Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku szkolnym 2016/2017

Stare Czarnowo: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku szkolnym 2016/2017
Numer ogłoszenia: 115785 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stare Czarnowo , ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 485 70 20, faks 91 485 70 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku szkolnym 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu w roku szkolnym 2016/2017 1. Pod pojęciem przewozów Zamawiający rozumie realizację dowozów oraz odwozów dzieci w ramach komunikacji dla określonej grupy osób, tj. dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i podopiecznych przedszkola Zespołu Szkół w Kołbaczu, wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów pojazdem (regularne przewozy specjalne). 2. Dowozy będą odbywały się w dni nauki szkolnej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz zmianami ustalonymi decyzją Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu. 3. Pojazdy przeznaczone do przewozu uczniów muszą spełniać wymagania i warunki techniczne do wykonywania tego typu usługi. Usługa dowozu dzieci musi być realizowana autobusami spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1077 i poz. 1966). 4. Dzieci zabierane będą z przystanków autobusowych zlokalizowanych przy danej trasie. Usługi wykonywane będą w dniach od poniedziałku do piątku włącznie. 5. W indywidualnych przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny dzień wykonywania usługi np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz dzieci z gminy Stare Czarnowo do Zespołu Szkół w Kołbaczu. Dzieci mają być dowożone do poszczególnych placówek trzema środkami transportu z których każdy posiada min. 50 miejsc siedzących. Wykaz tras stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 7. Miejscowości, z których dowożeni są uczniowie: a) dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu z następujących miejscowości: Kartno, Żelisławiec, Binowo, Kołowo, Dobropole Gryfińskie, Glinna, Glinna - Gliniec, Stare Czarnowo, Dębina, Żelewo, Nieznań, Nieznań - Kolonia, Sosnówko oraz odwóz z powrotem po zakończeniu zajęć dydaktycznych. 8. Długość tygodniowej trasy łącznie wynosić będzie ok. 1850 km 9. Wykonawca zobowiązany będzie do dowiezienia uczniów oraz ich odwiezienia zgodnie z rozkładem jazdy. Szacunkowa liczba uczniów do przewiezienia wynosi 250 osób. 10. Zamawiający zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi (Opiekunkę). 11. W okresie, gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż +5 C, wykonawca zobowiązany jest do stałego ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia, w tym do zapewnienia temperatury minimum 13ºC w pojeździe od chwili wejścia do pojazdu pierwszego pasażera. 12. Dowóz dzieci ma się odbywać następująco: rano dowiezienie do placówek i odwiezienie po zajęciach do miejsca ich odbioru zgodnie z pkt. 4 (miejsca zamieszkania), po trasach i w godzinach określonych przez Zamawiającego. 13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują autobusami posiadającymi ważne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, (zapewniającymi prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia) i ubezpieczenie OC i NNW. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierowców autobusów, którzy posiadają uprawnienia o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.). 15. W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania usługi, awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego autobusu, Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1,5 godziny od jej wystąpienia, autobus zastępczy spełniający wymagania techniczne w ruchu drogowym o których mowa w pkt. 3 powyżej. W razie awarii pojazdu lub planowanego przeglądu albo remontu pojazdu, wykonawca zapewnia dowóz dzieci innym pojazdem spełniającym wymagania wskazane w niniejszej SIWZ. 16. Zamawiający zastrzega, że możliwe są zmiany tras lub godzin dowozu i odwozu dzieci wynikające z organizacji pracy szkoły czy przedszkola. Zamawiający poinformuje o zmianach pisemnie bądź faksem nie później niż jeden dzień przed wprowadzanymi zmianami. 17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 18. W przypadku nie podstawienia autobusu w ciągu 1,5 godziny od planowanej godziny rozpoczęcia kursu wykonawca pokrywa pełne koszty wynajmu innego przewoźnika. 19. Zamawiający ma prawo do kontroli pojazdów, dokumentacji pojazdów i kierowców oraz wszystkich spraw związanych z usługą. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie podstawić do kontroli odpowiednim służbom środki transportu przeznaczone do przewozu dzieci. 20. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: a) podstawę do zapłaty wykonanych świadczeń stanowić będzie rozliczenie za okres każdego miesiąca, b) rozliczanie wykonania usługi będzie dokonywane na podstawie kart drogowych potwierdzających przejechane kilometry podpisanych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu, c) zapłata za poszczególne faktury będzie następować w terminie do 21 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, d) zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. 21. Dojazd do miejsca rozpoczęcia przewozów i zjazd po zakończeniu dowozów i do miejsca garażowania nie podlega obciążeniu dla Zamawiającego..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.stareczarnowo.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Starym Czarnowie ul. Świętego Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Starym Czarnowie ul. Świętego Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.07.2016.15.02.06_OgA_oszenie_UZP.pdf 2016-07-01 15:02:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.07.2016.15.02.06_SIWZ_-_Dowozy_szkolne_-_wrzesieA__2016_-_czerwiec_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-01 15:02:06 141 razy
Wynik postępowania
1 18.07.2016.11.06.21_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_DowA_z_dzieci.pdf 2016-07-18 11:06:21