herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 13 października 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII / 06

Protokół Nr XXXVIII/06
z XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 13 października 2006 r. - sala Urzędu Gminy
w godz. od 1300– 1530

 

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 13?? Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak. Powitał wszystkich radnych, pracowników urzędu gminy tj. Wójta Gminy – M. Wosia, Z-cę Wójta – A. Łysika, Skarbnika Gminy – A. Baran ,sołtysów i pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum, gdyż w sesji uczestniczyło w tym czasie 13 radnych - wobec ustawowego składu Rady 15 radnych - można obradować i podejmować uchwały. Ogółem w sesji uczestniczyło 13 radnych (nieobecni radni: Jacek Gorczyca, Piotr Kowalczyk – nieobecności usprawiedliwione).
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z porządkiem obrad ( porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu ), który przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji tj. z dnia 4 września 2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXXVII sesji – 4.09.2006 r.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie   bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna  najemcom.( dot. działek o numerach: 288/5, 288/8,288/9,288/10, 288/11, 288/15, 288/23 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna  najemcom ( dot. działek o numerach: 289/3,289/4),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie ( dot. działki nr 23/9 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych,  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 12. Informacja z działalności GKS „ FAGUS ” i rekreacji na terenie Gminy Stare  Czarnowo( w tym wykonanie budżetu ) wg/stanu na dzień 30.09.2006 r.,
  • dyskusja
 13. Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare Czarnowo  ( w tym wykonanie budżetu ) wg/stanu na dzień 30.09.2006 r.
  • dyskusja
 14. Zapytania sołtysów.
 15. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji tj. z dnia 4 września 2006 r.

Do protokołu z dnia 4 września 2006 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń ( protokół był doręczony radnym wcześniej do zapoznania).
- za jego przyjęciem głosowało 13 radnych..
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu z dnia 13.10.2006 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Przed sprawozdaniem Wójta, P. Krystyna Jendrzejczak zajmującą się m.in. rejestrem wyborców zapoznała z pismem Państwowej Komisji Wyborczej, w którym to informuje się o niepokojących sygnałach i przypadkach nadużywania przepisów umożliwiających wpisanie wyborcy do rejestru wyborców na jego wniosek. W świetle przepisów, miejscem stałego zamieszkiwania jest miejscowość, w której dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu „ jest zatem ono sprawą faktu, okoliczności świadczących , że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby..”. W związku z powyższym jest prośba szczególnie do sołtysów (również radnych i ich rodzin) , aby na tych wnioskach, z którymi wyborcy się zgłoszą potwierdzać faktyczne zamieszkiwanie danej osoby, nie potwierdzać takiego zamieszkania osobom, które przebyli na dwa, trzy dni przed wyborami, by się wpisać do rejestru i zagłosować. Już takie przypadki się zdarzyły. Sołtysi najlepiej wiedzą, czy taka osoba ciągle zamieszkuje, przebywa. Są osoby , które chcą się zameldować na czasowo czy to u rodziny, bo tam mają szkołę, opiekę nad chorym itp. to wiadomo, że można im potwierdzić. Ale są osoby, że przybywają niewiadomo skąd i chcą się szybko wpisać do rejestru wyborców. Każdy wyborca może zgłaszać reklamacje, gdzie później potrzebna jest wizja lokalna itp. By nie dochodziło do takich sytuacji jest prośba, by być ostrożnym przy potwierdzaniu. W przypadku tych wyborów ( lokalnych) nie może dany wyborca wziąć zaświadczenia z miejsca stałego zamieszkania i głosować gdzie chce - jak to ma miejsce w przypadku wyborów czy to do sejmu czy senatu itp. (radny Grzywiński stwierdził, że istnieje prawna możliwość odmowy wpisania danej osoby na listę wyborców – tak to rozumie ). Dalej P. Jendrzejczak wyjaśniła, że tutaj sołtys musi się wypowiedzieć, czy faktycznie dana osoba przebywa, jest, zna ją itp. Również w postępowaniu wyjaśniającym rodzina musi się wypowiedzieć o tej osobie. Są takie przypadki np. że osoby przebywają tutaj stale, opiekując się chorą osobą, lecz nie mogą się zameldować z jakiś tam powodów i są takie osoby, które byli wymeldowani decyzją i nigdzie nie są zameldowani a przebywają tutaj stale - takie osoby chcą być w rejestrze wyborców i są wpisani. Do rejestru wyborców można się wpisać w przeciągu całego roku a nie tuż przed wyborami.

W dalszej części Wójta Gminy M.Woś przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym; stwierdził, że w tym okresie były podejmowane m.in. działania w zakresie;

 • w dniu 9.09.2006 r. odbyły się tradycyjnie dożynki gminne na boisku sportowym w St.Czarnowie. Były małe kłopoty elektryczne, lecz myśli, że oddźwięk jest dobry. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych dożynek, dziękuję radnym, sołtysom, radom sołeckim itp. którzy uczestniczyli w przygotowaniu stanowisk. Wieńce dożynkowe są coraz bardziej przemyślne, piękniejsze i na pewno będziemy się strać coraz bardziej doceniać to materialnie,
 • bardzo ważną sprawą było podpisanie aktu notarialnego z przedstawicielami Instytutu Zootechniki w Krakowie na przejęcie kolejnego mienia tj. budynek przedszkola wraz z całą działką, dotychczasową salę gimnastyczną, byłą szkołę, budynek byłej piekarni wraz z pomieszczeniem gospodarczym, budynek – gdzie wcześniej wydawano mięso i mleko dla pracowników, także wszystkie mieszkania nie wykupione w Nieznaniu. Jesteśmy jeszcze przed rozmowami z Agencją Nieruchomości Rolnej na temat działki tzw. podwórzy i drogi dojazdowej. Na razie jest to droga konieczna. Zostało przekazane powyższe mienie jedynie za kwotę 25.000 zł. Na bazie tego będzie można korzystne dla gminy transakcje realizować. Jeśli chodzi o budynek baszty jest on własnością spółdzielni mieszkaniowej – może kiedyś to gminie przekażą,
 • aktem notarialnym została zrealizowana sprzedaż działki dla P.Stramskiej ( przejętej od PKP) oraz części drogi dla P.Froncali na poszerzenie posesji ( uchwały w tej sprawie są podjęte),
 • zadzwonił do nas przedstawiciel zakładu nieruchomości PKP w sprawie wykupu od nich 1 działki, która została na byłym placu kolejowej. Chcą wystąpić do nas z pismem o jej wykup po cenie wyceny. Myśli, że w drodze bezprzetargowej będzie to korzystna transakcja. Decyzja w tej sprawie będzie należała już dla nowej rady,
 • zostały podpisane umowy; - jedna na dofinansowanie remontu byłego GOK w St.Czarnowie dot. sali konferencyjnej czyli I piętro, natomiast w dniu wczorajszym został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie tego .Wpłynęła tylko jedna oferta w tej sprawie i będzie realizowana przebudowa. Dofinansowanie wynosi 198.000 zł i z tego będzie zrobione: wyposażenie, meble, urządzenia audiowizualne, cały remont I pietra (w tym sala konferencyjna i dwa znajdujące się tam pomieszczenia), toalety i schody. Będziemy musieli jeszcze znaleźć środki na pozostałe pomieszczenia, by wyremontować to piętro w całości. Wykonanie parteru zbliża się ku końcowi. Musiał podpisać aneks, gdyż są problemy z oknami, drzwiami. Ten remont musi być zakończony do końca listopada br. żeby uzyskać jeszcze w tym roku pieniądze. Druga umowa została podpisana na dofinansowanie remontu świetlicy w Starym Czarnowie – dofinansowanie w kwocie 88.000 zł, prace się już rozpoczęły. Trzecia umowa dot. modernizacji boiska sportowego w Kołbaczu. Roboty zostały już rozpoczęte, lecz decyzją konserwatora zabytków zostały wstrzymane. Musieliśmy zatrudnić archeologów na nasze zlecenie ( praca ich będzie kosztowała 3.000 zł brutto). Wspólnie ustalono, że każdy nasz ruch podczas tego remontu będą obserwować, by czegoś tam nie zniszczyć. W ciągu jednej doby udało nam się załatwić decyzję na ponowne uruchomienie robót.
 • podobna sytuacja była z budową sali gimnastycznej. Obecnie został już ogłoszony przetarg w biuletynie zamówień publicznych. Jest duża szansa, że rozpoczniemy jej budowę jeszcze w tym roku. Chciał również , żeby to rozpocząć wcześniej, jednak niektórych spraw nie można przeskoczyć. W Kołbaczu jest strefa zabytków i w związku z tym są większa problemy z jakąkolwiek inwestycją.
 • jest załatwiona pozytywnie sprawa drogi do Glinnej – tego najgorszego odcinka drogi wojewódzkiej Stare Czarnowo - Gryfino. W lesie na drodze położono nakładkę, są utwardzone pobocza i jeszcze w tym roku będzie prostowany były przejazd kolejowy ( gdy tylko skończą roboty w Gminie Kobylanka).
 • również jest wykonywany rozjazd w Binowie wspólnie z zarządem dróg powiatowych. Ma być jeszcze zrobiony przepust w Kołowie ( bo zalewało część posesji) i droga - sam wylot z Kołowa, gdyż jest tam też problem z wodą ).
 • odbyła się trzecia edycja raju rowerowego, gdzie nasz mieszkaniec z Binowa P.Kaczała zajął 3 miejsce.
 • jeśli chodzi o świetlice – w dniu dzisiejszym w Dobropolu rozpoczynamy montaż pieca i ogrzewania – wykonania centralnego ogrzewania. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż inaczej może się to zmarnować. Jest już dogadane, że opalać będzie to użytkownik sklepu znajdującego się w tej świetlicy – do czasu wybudowania nowego sklepu ( dokumenty ma już ta osoba w tej sprawie złożone ). Odbyło się zebranie W Dobropolu z mieszkańcami ( z udziałem radnego) dot. sklepów. Są tam dwa sklepy, gdzie część mieszkańców chodzi do jednego a część do drugiego sklepu. Jak się dowiedzieli, że jeden sklep ma być zlikwidowany zrobiła się „wojna”. Faktycznie umowa z użytkownikiem sklepu w świetlicy była podpisana na trzy lata i nie może podpisać na więcej (jest to kompetencja rady – powyżej trzech lat ). Jednak nie można na bruk wyrzucić tego właściciela z tej świetlicy, który podjął już działania w kierunku budowy nowego sklepu i ma otrzymać pozwolenie na budowę w najbliższym czasie.
  Również wyremontowany został dach świetlicy w Kołowie( Przewodniczący Rady w uzupełnieniu wypowiedzi Wójta poinformował, że w Kołowie odbyło się zebranie w sprawie sprzedaży świetlicy, w którym uczestniczyło ponad 20 osób. Mieszkańcy nie zgodzili się na jej sprzedaż. Chcą by ją remontować, reaktywować, sami będą pomagać w remoncie. Na działce za świetlicą, którą chcieliśmy sprzedać chcą zrobić boisko. Wreszcie coś zaczęło się tam dziać). Wójt dalej informuje – trzeba było po prostu zaproponować sprzedaż świetlicy, jeśli się za nią nie wezmą, by nastąpiło pewne przebudzenie mieszkańców. Cieszy się z takiej postawy mieszkańców. Wcześniej nie było komu się świetlicą zająć, ona niszczała, nie było gdzie zrobić zebrania i stąd wynikła propozycja jej sprzedaży. Obecnie mieszkańcy proponują swoją pomoc w remoncie, jeśli gmina zrobi dachu, który przeciekał. Dach już jest zrobiony , jeszcze gmina zakupi materiał na dalszy remont. Została już wykoszona trawa przy świetlicy przez mieszkańców. Chcemy trochę doposażyć świetlice – w sprzęt auto wideo w Binowie( już częściowo tam mają, gdyż otrzymali w nagrodę od sponsora DVD a gmina zakupiła tam nowy telewizor. Do świetlicy w Dobropolu chcemy zakupić komputer ( takie tam są potrzeby), również do świetlicy w Dębinie. Tutaj także planowany jest piec, lecz na powietrze. Trochę się obawia kradzieży jak to miało miejsce w Bibliotece w St.Czarnowie ( skradziony został komputer, pomimo dobrego zabezpieczenia).
  ? miał pewien problem z drogą gminną , gdzie jeden sąsiad twierdził, że zaorał drogę drugiemu sąsiadowi a drugi twierdził odwrotnie. Jednak wyjaśniło się, że winę za to ponosi pracownik urzędu – zadecydowano o złym przebiegu granicy. Sprawa została załatwiona, wymierzono nową granicę przez innego pracownika i spisano notatkę. W momencie powtórzenia się sytuacji będzie trzeba wysłać geodetę, wznowić granice i wówczas osoba, która zajęła naszą część drogi musi zapłacić za geodetę. Jednak myśli , że do tego nie dojdzie.
 • działa już w urzędzie kiosk multimedialny. Mieszkańcy się tym interesują, przeglądają go. Jest on w systemie powiatowym Nie zgodziła się na zainstalowanie tego tylko jedna gmina w powiecie, gdyż stwierdziła, że jest za drogo.
 • reguluje jedną sprawę w Żelisławcu (u P.Nowaka). Została tam kiedyś wybudowana stodoła częściowo na gruncie gminnym. Chodzi tutaj o 40 m. Jest jednak taka możliwość, że można to skorygować bez konieczności podejmowania uchwały. Gmina tutaj nie będzie ponosiła żadnych kosztów , lecz jeszcze na tym zyska.
 • zrobiono pewien odcinek drogi w Żelisławcu, który był niezbędny dla jednego gospodarstwa. Wcześniej była podobna była sytuacja w Dobropolu. Nie zawsze tak jest, że cała miejscowość z tego korzysta.
 • jest przypadek, że dany mieszkaniec zabiegał o remont drogi od lat obok jego posesji i droga została wyremontowana dobrze. Okazuje się, że teraz ma on pretensję, że nie ma tam asfaltu , natomiast przez lata, od czasów wojny nie potrafił ogrodzić nawet swojej posesji. Są nawet takie żądania.
 • odnieśli duży sukces nasi strażacy –OSP z Kołbacza: w turnieju o Puchar Prezydenta Szczecina zajęli I miejsce ( po raz drugi). Zajęli I miejsce również w zawodach między gminnych w Gryfinie .Uczestniczyło również Żelewo, mieli trochę pecha i zajęli w bojówce trzecie miejsce a ogólnie szóste.
 • podpisał porozumienie dot. współpracy gmin związanym z podjętą uchwałą na poprzedniej sesji „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”. Będzie można w przyszłości sięgać po pieniądze.
 • uczestniczył w imieniu gminy w projekcie budowy szlaków rowerowych wspólnie z gminami; Gryfino, Banie, Widuchowa. Będzie to połączone wspólnie z ścieżką międzynarodową.
 • w dniu 01.10.06 r. zakończył się sezon wędkarski. Po raz kolejny I miejsce zajął P.Kwiatkowski z wagą ponad 4 kg ryb. Rozpoczęto ten sezon w m-cu kwietniu br. z dość małą ilością ryb, natomiast zakończono go z dużą ilością ryb. Zorganizowano w tym roku cztery razy takie zawody. Są te sprawy w trakcie przejmowania od Instytutu w Kołbaczu.
 • uczestniczył w spotkaniu w NFOŚ i GW w sprawie naszego wniosku dot. kanalizacji. Jest już tak ta sprawa dograna, że przyszłym roku może rozpoczniemy tę inwestycję ( tak myśli).
 • uczestniczył w różnego rodzaju wyjaśnieniach, dochodzeniach ( pn. nielegalna wycinka drzew), itp.

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 30 września 2006 r.
przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXXI /236/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005 r. budżet gminy na rok 2006 przedstawiał się następująco:
Po stronie dochodów - 7.035.248 zł
Po stronie wydatków - 7.855.248 zł

Do dnia 30.09. 2006 r. Rada Gminy wprowadziła zmiany w planie budżetu 5 uchwałami a Wójt 15 zarządzeniami.
W związku z powyższym budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:

 • Po stronie dochodów - 7.472.802 zł
 • Po stronie wydatków - 8.292.802 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 820.000 zł , który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 360.000 zł.
Dochody budżetowe w okresie do końca września 2006 r. zostały zrealizowane w 82.87 % tj. do kasy wpłynęło 6.192.800,63 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 33,62%, z subwencji z budżetu państwa 26,88 %.
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to 14,53 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 5.321.373,55 zł co stanowi 64,17% planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę  fizyczną sport – 35,27 %, na administrację publiczną – 20,52 % , na opiekę społeczną 18,87 % ogółu wydatków. 
Różnica między otrzymanymi do końca września b r. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 871.427,08 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu.
Na dzień 30.09.2006 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych,  wskaźnik zadłużenia wyniósł w końcu stycznia 0,00 %.
Na rachunku bankowym jest kwota 489.461,60 zł.
Są założone dwie lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na  łączną kwotę 1.500.000 zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.07.2006 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Dyskusja;

Przewodniczący Rady zapytał , czy pamięta Skarbnik Gminy, jaki był budżet 4 lata  temu?.

W odpowiedzi Skarbnik Gminy wyjaśnia – dokładnie nie pamięta, natomiast na  2003 r. było o 2 miliony mniej. Zadłużenie na koniec 2003 r. wynosiło 960.000 zł a na  koniec 2002 r. 1.440.000 zł. Lokaty i pieniądze na rachunku - to pozostałości po  pieniądzach tzw. wodociągowych ( część już wydano) i pieniądze, które  międzyczasie zbieraliśmy. Zostaną one później wykorzystane na inwestycje.

Radny Grzywiński uważał, że biorąc pod uwagę kwotę, to możemy stwierdzić, że te  pieniądze wodociągowe nie zostały ruszone, bo z wodociągów mieliśmy dużo mniej.
Obecnie mamy dwa miliony i zostały jeszcze spłacone długi.

Wójt wyjaśnił, że poprzez przeprojektowanie dokumentacji na salę gimnastyczną w  Kołbaczu zaoszczędziliśmy kwotę 1.700.000 zł. Dlatego warto było z tym poczekać.
Instytut w Kołbaczu nie mógł nam jeszcze w tym roku przekazać Dom Konwersów, gdyż musiałby w swoje straty wpisać następne 900.000 zł.
Ale należy pamiętać, że przejęliśmy obecną salę gimnastyczną i tam można stworzyć ładną świetlicę ( po wybudowaniu nowej sali), gdyby nam nie przekazali  konwersów „ w co nie wierzę...” Jest jeszcze dawna szkoła, z którą coś na pewno  zrobimy. Uważa, że te transakcje były bardzo korzystne dla gminy.

Ad. 5 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXXVII sesji – 4.09.2006 r.

Przewodniczący Rady przypomniał treść trzech interpelacji złożonych na  piśmie na poprzedniej sesji tj. w dniu 04.09.2006 przez radnego Piotra Kowalczyka.
Dotyczyły one: m.in. - realizacji budowy hali sportowej i „domu konwersów” w Kołbaczu ( czy będą „konwersy” przejęte przez gminę), - gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy ( na jakim jest etapie ), - udostępnienia dokumentacji wysypiska śmieci. 
Następnie zapoznał z treściami odpowiedzi Wójta na powyższe interpelacje, które  zostały przesłane radnemu do jego wiadomości oraz przewodniczącemu rady w określonym terminie.
Odczytane interpelacje radnego oraz szczegółowe odpowiedzi Wójta stanowią  załączniki nr 6, 7, 8 niniejszego do protokołu .

Ad. 6 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni;

Radny Zacharski:

 • czy coś będzie robione w sprawie świetlicy w Glinnej. W informacji Wójta nie usłyszał żadnej informacji na ten temat .

Radny Ruszczycki:

 • czy były przeprowadzane badania gleby a jeśli nie to kiedy będą . Były przeznaczone środki na ten cel w budżecie.

Radny Mielnicki:

 • o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych w Dobropolu na rozjazdach dróg. Są również dwie lampy, które naprzemian gasną i zapalają się. To denerwuje ludzi ( Wójt prosił, by w takich sprawach dzwonić i na pewno podejmie działania. Nie musi to być zgłaszane na sesji),
 • droga do Osetnego Pola. Ludzie się cieszą, że została nasypana na górce drogi szlaka, która pomimo deszczów się nie zmyła. Dlatego też proszą, by nasypać szlaki jeszcze na wysokości kończącego się bruku ( dalej jest piasek) , gdyż tam wystają duże kamienia, głazy i często kierujący rozbijają sobie samochody i nie można przejechać ( nawieziona szlakę sami rozplantują).
 • na wysokości posesji P.Marczewskich obniżyła się droga co spowodowało , że studzienka znajduje się wyżej niż droga i jest ciągle niszczona przez ciężkie pojazdy. Tam potrzebna jest co najmniej jedna wywrotka szlaki.
 • na drodze w kierunku Państwa Burakowskich zrobiła się na samym środku górka. Należałoby te kamienie ubić ciężkim sprzętem. Jak jadą samochody , to te kamienie rozlatują się na boki. Ostatnio przewróciła się tam mieszkanka Dobropola).
 • by wystąpić do Nowogardu w sprawie odszukania zasypanych studzienek, które doprowadzają wodę do posesji. Nie ma ich na powierzchni ziemi.
 • również, żeby Nowogard otynkował hydrofornię, nic przy niej nie robią, niszczeje.
 • społeczeństwo w Dobropolu ciszy się, że będzie w świetlicy ogrzewanie, lecz dzieci, młodzież boją się tam same chodzić, gdyż stworzyła się tam nieprzyjemna sytuacja. Jest tam duży konflikt wśród mieszkańców i często dochodzi do bijatyk.
 • ustawić znaki drogowe; jeden na wysokości miejsca, gdzie wsiadają dzieci szkolne. Jest tam niebezpiecznie, gdyż kierowcy nie uważają i jeżdżą bardzo szybko a drugi znak przed kościołem - ludzie wychodzą z kościoła ze schodów prosto na drogę.
 • by wystąpić o wznowienie granic w całym Dobropolu. Żaden geodeta nie chce się podjąć do zrobienia mapki geodezyjnej i wytyczenia granic. Słyszał, że środki na takie sprawy są refundowane ( dokładnie nie wie z jakich funduszy).

Radny Grzywiński;

 • o zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Szkolnej w St. Czarnowie. Tam mieszkają; P.Kotylak i P.Stramska. Jest tam bardzo ciemno, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Choć jedną lampę w połowie drogi.

Radny Kałucki:

 • przypomina o lampie oświetleniowej przy bibliotece oraz o dwóch lampach za  mostem w Kołbaczu lampach. Tam wcześniej były planowane lampy i jeśli  byłoby to możliwe, to należałoby je zamontować jeszcze przed sezonem  zimowym.
 • brakuje dwóch dekli zabezpieczających na słupach oświetleniowych na  przeciwko przystanku PKS.
 • o wycięcie drzew przed mostem (w tej sprawie pisała wspólnota do zarządy dróg)  i nie wycięto pomimo, że wycinali przy starym cmentarzu.

Smykla Piotr;

 • poobcinać wystające gałęzie na przystanku w Kołbaczu. Autobus już staje na  środku drogi.

Radny Chudak;

 • poruszył sprawę przedszkola w Kołbaczu.
  Dzieci w przedszkolu w swoich tzw. wyprawkach ( bloki, przybory do pisania itp.) i muszą mieć również mydło i papier toaletowy. Uważa, że jest to lekka przesada i bardzo źle świadczy o nas, o gminie, o dyrekcji przedszkola. Te przyniesione wyprawki są różne, bardziej kosztowne i mniej, z rysunkami i bez rysunków i są składane do jednej szafy. Dzieci z tego wspólnie korzystają. Później dziecko przychodzi do domu i płaczę, że nie miał swojej kredki czy kartki itp. Dlatego na ostatnim zebraniu zaproponował, by rodzice zebrali pieniądze na jednakowe przybory dla tych dzieci. W związku z tym prosi, by Wójt w tej sprawie zamonitował . Są pieniądze przeznaczone na pomoce dydaktyczne i część tych rzeczy można dla przedszkola, dla tych dzieci zakupić , chociaż te co najwięcej tam idzie np. bloki, itp.). Był również taki proceder, że dzieci piły z jednego kubka. Wtedy wystarczyło, że jedno dziecko było chore i pozostałe dzieci już mogły się zarazić. Podobna była sytuacja z jego dzieckiem, gdzie mieli wiele problemów. Jest grupa rodziców, która chce zażądać zwrotu kosztów leczenia , jeśli powtórzy się taki proceder.
 • przy wejściu do piwnicy przy bibliotece ulatnia się fetor, są śmieci ( zgłaszał tę sprawę już na poprzedniej sesji ).

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Skarbnik Gminy A. Baran omówiła proponowane zmiany w uchwale. Stwierdziła m.in. zmiany dot. zwiększenia dochodów o kwotę 101.000 zł, zmniejszenia wydatków o kwotę 45.000 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 146.000 zł. w proponowanych działach. Wójt podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim, na podstawie której zostanie dofinansowany remont świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie w kwocie 88.192,21 zł – kwotę 88.000 zł wprowadzamy do działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego po stronie dochodów i wydatków w rozdz. świetlic wiejskich. Po stronie wydatków wprowadza się kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów wyceny mieszkań w Glinnej przeznaczonych do sprzedaży ,przeznacza się kwotę 15.000 zł na zakup opału i opłaty za energie i wodę dotyczące kotłowni w Glinnej oraz na pozostałe wydatki związane z budową chodnika na cmentarzu w St. Czarnowie.
W związku z dużą ilością zdarzeń szczególnie wypadki drogowe i akcji usuwania gniazd niebezpiecznych owadów ( w których uczestniczyli OSP) należy dofinansować kwotę 5.000 zł na OSP. Zwiększa się również wydatki o kwotę 10.000 zł w dz. Kultura Fizyczna - w związku z koniecznością zastosowania się do zaleceń konserwatora zabytków w spawie remontu stadionu sportowego w Kołbaczu.
Środki na pokrycie dodatkowych wydatków uzyskano z dz. Obsługa długu publicznego - 35.000 zł ( niezrealizowane wydatki - brak długu) oraz z dz. Gospodarka komunalna - 10.000 zł ( niezrealizowane wydatki związane z sporządzenia dokumentacji oczyszczalni ścieków).

Stanowiska Komisji;
Wszystkie cztery komisje rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowie, oświaty i spraw społecznych - pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie.

Dyskusja;

Radna Małecka – rozumie, że te 8.000 zł proponowane na zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów wyceny mieszkań będą nam zwrócone?

W odpowiedzi Skarbnik wyjaśniła, że obecnie gmina zapłaci za te wyceny a później będą one doliczone do ceny mieszkań.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r. ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu ) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 13 radnych ( na stan obecnych 13) Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVIII/280/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości  Glinna najemcom.( dot. działek o numerach: 288/5, 288/8,288/9,288/10,  288/11, 288/15, 288/23 ),

Przewodniczący Rady wyjaśnił sołtysom, że jest to kolejna sprzedaż mieszkań w Glinnej – bezprzetargowa na podstawie uchwały z 1998 r. w której to mowa o 80 % bonifikacie. Na poprzedniej sesji również takie uchwały były podejmowane.

Stanowiska Komisji;
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały sprzedaż w trybie bezprzetargowym proponowanych lokali mieszkalnych.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom r. ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu ) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 12 radnych ( 1 radny nieobecny w czasie głosowania) Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVIII/281/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości  Glinna najemcom ( dot. działek o numerach: 289/3,289/4),

Przewodniczący Rady wyjaśnił sołtysom, że jest to kolejna sprzedaż mieszkań w Glinnej – bezprzetargowa na podstawie uchwały z 1998 r. w której to mowa o 80 % bonifikacie.

Stanowiska Komisji;
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały sprzedaż w trybie bezprzetargowym proponowanych lokali mieszkalnych.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak h dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w bezprzetargowym lokali mieszkalnych, położonych w miejscowości Glinna najemcom. ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu ) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 12 radnych ( 1 radny nieobecny w czasie głosowania) Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest to uchwała nr XXXVIII/282/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnienie załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie ( dot. działki nr 23/9 ),

Stanowiska Komisji;
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały sprzedaż w drodze bezprzetargowej użytkowanie wieczyste proponowanej nieruchomości.

Dyskusja ;

Przewodniczący Rady zapoznał z uzasadnieniem do uchwały, w którym to informuje się iż działka nr 23/9 jest w wieczystym użytkowaniu gminy. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej P.I.Kotuła złożyła wniosek o kupno tej działki na poszerzenie swoje nieruchomości, gdyż ona przylega do jej działki. W / w planuje budowę nowoczesnej hali (hurtownia szkła budowlanego). P.Kotuła potwierdziła kilka dni temu, że jej plan dot. budowy hurtowni jest już na ukończeniu. Przenoszą swoją hurtownię ze Szczecina na teren naszej gminy ,na swoją działkę i dlatego chcą ją poszerzyć.
Z uwagi na brak dyskusji odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie( projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu ) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 12 radnych ( 1 radny nieobecny w czasie głosowania) Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVIII/283/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez  właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów  komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych.

Stanowiska Komisji;
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowane stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dyskusja;

Przewodniczący Rady zapoznał z uzasadnieniem do uchwały, w którym to informuje się, że ustalenie górnych stawek obliguje radę ustawa o otrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki te są niezbędne do celów wydawania zezwoleń zgodnie z uchwałą Rady Gminy St.Czarnowo z dnia 28.04.2006 r. w sprawie ustalenie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Zgodnie z §30 uchwały firmy wywozowe prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych mają obowiązek posiadania zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.
Chodzi o to ( wyjaśnił dalej przewodniczący rady), że gmina musi ustalić górne stawki, których dana firma nie może przekroczyć ( dot. to wywóz szamb i nieczystości).

Radny Grzywiński stwierdził, ż szczególnie dotyczy to budynku po byłej szkole ( już na posiedzeniu komisji o tym wspominał ) i obciążać to będzie mieszkańców tego budynku. Wg oświadczenia Wójta na posiedzeniu komisji nie będzie podwyżek. Uważa, że nie można kogoś karać za to, że nie ma jeszcze rozwiązanej sprawy kanalizacją.
Wójt wyjaśnił, że te stawki są ustalane dla wykonawcy , natomiast rynek kształtuje wysokość. Dany wykonawca nie może więcej żądać niż rada uchwaliła.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu ) a następnie poddał uchwałę do przegłosowania:
- za uchwałą głosowało 12 radnych (1 radny nieobecny w czasie głosowania) Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVIII/284/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 października 2006 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 12 Informacja z działalności GKS „ FAGUS ” i rekreacji na terenie Gminy  Stare Czarnowo( w tym wykonanie budżetu ) wg/stanu na dzień  30.09.2006 r.,

Zastępca Wójta A.Łysik (w zastępstwie Prezesa Klubu GKS Fagus Kołbacz ) zapoznał z informacją z działalności GKS Fagus w roku 2006 wg/ stanu na dzień 30.09.2006 r. m.in. piłkarze w rozgrywkach halowych TKKS Szczecin zajęli trzecie miejsce. Na mecze kontrolne, sparingi wypożyczyli stadion w Policach. W rozgrywkach wiosennych rozegrano 7 meczów wyjazdowych i 7 meczy w Kołbaczu. Ostatecznie drużyna zajęła 11 miejsce , co dało pewne utrzymanie w V lidze. Od sierpnia b r. przystąpiono do rozgrywek sezonu 2006/2007, gdzie rozegrano 9 meczy ( 1 wygrany, 2 zremisowane, 6 przegrano ) - co dało drużynie piętnaste miejsce na szesnaście drużyn.
Do dnia 30. 09. 2006 r. wydano na działalność klubu kwotę ogólną 58.303,65 zł  w tym; na wynagrodzenia i opłaty sędziowskie, wynajem hali i boiska, zakupy materiałów i wyposażenia, transport, różne opłaty i składki oraz inne koszty.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Dyskusja;

Radna Małecka – ma wrażenie , że im więcej pieniędzy wydajemy na działalność tego kluby, tym jest gorzej. Co to jest za opłata - za kurs instruktora piłki nożnej (K.Najda).
W odpowiedzi Skarbnik wyjaśniła, że P.Najda jest trenerem juniorów., wymagają tego przepisy. Nie otrzymuje on od nas żadnej pensji, ale musi mieć uprawnieni, jak trenuje ( Wójt w uzupełnieniu wypowiedzi Skarbnika dodał, że P.Najda nie jest naszym zawodnikiem, lecz IV ligowego Energetyka Gryfino. Skończył kurs instruktora i trenuje naszą drużynę. Wcześniej był naszym najlepszym zawodnikiem, strzelał najwięcej bramek.

Radna Cioch – jest tutaj taki pkt - wynajem hali i boiska na kwotę 4.485 zł a Z-ca Wójta przeczytał, że jest to w Policach.
Wójt wyjaśnił, że dot. to boisko w Policach ,natomiast hale mogą być w Płoni czy Stargardzie. W zależności kiedy mają miejsce, to możemy skorzystać. Jeśli my wybudujemy hale sportowa również będzie mogli wynajmować na treningi za odpowiednią kwotą. Stwierdzono, że nasza drużyna coraz gorzej gra, ale należy pamiętać, że ta drużyna tak dobrze grała aż znalazła się w V lidze. Grała tak aż przez trzy sezony. Ma jednak nadzieję, że nadal tak będzie a przecież odeszło kilku zawodników i musiał Prezes ze Szczecina ściągać osoby. Były sytuacje, że nie było komu grać , wówczas krytykowano, że są zawodnicy z innego terenu( radna Małecka uważała, że coś tutaj jest nie tak , gdyż gmina kupuje zawodnikom buty , sprzęt sportowy a oni nie mają kim grać, gdzie jest Prezes.).Wójt dalej informuje - słyszy, że zawodnicy mają pretensję, że nie płaci im się diet. Gmina nie będzie płaciła diet piłkarzom, to ma być sport. Mamy inne ważniejsze sprawy, chociażby uporządkowanie przedszkola.
Radny Chudak wyjaśnił, że wszystko zależy od warunków atmosferycznych. W okresie zimowym nie można trenować na boisku w Kołbaczu , bo można nabawić się kontuzji. Najbliższe specjalne boisko jest w Policach. Duże są koszt związane z opłatami sędziowskimi, dalsze wyjazdy itp.
Przewodniczący Rady uważał, że nigdy nikogo nie można zmusić, żeby grał. Cieszyć się należy, że jest taki Pach G., który się tym zajmuje. Przecież jego nigdy nie ma w domu a ma swoją rodzinę. Szczegółowa informacja z działalności Fagusa stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

W dalszej kolejności informacje z rekreacji na terenie gminy ( w zastępstwie P,Grzywińskiej, nieobecnej na sesji) odczytał Przewodniczący Rady K.Mendak.; m.in. organizowano w roku 2006 takie imprezy jak: Jasełka - spotkanie opłatkowe, konkursy pn. „najładniejsza, najwspanialsza palma wielkanocna”, pn. ”historia i walory przyrodnicze Gminy St.Czarnowo”, XI sportowy turniej miast i gmin, puchar wójta, festyn dydaktyczny w Glinnej, organizowano ferie zimowe, dni dziecka w poszczególnych miejscowościach, turnieje, doposażono place zabaw, zadbano o boiska sportowe itp. Łącznie na kulturę fizyczna – rekreacje w 2006 r. na dzień 30. 09. 06 r. wydano kwotę 26.987,43 zł co stanowi 87 % zaplanowanego w budżecie funduszy,

Dyskusja – brak.
Szczegółowa informacja z rekreacji stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 13 Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie Gminy Stare  Czarnowo ( w tym wykonanie budżetu ) wg/stanu na dzień 30.09.2006 r.

Przewodniczący Rady ( w zastępstwie P.Ślęzaka pracownika odpowiedzialnego za sprawy ppoż. ) odczytał informację z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy w 2006 r. m.in. informuje się o udziale jednostek OSP tj .St.Czarnowo, Kołbacz, Żelisławiec, Żelewo w 94 akcjach ratowniczych. Zaplanowane środki zostały wydatkowane m.in. na paliwo, mundury, buty dla OSP, nagrody, zakupiono wóz bojowy od ZZD Kołbacz. Zatrudniono dwóch konserwatorów - pełniących funkcję kierowców w OSP. Jednostka OSP z Kołbacza zajęła I miejsce o Puchar Prezydenta Szczecina, również I miejsce w zawodach międzygminnych w Gryfinie. Na plan 195.000 zł wykonano na dzień 30.09.06 zł. kwotę 182.902 zł tj. 93,80 % 

Dyskusja – brak.
Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 14 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi;

Sołtys St. Czarnowa Baryła M.

 • postawienie bramek na boisku sportowym ( zgłasza to w imieniu młodzieży).

Sołtys Żelewa Hoduń H.

 • podziękowała wszystkim za pracę, współpracę,
 • o wyremontowanie drogi w Żelewie ( są dziury na drodze).

Sołtys Dębiny Bas T.

 • jest bardzo mocno zarośnięta droga do Żelewa, szczególnie na zakręcie drogi ( krzaki już wrastają w asfalt)

Wójt uważał, że mamy dwóch radnych powiatowych i takie wnioski będziemy przesyłać do powiatu również.

Ad. 15 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.

Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów udzielał Wójt Gminy M.Woś i tak:

 • świetlica w Glinnej (zgłaszał radny Zacharski)
  Jest już decyzja w tej sprawie i będzie ta świetlica przy kotłowni .Jeśli Urząd Marszałkowski zwróci nam kwotę 88.000 zł za remont świetlicy w St.Czarnowie, to w tym roku jeszcze tam ją będziemy robić. Jest tam pomieszczenie i trzeba tam wymienić okna, posadzkę, toalety.
 • badanie gleby (zgłaszał radny Ruszczycki)
  Takie badanie gleby robi się co drugi rok.
 • lampy, rozjazd, drogi, studzienki, świetlica, pomiary geodezyjne ( zgłaszał radny Mielnicki)
  Sprawę lamp rozeznamy w Dobropolu. Jeśli chodzi o drogi – to jest taka droga , która biegnie prosto do trójki ( wychodzi jeszcze w puszczy). Jest również droga wybudowana w stronę Kołowa, która schodzi w dół na ul. Nauczycielska w Smerdnicy. W dniu wczorajszym specjalnie tą drogą jechał i okazuje się, że ta dziurawa droga w dół ma odległość ok. 5,6 km, natomiast ta droga od ul. Nauczycielskiej w górę blisko leśniczówki ma odległość 7,1 km . By wyremontować drogę do Osetnego Pola trzeba mieć ogromne pieniądze, która w części jest nie nasza. Także nikt go nie przekona, że trzeba ją zrobić, choć na pewno będzie miał wrogów.  Sprawę studzienki na drodze rozeznamy. Natomiast nie będziemy odkopywali studzienek. Chyba, że ktoś będzie potrzebował ją do swojej inwestycji.  Na drodze w kierunku posesji Państwa Burakowskich wystarczy przejechać zbieraczką i zbierze te kamienie. Nie ma możliwości takiej, by wymierzać prywatne grunty mieszkańcom. Jak będzie tam miejscowy plan to wówczas zobaczymy. Nie będzie się wypowiadał na temat tzw. rozgrywek mieszkańców przy świetlicy. To musicie sami rozwiązać.
 • lampy na ul. Szkolnej (zgłaszał radny Grzywiński)
  Uważa, że należy tam lampę zamontować (sołtys Baryła wnosiła również o lampę przy cmentarzu a także zrobić dla księdza miejsce i kosze ustawić przy wejściu).
  Wójt wyjaśnił, że będzie zrobiona alejka i miejsce dla księdza na cmentarzu oraz kosz przy wejściu.
 • lampa przy bibliotece i za mostem, dekle zabezpieczające na słupach, wycinka drzew ( zgłaszał radny Kałucki),
  Była już tam koncepcja założenia lampy przy bibliotece , tylko się wycofano, bo to zabytek. Sprawę rozpatrzymy ponownie, również odnośnie lamp za mostem. Dekle na słupach oświetleniowych zostaną zabezpieczone. Wycinką drzew także się zajmiemy. Do końca listopada b r. będzie wycięte drzewo w Nieznaniu.
 • wycinka gałęzi przy przystanku ( zgłaszał radny Smykla)
  Szkoda, że radny nie zadzwonił o tej sprawie do mnie w momencie, gdy były podcinane drzewa przy stadionie.
 • sprawa przedszkola ,fetor i śmieci (zgłaszał radny Chudak)
  Sprawy o których mówił radny na pewno zostaną z dyrektorem szkoły przedyskutowane. To niemożliwe żeby dziecko do przedszkola przynosiło mydło czy papier toaletowy w swoich wyprawkach „już nie mówi o tym, że piją z jednego kubka , nawet we własnym domu tak się nie pije…” Również zostanie omówiona sprawa wspólnego zakupu wyprawek, by były jednakowe, częściowo zakupione ze środków przedszkola ( radna Cioch uważała, że nie ma ze strony dyrekcji żadnej reakcji. Radny Chudak stwierdził, że te sprawy wyszły od dzieci i po jego reakcji teraz sytuacja się zmieniła. Dziecko jego teraz nie chodzi do przedszkola). Jeśli chodzi o miejsce przy piwnicy do biblioteki, to zajmiemy się tą sprawą (radny Smykla zgłosił, że przy bibliotece trzeba zespawać kraty, są wyciągnięte, bo ktoś tam jeszcze wpadnie zrobi sobie krzywdę).
 • bramki ( zgłaszała sołtys Baryła)
  Zamontujemy na boisku małe bramki.
 • zarośnięta droga i dziury ( zgłaszali sołtysi; Hoduń i Bas).
  Ponowi w zarządzie dróg dalsze działania w zakresie wycinki gałęzi na poboczach drogi do Żelewa, również w sprawie załatania dziur na tej drodze.

Ad. 16 Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Radna Cioch poruszyła sprawę analizy wykonania budżetu szkoły ( w tej sprawie odbyło się posiedzenie komisji budżetu). Okazuje się, że w dalszym ciągu w szkole robi się niektóre sprawy źle a mianowicie : zakupy robi się w sklepach detalicznych pomimo, że w Kołbaczu jest hurtownia. Czy może Wójt wydać zarządzenie zabraniające robienia zakupów w sklepach detalicznych.
Druga sprawa, to zakup pomocy dydaktycznych ( wykonanie 10 -15 %) . W dalszym ciągu zakupy są robione na koniec roku kalendarzowego, budżetowego, jest brak gospodarności ze strony dyrekcji szkoły. Dlatego wnioskuje, by szkoła racjonalnie robiła swoje zakupy a nie na koniec roku.

W odpowiedzi na powyższe Skarbnik Gminy wyjaśniła, że część zakupów szkoła może robić w sklepach detalicznych a część w hurtowniach.  Jeśli chodzi o zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, to kupuje się na rok szkolny, który trwa od września do czerwca następnego roku. Oni robią zakupy w roku szkolnym a nie kalendarzowym. Także nie zgadza się z radną ( radna Cioch uważała, że budżet jest uchwalany w listopadzie, wiec można zakupy robić od stycznia następnego roku). W dalszej wypowiedzi Skarbnik stwierdziła, że jest bez sensu kupować n p. podręczniki pod koniec roku szkolne, gdyż od nowego roku szkolnego mogą być już inne (radny Grzywiński uważał, że międzyczasie szkoła wie, jakie pomoce dydaktyczne są im potrzebne).

Przewodniczący Rady na koniec dyskusji poinformował, że Dom Dziecka w Binowie będzie nadal funkcjonował  (na pewno w tym roku i 2007). Tam należy zamontować jedną lampę oświetleniową , gdyż jest ciemno.

Ad. 17 Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
Sesja zakończyła się o godzinie 1530.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

P r o t o k o ł o w a ł a
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-11-2006 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2006 10:38