herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR III/9/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

UCHWAŁA NR III/9/06

UCHWAŁA NR III/9/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 7.250 zł

Dział 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.050 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 5.050 zł
  § 0920 Pozostałe odsetki 5.050 zł
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 2.200 zł
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2.200 zł
  § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2.200 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 237.250 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.050 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność 5.050 zł
  § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.050 zł
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 230.000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin 230.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000 zł
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 2.200 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.200 zł
  § 4300 Zakupy usług pozostałych 2.200 zł

§ 3.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 230.000 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

230.000 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność 230.000 zł
  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230.000 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-12-2006 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2006 12:29