Ogłoszenie o przetargu na: "Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie Gmina Stare Czarnowo. "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

 

Stare Czarnowo: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie Gmina Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 363718 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie Gmina Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Dobropole Gryfińskie Gmina Stare Czarnowo. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do : wykonania kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej w terminie określonym w umowie w tym: a)5 egzemplarzy Dokumentacji projektowo budowlanej i wykonawczej (+ 2 egz. na nośniku CD) b)2 komplety Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (+2 egz. na nośniku CD), c)2 komplety Kosztorysów inwestorskich i nakładczych (+ 2 egz. na nośniku CD) d)Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaistnienia konieczności aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, Wykonawca (Projektant) w ramach oferowanej ceny ofertowej zobowiązał się do dokonania dwukrotnej aktualizacji kosztorysu 2. Orientacyjne wielkości przepustowości oczyszczalni to 50 m3 na dobę. Wykonawca w ramach realizacji dokumentacji powinien wykonać wszelkie niezbędne uzgodnienia i otrzymać pozwolenie na budowę. 3.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej i opracowania oferty poniesie Wykonawca. 4.Kompletna pełnobranżowa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, objęta przedmiotem zamówienia musi umożliwiać: a)uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, b)przeprowadzenie postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, c)sprawną i prawidłową realizację robót budowlanych. Uwaga: Opracowana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami, będzie służyła do opisania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Na Wykonawcy spoczywa więc obowiązek sporządzenia tej dokumentacji zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. że przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy (lub równoważny), a w związku z tym muszą być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny. 5. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 14 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo pok 25 tel. fax. (0-91) 312 41 31 e-mail: kancelaria@stareczarnowo.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10, (sekretariat) 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 09.09.2013.12.05.31_OgA_oszenie_o_przetargu_na_wyk._dok._projekt-_kosztorysowej__kan._sanitarnej__dla_Dobropola.pdf 2013-09-09 12:05:31
2 13.09.2013.19.29.04_stare_czarnowo_-ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2013-09-13 19:29:05
3 13.09.2013.19.29.58_ogloszenie_dla_uczestnikow_postepowania_-_dok.projekt._kosztorys..doc 2013-09-13 19:29:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 09.09.2013.12.05.31_SIWZ__na_wykonanie_dokumentacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:05:31 281 razy
2 09.09.2013.12.06.15_ZaA_A_cznik_nr_1_do_siwz_dok_projektowa_kanaliz_sanit_Dobropole__2_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:06:15 89 razy
3 09.09.2013.12.06.28_ZaA_A_cznik_nr_2_do_SIWZ_-Dobropole_kanalizacja_sanit__3_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:06:28 80 razy
4 09.09.2013.12.06.39_ZaA_A_cznik_nr_3_do_SIWZ_-kanalizacja_-Dobropole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:06:39 133 razy
5 09.09.2013.12.07.01_ZaA_A_cznik_nr_4_do_SIWZ_-kanalizacja_sanit_Dobropole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:01 106 razy
6 09.09.2013.12.07.16_ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ-kanalizacja_sanit_Dobropole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:16 87 razy
7 09.09.2013.12.07.31_ZaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ--grupa_kapitaA_owa_-kanalizacja_sanit_Dobropole.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:31 87 razy
8 09.09.2013.12.07.41_zaA__nr_7_wytyczne_do_opracowania_dla_dokument._przet_-Dobropole_kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:41 419 razy
9 09.09.2013.12.07.56_ZaA_A_cznik_nr_8_do_siwz-umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 12:07:56 154 razy
10 09.09.2013.13.32.02_zaA__nr_1_do_wytycznych__zaA___nr_7_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-09 13:32:02 89 razy
11 13.09.2013.19.29.58_ogloszenie_dla_uczestnikow_postepowania_-_dok.projekt._kosztorys..doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-13 19:29:58 13 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.09.2013.12.12.24_odpowiedzi_na_pytania_do_przetargu.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-09-16 12:12:24
Wynik postępowania
1 11.10.2013.10.48.27_Informacja_o_wyb._najkorzystn._oferty-dok_projektowa.doc 2013-10-11 10:48:27