herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR III/12/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2007.

UCHWAŁA NR III/12/06

UCHWAŁA NR III/12/06
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 grudnia 2006 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 ).  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8.826.208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.426.208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.600.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z przelewów z rachunków lokat założonych w Banku Spółdzielczym w Chojnie w kwocie 1.500.000 zł oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 100.000 zł.
 2. Przychody budżetu w wysokości 1.600.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

 1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.

§ 5.

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

 1. Ustala się dochody w kwocie 62.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1. Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 80.000 zł  zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 • przychody - 80.000 zł,
 • wydatki -   300.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł;

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 300.000 zł,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

 1. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12

 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-12-2006 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2006 12:39