Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 

www.stareczarnowo.pl

Stare Czarnowo: Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo
Numer ogłoszenia: 417098 - 2014; data zamieszczenia: 22.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3124131, faks 91 3124131.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowozy dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół w Kołbaczu z terenu Gminy Stare Czarnowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci, do szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku 2015. Przewozy obejmują wyjazd ze wskazanego przez zamawiającego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do wyznaczonej szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, oraz odwiezienie uczniów po zajęciach do miejscowości w których mieszkają. Przewóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich obowiązujących w województwie zachodniopomorskim oraz innych przerw od zajęć szkolnych jak również okazjonalne przewozy dla potrzeb sportowych, kulturalnych 2. Ilość uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół w Kołbaczu to 236 osób 3. Wyszczególnienie tras dowozu i odwozu do szkół przedstawia załącznik nr 5 do specyfikacji. Wykonawca świadczyć będzie usługi środkami lokomocji, które spełniają wszelkie wymogi do przewozu dzieci. Obsługa przewozów powinna być wykonywana przez 3 autobusy o liczbie miejsc siedzących co najmniej 50 osób jednorazowo każdy oraz 1 bus o liczbie miejsc 21. Przewozy powinny odbywać się autobusami i busami sprawnymi technicznie, spełniającymi warunki w określonym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2013 r., poz. 951 ze zm.) W przypadku wystąpienia awarii pojazdu, przewoźnik jest zobowiązany do uruchomienia zastępczego autobusu lub busa w czasie wskazanym w swojej ofercie. W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez zamawiającego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Długość zakładanej trasy wynosi 320 km, są tu ujęte jednorazowe dowozy dzieci do szkół oraz odwozy dzieci do wsi. W liczbie tej nie zostały ujęte kilometry dojazdu autobusów do miejsc rozpoczęcia tras i ich powrotów po odwiezieniu dzieci. Dowozy do Zespołu Szkół odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich obowiązujących w województwie zachodniopomorskim oraz innych przerw od zajęć szkolnych. Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów i do miejsca garażowania nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego. Przewoźnik, w zależności od potrzeb Zamawiającego świadczy również okazjonalne usługi przewozowe dla dzieci i młodzieży na imprezy sportowe, kulturalne. 3. Dzienna trasa: I Kołbacz - Nieznań - Żelewo - Komorówko - Dębina - Kołbacz II Kołbacz - Binowo - Kołowo - Żelisławiec - Kartno - Glinna - Dobropole Gryfińskie - Stare Czarnowo - Kołbacz Dzienna trasa dla trzech autobusów i busa wynosi ok. 320 km. Długość i przebieg trasy dowozu, m.in. w związku ze zmianą wynikającą z przyczyn organizacyjnych lub z powodu innych nieprzewidzianych okoliczności może ulec zmianie. 4. Przewozy okazjonalne: wycieczki, zawody, mecze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kalkulacja ceny netto, brutto za 1 km przewozu, wykaz pojazdów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym przypadku: zmiany prawodawstwa polskiego lub UE, skutkującej wymiernie i wprost na realizację zadania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stareczarnowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Stare Czarnowo, 74 - 106 Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Stare Czarnowo, 74 - 106 Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.12.2014.15.43.27_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_-Dowozy_2015.doc 2014-12-22 15:43:28
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.12.2014.15.43.27_SIWZ+Dowozy+2015_do_bip.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-12-22 15:43:28 123 razy
Wynik postępowania
1 30.12.2014.11.11.59_informacja_o_wyborze_najk._oferty-_dowozy_2015.doc 2014-12-30 11:11:59
Udzielenie zamówienia
1 30.12.2014.14.35.12_informacja_o_wyborze_najk._oferty-_dowozy_2015.doc 2014-12-30 14:35:12