herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR III/10/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

UCHWAŁA NR III/10/06

UCHWAŁA NR III/10/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.            

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 24.000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 21.000 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 21.000 zł
  § 4300 Zakup usług pozostałych 21.000 zł
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.000 zł
Rozdział 92116 Biblioteki 3.000 zł
  § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 24.000 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5.000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5.000 zł
  § 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 5.000 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 19.000 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.000 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 6.000 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 13.000 zł
  § 3110 Świadczenia społeczne 13.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-12-2006 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2006 12:30