określonym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego autobusu w ciągu 30 minut, który umożliwi dotarcie dzieci i młodzieży do szkoły. Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów i do miejsca garażowania nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego. Przewoźnik, w zależności od potrzeb Zamawiającego świadczy również okazjonalne usługi przewozowe dla dzieci i młodzieży na imprezy sportowe, kulturalne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, wzór umowy, oświadczenia stanowiące załącznik do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym przypadku: W przypadku zmiany prawodawstwa polskiego lub UE, skutkującej wymiernie i wprost na realizację zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Św. Floriana 10, 74- 106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Św. Floriana 10, 74- 106 Stare Czarnowo, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ__dowozy_-2013.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 19:52:14 242 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyb_najk._oferty_do_bip.doc 2012-12-20 09:57:19