Dostawa i montaż wyposażenia na place zabaw na terenie Gminy Stare Czarnowo w miejscowościach Nieznań, Żelisławiec, Kołbacz, Dębina, Dobropole Gryfińskie, Kartno i Żelewo


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.stareczarnowo.pl

Stare Czarnowo: Dostawa i montaż wyposażenia na place zabaw na terenie Gminy Stare Czarnowo w miejscowościach Nieznań, Żelisławiec, Kołbacz, Dębina, Dobropole Gryfińskie, Kartno i Żelewo
Numer ogłoszenia: 182710 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia na place zabaw na terenie Gminy Stare Czarnowo w miejscowościach Nieznań, Żelisławiec, Kołbacz, Dębina, Dobropole Gryfińskie, Kartno i Żelewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wyposażenia na place zabaw na terenie Gminy Stare Czarnowo w miejscowościach Nieznań, Żelisławiec, Kołbacz, Dębina, Dobropole Gryfińskie, Kartno i Żelewo W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do : 1. Dostawy i montażu 7 elementów na wskazane place zabaw. 2. W skład 4 zestawów wchodzi : 2.1. 1 Wieża z dachem kopertowym 2.2. 1 Wieża z dachem kopertowym i lukarnami 2.3. 2 Wieże z dachem dwuspadowym 2.4. 1 Zjeżdżalnia głęboka 2.5. 1 Zjeżdżalnia dla maluchów 2.6. 7 zabezpieczeń 2.7. 4 Podesty 2.8. 2 Platformy 2.9. 3 Wejściówki 2.10. 2 Rurki nad zjeżdżalnią 2.11. 1 Rura strażacka 2.12. 1Pomost z klockami 2.13. 1 Pomost wiszący 2.14. 1 Pomost ruchomy 2.15. 1 Trap wspinaczkowy 2.16. 1 Drabinka 2.17. 2 Uchwyty krótkie 3. W skład 3 zestawów wchodzi : 3.1. 1 Wieża z dachem dwuspadowym 3.2. 1 Zjeżdżalnia głęboka 3.3. 5 Zabezpieczeń 3.4. 1 Podest 3.5. 2 Platformy 3.6. 2 Wejściówki 3.7. 1 Rurka nad zjeżdżalnią 3.8. 1 Przeplotnia drewniana 3.9. 1 Drabinka krzyżakowa 3.10. 1 pomost wiszący 4. Dane materiałowo-konstrukcyjne 4.1. Elementy drewniane : słupy nośne o przekroju okrągłym z drewna sosnowego 9 rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o średnicy 12 cm, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, wałki o przekroju 6 cm z drewna bezrdzeniowego, impregnowane próżniowo- ciśnieniowo i barwione lazura na kolor ciemnozielony, pozostałe elementy drewniane, wałki, półwałki, krawędziaki również impregnowane próżniowo- ciśnieniowo. 4.2. Dachy: dachy z pływaków impregnowane-próżniowo- ciśnieniowo i barwione lazura na kolor ciemnozielony 4.3. Zabezpieczenia: obrzeże rur stalowych wypełnione sklejka wodoodporną liściastą z filmem melaminowym 4.4. Elementy stalowe takie jak: boli zjeżdżalni, poręcze, barierki, łączniki, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. 4.5. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej 4.6. Elementy złączane, łańcuchy ocynkowane 4.7. Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami . Dokumenty, które powinien przedstawić dostawca w szczególności: 1. informację identyfikującą producenta (importera), 2. instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji, 3. certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. informację identyfikującą producenta (importera), 2.instrukcję zawierającą informację o zalecanym sposobie montażu instrukcję obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami (najlepiej w formie graficznej), zasadach kontroli i konserwacji, 3.certyfikaty, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność sprzętu z normami PN-EN 1176

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 8 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA STARE CZARNOWO ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 74 - 106 Stare Czarnowo sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ŚRODKI FINANSOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJETEGO PROW NA LATA 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.05.2014.10.48.27_Ogloszenie_z_BZP-_przetarg_na_place_zabaw.doc 2014-05-30 10:48:27
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 30.05.2014.10.48.27_SIWZ__na_place_zabaw_P._Dorota.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 10:48:27 59 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.06.2014.15.08.35_odpowiedAo_na_zapytanie_dot_pl_zabaw_-04.06.2014.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-06-04 15:08:35
Wynik postępowania
1 09.06.2014.12.35.23_Informacja_o_wyborze_najk._oferty_-_place_zabaw_2014.doc 2014-06-09 12:35:23